Advies: Retributie op het afleveren van vuilniszakken en het gebruik van GFT+containers

Advies Milieu Advies Raad:

"... Gelet op het advies van de milieuraad van 11 oktober 2001, ...

Het afstemmen van de afvaltarieven op de effectieve kostprijs en de tarieven van de omliggende gemeenten wordt als positief ervaren.

De milieuraad wijst op het erg grote verschil tussen de nominale en de effectieve inhoud van de kleine en de restafvalzak.
Het lijkt aangewezen om i.p.v. een inhoud, de effectieve lengte en breedte van de zak op te geven.

Het door het stadsbestuur voorgestelde tarief voor GFT+-afval, dat minstens 1.7 maal hoger ligt dan voor restafval, maakt het voor de burger oninteressant om gebruik te maken van de GFT+-ophaling. Dit tarief staats haaks op de doelstelling van het stadsbestuur om een betere scheiding tussen restafval en de recycleerbare fracties (voornamelijk GFT+) te bewerkstelligen.
De milieuraad vraagt daarom om de kostprijs per volume-eenheid voor GFT+-afval maximaal gelijk te stellen aan deze van de grote restafvalzak.

De milieuraad vraagt om de heffing op de GFT+-container niet te innen op jaarbasis, doch gebruik te maken van betaalstickers zonder vervaldatum.. ..."

Gevolg stadsbestuur Mortsel:

"...
Samenvatting inhoud:

De milieuraad meent dat de kostprijs van de GFT+ zak te duur is in verhouding met de kostprijs van de restafvalzak. De milieuraad vraagt om met een betaalsticker per ophaalbeurt van de GFT+ container te werken.

Antwoord:

De door het college voorgestelde retributies werden aanvaard door de gemeenteraad. Los van de discussie over de juiste inhoud van de afvalzakken meent het college dat het prijsverschil tussen de zakken voor GFT+ en restafval niet te groot mag zijn daar het hier ook over een vermijdbare afvalstof gaat. Wel werd de betaalsticker per ophaalbeurt van de GFT+ container ingevoerd. ..."

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10