verspreiding van zelfklevers: "geen ongeadresseerde reklame" in de gemeente Mortsel.

vooraf

met dank aan de J. Bollen, A. Creemers, K. Cuypers, J. Dierick , I. Iven, E. Mertens en de Technische dienst van de gemeente Mortsel voor hun vrijwillige medewerking

doel

bepalen hoeveel eigenaars van een brievenbus bereid zijn om een zelfklever "geen ongeadresseerde reklame a.u.b." op hun brievenbus te kleven, maar die dit niet gedaan hebben omdat ze niet over een dergelijke zelfklever beschikken of omdat ze er niet aan gedacht hebben.

nagaan in welke mate de brievenbussen in de gemeente Mortsel reeds voorzien zijn van een beschrifting die de bestelling van ongeadresseerde reklame ontraadt (zelfklevers "geen ongeadresseerde reklame a.u.b.", uitgegeven door de Milieu Advies Raad n andere gelijkaardige beschriftingen).

werkwijze

het cijfermateriaal werd verzameld aan de hand van een beperkte steekproef.

in een zestal straten, die representatief geacht werden voor de gemeente Mortsel, werden geselecteerd als proefgebied.

onder gesloten omslag en voorzien van een kort begeleidend schrijven werden de zelfklevers "geen ongeadresseerde reklame a.u.b.", uitgegeven door de Milieu Advies Raad bezorgd in 50 brievenbussen in deze straat die nog geen ontradende beschrifting voor ongeadresseerde reklame hadden.

het begeleidend schrijven geeft op een neutrale wijze uitleg over het doel van de zelfklever en de steekproef waaraan de eigenaars van de brievenbussen meewerken.

volgende gegevens werden genoteerd:

metingen

grafiek opbouw steekproef

tabel met meetgegevens

tabel penetratiegraad zelfklevers

robuustheid

de gepubliceerde resultaten zijn gebaseerd op een steekproef die 3.2% van de populatie brievenbussen bestreek (350 van 11000 bussen).

uit praktische overwegingen werd er geopteerd om zes straten te bemonsteren die over het grondgebied van de gemeente Mortsel verspreid liggen en die representatief geacht werden voor de ganse gemeente.
Deze opzet staat geen borg voor een juiste spreiding van de steekproef over alle socio-economische geledingen van de bevolking. Gezien er een duidelijke samenhang is tussen de meetresultaten van de verschillende straten kunnen we besluiten dat de steekproef betrouwbaar is.
Een bemonstering over een groot aantal willekeurig verspreide brievenbussen (bv. elk huis in de gemeente met huisnummer 10, 11, 110, 111, ...) had een betere steekproef opgeleverd, maar was bij gebrek aan mankracht of middelen niet uitvoerbaar.

er werd op gelet dat de door ons verspreide zelfklevers duidelijk te onderscheiden waren van de rest van de ongeadresseerde reklame zodat de kans dat deze post ongelezen bleef, beperkt werd.

gezien van bepaalde types bewoning te veel of weinig gegevens voorhanden waren, werd de indeling per type bewoning herleid tot drie klassen: appartementen, woningen met gesloten bebouwing en woningen met open en half-open bebouwing.
Een minimum aanwezigheid van 5 % in de steekproef werd vooropgesteld om een aparte klasse te kunnen vormen.
Handelspanden werden uit de steekproef genomen wegens een te geringe vertegenwoordiging in de populatie (2%)
Woningen met open bebouwing maakten 4 % uit van de steekproef en werden daarom samengevoegd met de woningen met half open bebouwing (samen: 16 %)
Serviceflats maakten 13 % van de populatie uit. Gezien hun aandeel te hoog is om betrouwbare gegevens te bekomen, werden deze samengeteld met de appartementen.

evaluatie

ongeveer 16 % van de brievenbussen (1800) is reeds voorzien van beschrifting die de bestelling van ongeadresseerde reklame ontraadt.

door de zelfklever selectief te bedelen in alle brievenbussen die nog van geen beschrifting voorzien zijn, kan de verspreiding van de zelfklever over de gemeente verhogen tot 26 % (2900 bussen).
Hiertoe zullen ongeveer 9500 zelfklevers verspreid moeten worden over de gemeente.
Van deze 9500 zelfklevers gaat 12 % (1100) effectief gebruikt worden.

de gemeentelijke Milieu Advies Raad heeft tot op heden reeds 2000 zelfklevers verspreid. Ongeveer 90 % van deze zelfklevers is effectief gebruikt in de gemeente Mortsel.

74 % van alle eigenaars van een brievenbus wenst in de toekomst ongeadresseerde reklame te ontvangen. De opzet van de steekproef laat ons niet toe besluiten te trekken over de motivatie van deze brievenbuseigenaars om ongeadresseerde reklame te ontvangen (8100 brievenbussen).

brievenbussen van appartementen zijn het vaakst voorzien van een zelfklever.

de meeste gebruikte zelfklevers werden binnen de twee weken na de bedeling aangebracht. Een beperkte groep heeft een langere periode nodig gehad om dit karwei te klaren. In n geval hebben we kunnen vaststellen dat de klever in eerste instantie aangebracht werd, maar daarna terug verwijderd werd.

[home]

laatste wijziging: 19/07/98