Verslag milieuraad 10 december 2020

“Plant je eigen bos”

Voor het initiatief “plant je eigen bos” zijn er sinds vorige vergadering geen nieuwe suggesties binnengekomen voor bebossingsprojectjes.

Op de vergadering zijn nog volgende suggesties gekomen:

De nu al voorgestelde projecten werden al (gedeeltelijk) besproken:

Men merkt op dat open zones ook hun functie als “ruimte” kunnen hebben.

Er wordt gevraagd of de stad een overzicht heeft van “open zones” (vb. lijst/bestek met percelen die gemaaid moeten worden).
Deze lijst kan een mooie aanzet zijn om systematisch te bekijken welke zones in aanmerking komen voor bebossing of verruiging  ter vervanging van “steriele” en kosteninefficiënte grasvlakten.

In de marge van de vergadering wordt opgemerkt dat aan “Ter Beke” er ondertussen al heel wat nieuwe aanplant gerealiseerd is.

In de vergadering van januari 2021 zal een voorstel tot advies “bosplan” geagendeerd worden.

Nieuw participatiereglement

Jan Desmyter heeft een korte samenvatting gegeven van de voorstelling die door Kelly Van Remoortele gegeven is op de GECORO.
Kelly Van Remoortele gaat in de milieuraad van januari 2021 een meer uitvoerige toelichting geven.

Eind januari 2021 zal er vermoedelijk een clusterraad “omgeving” die bestaat uit milieuraad en GECORO georganiseerd worden.
Er wordt gestreefd om de clusterraad tweemaal per jaar samen te laten komen.

Er zijn berichten dat er belangstelling is van leden van raden om andere raden mee te volgen, wat kan leiden tot interessante samenwerking/kruisbestuiving.
De vergaderingen van de raden zijn (net zoals altijd bij de milieuraad) open voor alle burgers.

Impulssubsidies zijn nog te weinig gekend en de teller is dit jaar blijven steken op 3 initiatieven.
Deze investeringspot is echter niet verloren omdat deze het volgende werkjaar mee ingezet kan worden.

Ruimtelijke ordening: overzicht nieuwe projecten, vellen van markante bomen, … :

Openbare onderzoeken op https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/

De openbare onderzoeken  en beslissingen (en ev. beroepen) kunnen bekeken worden op https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek.

Gecoro

De GECORO is in 2020 niet veel bijeengeroepen wegens Corona in combinatie met weinig nieuwe projecten.
Mogelijk werd er vanuit het bestuur te veel van uitgegaan dat het samenroepen enkel vereist is bij het beoordelen van nieuwe projecten.
De GECORO heeft aangegeven dat:

Steve D’Hulster is op de hoogte van de problematiek en gaat als schepen van participatie bekijken wat mogelijk is....

Mededelingen

Reglement (grote) en kleine landschapselementen:

Reglement (grote) en kleine landschapselementen zal ter goedkeuring voorgelegd worden op de gemeenteraad van januari 2021.

Nieuwe mobiliteitsambtenaar:

Er is een nieuwe mobiliteitsambtenaar aangeworven die zich gaat bezighouden met parkeerbeleid, deelmobiliteit (ook systeem Cosycar), fietsstraten en de modal shift.

Klein Zwitserland “Noord”

Er is samengezeten met de boogschuttersvereniging rond het beheer van het terrein én een betere samenwerking met de andere actoren die actief zijn op het terrein..

In de oude kelder die nog op het terrein achtergebleven is zitten vleermuizen. De invliegopening is recent door de groenbeheerder “dichtgeworpen” met snoeiafval

Burgemeestersconvenant

De tekst van de burgemeestersconvenant is terug te vinden op:

Website stad Mortsel

De vernieuwde website van de stad Mortsel zal eind 2020 in gebruik genomen worden.

Een betere zoekfunctie wordt in het vooruitzicht gesteld.

Rondvraag:

Fietsstraat Mortsel Dorp

20 m voor de ingang van de school stopt de fietsstraat.

Dit is een gekend probleem – circulatie van de zone wordt herbekeken i.v.f. een meer structurele oplossing.

Lawaai bladblazers (o.a. voor onderhoud kerkhof):

Er wordt gevraagd om in de bestekken te eisen dat er geluidsarme toestellen gebruikt moeten worden.
De elektrische bladblazers maken veel minder lawaai én stoten geen schadelijke benzinedampen uit (ook een groot pluspunt voor het welzijn van de personen die ermee moeten werken).

[Werking 2020]

laatste wijziging: 07/01/21