Jaarverslag Milieu Advies Raad 1997

 

1. inleiding

Zoals verplicht door de milieuconvenant 97-98 (afd. II, art. 4, ž 2) dient er jaarlijks een verslag opgesteld te worden over de werking van de Milieu Advies Raad.

Het verslag schetst bondig de werking van de Mortselse Milieu Advies Raad gedurende 1997.

 

2. vergaderingen

Er werden 9 vergaderingen gehouden. Dit is ÚÚn vergadering minder dan in 1996.

Het co÷rdinatie-comitÚ van de Milieu Advies Raad had evenveel besprekingen ter voorbereiding van de open vergaderingen van de Milieu Advies Raad.

De vergaderingen van de Milieu Advies Raad staan open voor alle belangstellenden. Iedereen heeft er spreekrecht.

Op de vergaderingen waren gemiddeld 12 personen aanwezig. Dit is een vermindering met 6 personen t.o.v. 1996.

De helft van de aanwezigen in 1997 waren stemgerechtigde leden. Slechts 8 % van de aanwezigheden door stemgerechtigde leden in 1997 werd waargenomen door vrouwen.

Wat betreft geslacht, werden volgende verhoudingen opgetekend: (cijfers tussen haakjes = 1996)

     

Totaal

     
   

Ý

100%

ţ

   
 

Man

82%
(79%)

     

Vrouw

18%
(21%)

 

Ý

  ţ  

Ý

  ţ

Geen
onverenigbaarheid

 

Onverenigbaarheid

 

Geen
onverenigbaarheid

 

Onverenigbaarheid

64%
(59%)

 

18%
(20%)

 

6%
(8%)

 

12%
(13%)

(opmerking: onverenigbaarheid = politiek mandaat of tewerkgesteld als gemeentelijk ambtenaar)

 

3. lidmaatschap

Men kan lid van de milieuraad worden door aan 50 % van de vergaderingen deel te nemen. Om stemgerechtigd te zijn, mag men geen politiek mandaat uitoefenen of tewerkgesteld zijn als gemeentelijk ambtenaar.

In 1997 telt de Milieu Advies Raad 13 leden, waarvan 8 (61%) stemgerechtigd zijn.

Rekening houdend met de aanwezigheden in 1997, zal de Milieu Advies Raad in 1998 bestaan uit 10 leden, waarvan 7 (70%) stemgerechtigde. Geen enkele vrouw zal in 1998 stemgerechtigd lid zijn; ÚÚn van de drie niet-stemgerechtigde leden is een vrouw.

Het Vlaams decreet houdende invoering van een meer evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in adviesorganen legt voor bepaalde adviesorganen de verplichting op om bij hun samenstelling op minimun 1/3 personen van elk geslacht op te nemen. Deze regelgeving is niet van toepassing op de Mortselse Milieu Advies Raad. De milieuraad is tot nu toe niet in staat gebleken voldoende vrouwen aan te trekken om aan de 1/3-regel te kunnen voldoen.

 

4. Budget

In 1997 stelde het gemeentebestuur een budget van 50.000 BF ter beschikking van de Milieu Advies Raad.

Van het budget werd ongeveer 38.000 BF opgebruikt.

Volgende uitgaven werden door de Milieu Advies Raad gedaan:

 

5. Werking

5.1 adviezen

Overzicht adviezen 1998: druk hier.

Er werden in 1997 12 adviezen uitgebracht. De helft van de adviezen kwamen tot stand op initiatief van de Milieu Advies Raad zelf. Twee adviezen werden gegeven als gevolg op een openbaar onderzoek van het Vlaamse Gewest. De overige 4 adviezen werden gegeven op verzoek van het College van Burgemeester en Schepenen.

De Milieu Advies Raad is in 1997 voor 11 van de 12 adviezen in kennis gesteld van het gevolg dat het gemeentebestuur aan deze adviezen heeft gegeven.

Wat betreft de adviezen die op initiatief van de Milieu Advies Raad zelf werden uitgebracht, dienen we vast te stellen dat de respons van het gemeentebestuur eerder als "lauw" omschreven kan worden: zeer voorzichtige stellingname en concrete engagementen zijn zeldzaam.

De Milieu Advies Raad is van oordeel dat een spontane en co÷peratievere houding van het Gemeentebestuur wat betreft de afhandeling van de adviezen de werking van de Milieu advies Raad ten goede zal komen.

De Milieu Advies Raad zou het op prijs stellen dat bij toekomstige adviezen op vraag van het gemeentebestuur, er voldoende werktijd beschikbaar is om een degelijk, oordeelkundig en goed gemotiveerd advies te formuleren.

Het overgrote deel van de uitgebrachte adviezen had betrekking op het afvalbeleid.

in detail:

 1. ruimtelijk structuurplan Vlaanderen:
  advies werd overgemaakt aan de opstellers van het plan
 2. milieuconvenant 1997-1999:
  opties betreffende opstellen milieubeleidsplan, voorkomen en sorteren van afval, kringloopwinkel en GNOP werden door het gemeentebestuur ondertekend
 3. advies gescheiden riolering:
  Dit advies werd ingediend omdat het antwoord van het gemeentebestuur op het advies van 22/10/96 als onvoldoende werd beschouwd door de Milieu Advies Raad. Het gemeentebestuur belooft nu om rekening te houden met omzendbrief Vlaams gewest. De Milieu Advies Raad heeft tot op heden echter nog geen kennis van concrete initiatieven op dit vlak.
 4. ontwerp uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen 1997 -2001:
  advies werd aan OVAM overgemaakt
 5. samenwerking met kringloopwinkel "Opnieuw & Co":
  Milieu Advies Raad gaf een positief oordeel
 6. subsidiereglement aanleg regenwaterputten:
  opmerkingen Milieu Advies Raad werden volledig opgenomen in het reglement
 7. afvalpreventie - ontoereikende controleprocedure heffing "ongeadresseerd reklamedrukwerk":
  geen concrete verbintenis om de controle-procedure te optimaliseren. Gemeentebestuur geeft toe dat de huidige procedure enkel goed werkt voor grote verdelers van reklamedrukwerk.
 8. verpakkingsafval - samenwerking Mortsel - IGEAN - Fost Plus:
  Milieu Advies Raad gaf een positief oordeel
 9. voorbeeldfunctie Gemeentebestuur inzake selectieve inzameling:
  uit het antwoord van het gemeentebestuur blijkt dat sommige instellingen en diensten die van een gratis restafval-ophaling genieten, het gemeentelijk reglement huishoudelijk afval slechts gedeeltelijk invullen. Van een voorbeeldfunctie kunnen we nog niet spreken.
 10. afval openbare markt - misbruiken:
  concrete engagementen en duidelijke termijnen ontbreken
 11. "ongeadresseerd reklamedrukwerk" - preventie afval:
  de aanbevelingen van de Milieu Advies Raad betreffende sensibilisatie worden uitgevoerd

5.2 studies

Er werd een studie uitgevoerd door de Milieu Advies Raad die het effect en de haalbaarheid bepaalde van een huis-aan-huis - bedeling van zelfklevers die de bedeling van "ongeadresseerd reklamedrukwerk" ontraden.
Als gevolg van deze studie werd een advies aan het gemeentebestuur opgesteld met afvalpreventie-initiatieven met betrekking tot "ongeadresseerd reklamedrukwerk".

5.3 sensibilisatie

De Milieu Advies Raad heeft actief meegewerkt aan het opstarten van een "EcoTeam" te Mortsel. Daartoe werd een uitgebreide sensibilisatiecampagne gevoerd en werd er een infovergadering ingericht op 22 oktober 1997.

"Ecoteam" is een initiatief van GAP-Vlaanderen en tracht door middel van kleine werkgroepen van vrijwilligers te helpen hun huishouden milieuvriendelijker te organiseren.

Het eerste EcoTeam is op 24 november van start gegaan.

5.4 studiedagen

Er werd op 26/04/97 een studiereis gemaakt voor alle ge´nteresseerden naar Dilbeek. Daar kon kennis genomen worden van het afvalbeleid in deze gemeente, een gemeenschappelijk composteringspavilioen en een school waar een doorgedreven afvalpreventieproject loopt.

Er werd deelgenomen aan de studiedagen van de MINA-raad, Lokale agenda 21 en VODO.

5.5 diverse

GNOP: opvolging, bezoek buitenglacis fort 4

Er werd gewerkt rong het nuttig gebruik van regenwater

Voorstelling van de milieuaudit 1994-1996 door het PIH

"Ongeadresseerd reklamedrukwerk" verdeeld door "De Post"; klacht wegens ongewenste bedeling is hangende bij de Ombudsman voor "De Post".

thema-avond "ruimtelijke ordening"

huisvuilproblematiek

Werkgroep afvalpreventie: eerste vergadering heeft plaatsgevonden op 6/11/97.

Zoals in 1996, werd in de gemeente ook op 22 november 1997 een "behaag-actie" i.s.m. "De Wielewaal" georganiseerd. Er werden 200 plantenpakketten verkocht aan de inwoners.

 

6. vooruitblik op 1998

Er zal in 1998 gewerkt worden rond lucht- en bodemvervuiling.

Het eerste EcoTeam zal medio 1998 haar werking afsluiten. De milieuraad dient op dit elan verder te bouwen en zo het begrip "Ecoteam" meer te verspreiden onder de bevolking.

Het afvalbeleid, dat in 1997 een belangrijk werkingsthema was, zal ook in 1998 verder opgevolgd worden.

Er is een bedrijfsbezoek gepland aan Belgonucleaire.

Aquafin zal zijn beleid op de Milieu Advies Raad komen toelichten.

Een info-avond rond zonne-energie zal georganiseerd worden in samenwerking met verschillende constructeurs van zonnepanelen.

Het probleem van de ondergrondse stookolie-tanks zal in de kijker gesteld worden door een informatie-campagne en begeleidende maatregelen.

Om de geloofwaardigheid van de Milieu Advies Raad in de toekomst veilig te stellen, dient de raad over een voldoende draagvlak te beschikken. Door zijn activiteiten buiten de vergaderzaal uit te breiden gaat getracht worden om meer ge´nteresseerden aan te trekken.

 

[Werking 1997]

laatste wijziging: 11/07/98