Verslag Milieuraad 11 oktober 2001

Aanwezig:

Berghmans H.; Creemers A.; Cuypers K.; Eerdekens E.; Iven I.(voorzitter); Lambert G.; Lauwers C.; Mertens E.; Scheys M.; Stevens A.; Tobback M.; Van Dyck P.; Van Put G.; Brinckman P.; Calders I.; De Haes P.

Integraal waterbeleid:

Bert Andries, voorzitter milieuraad Boechout, heeft een beeld geschetst van wat verstaan wordt onder integraal waterbeleid.

Hij deed een oproep om deze principes toe te passen op het bekken van de koude beek.
Om deze principes toe te passen, riep hij alle actoren op om een werkgroep op te richten

Meer info: artikel Bert Andries

5 goede redenen voor een tariefaanpassing van de afvalzakken - Eric Mertens

De restafvalproductie in Mortsel is sinds 1999 stabiel (135 kg/inw./jaar). Toch vinden we in de Mortselse restafvalzak nog meer dan 60% recycleerbaar afval (vooral GFT+).
Dit percentage moet worden verminderd. Hiervoor is een extra financile prikkel nodig.

De totale afvalberg (gerecycleerd en niet-gerecycleerd afval samen) is al jaar en dag even groot ( 450 kg/inw./jaar).
Het ontstaan van GFT+ en PMD kan perfect vermeden worden door thuiscomposteren en de aankoop van herbruikbare drankverpakkingen. Afvalpreventie voor de vermijdbare afvalfracties GFT+, PMD en restafval moet financieel worden aangemoedigd.

De ophaling en verwerking van een restafvalzak kost de stad gemiddeld 46.4 BEF per stuk.
Tot nu toe betaalt de vervuiler zelf slechts 1/3 van deze kost. De rest komt uit de algemene middelen. (personenbelasting, opcentiemen onroerende voorheffing e.a). Het principe 'de vervuiler betaalt' moet worden toegepast

De gemiddelde prijs van de restafvalzak in de omliggende gemeenten bedraagt 30 40 BEF per stuk. Dit is ook de minimum richtprijs van het milieuconvenant 2000-2001. Intussen stelt OVAM nog hogere richtprijzen voor (50 BEF/zak). Er bestaat een rechtstreeks verband tussen de prijs van de restafvalzak en de hoeveelheid aangeboden restafval. Te grote prijsverschillen met de omliggende gemeenten veroorzaken afvaltoerisme.

Om de selectieve inzameling van GFT+ aantrekkelijker te maken komen er naast de bestaande composteerbare zakken ook goed afsluitbare GFT+ emmers met een inhoud van 25 liter. Vooral voor de appartementsbewoners is dit een oplossing.
Van maart t.e.m. november wordt het tuinafval om de twee weken huis-aan-huis opgehaald in composteerbare zakken (60 1). Doel is het bezoekersaantal van het recyclagepark te verminderen.
Deze extra service kost veel geld. Een bijkomende reden om de tarieven aan te passen.

Vergelijking van de tarieven:

 

Restafval
klein

Restafval
groot

PMD

GFT+
(zak)

GFT+
(bak)

Tuin-
afval

Grof
huisvuil

aankoopprijs zak

BEF/zak

3

3

3

10

-

12

 
gewicht zak (raming)

kg

3,5

7

-

3,5

3,5

10

 
 
inhoud: (nominaal)

liter

35

60

60

30

25

60

 
inhoud: (effectief) (3)
(lengte*breedte; cm)

liter

16
(45*49)

64
(82*63)

51
(78*57)

19
(47*54)

?

?

 
 
verpakkingskost

BEF/ton

857

429

-

2857

0

1200

 
ophaalkost 2002
(ophaalkost 2001)

BEF/ton

2341
(1300)

2341
(1300)

0

4220
(3014)

6557 (5)

4220

1150 (1)
(968)

verwerkingskost

BEF/ton

3900

3900

0

3300

3265 (6)

1300

variabel

totale kostprijs
voor de stad

BEF/ton

7098

6670

-

10377

9822

6720

1150

BEF/zak

25

47

30 (4)

36

34

67

 
 
retributie 2002
(bedrag 2001;
prijsverhoging
)

BEF/zak
BEF/zak
maal
:

26
(10;
*2.6)

40
(15;
*2.7)

30
(12;
*2.5)

20
(9;
*2.2)

20
(9;
*2.2)

30

160 BF/m
(2)

retributie 2002
(effectief per 100 l)

BF/100 l

167

63

59

109

80

50

 

(1) : prijs per adres i.p.v. ton
(2) : voorheen: 80 BEF/m + 80 BEF ophaalkost; prijsverhoging: 1 m= gelijk; 2m= *1.3; 3m= *1.5; …
(3) : volgens NF H34-004
(4) : 27 BEF winst op de verkoop moet worden terugbetaald aan Fost+/IGEAN
(5) : er is een bijkomende ophaalkost van 409 BEF per bak per jaar t.o.v. de composteerbare zak
(6) : verwerkingskost met 1 % verminderd omdat de vuilniszakken niet verwerkt dienen te worden

enkele opmerkingen:

Advies: Retributie op het afleveren van vuilniszakken en het gebruik van GFT+containers

Voorontwerp reglement dat ter advies werd voorgelegd: zie bijlage

Volgende knelpunten werden vastgesteld:

Als overgangsmaatregel wordt gesteld dat de huidige vuilniszakken nog 1 jaar geldig zullen blijven.

advies milieuraad: zie bijlage

Intermezzo: Wat is een retributie?

Een exacte omschrijving van een retributie bestaat niet. Volgende definities hebben we ooit bekomen:

(Van Humbeeck, P., blz 87)

(Vlaams gewest - 1998)

(gemeentelijk zakboekje, Kluwer)

Advies: Retributie op het ophalen van grof huisvuil bij particulieren

Voorontwerp reglement dat ter advies werd voorgelegd: zie bijlage

omdat de ophaalkost van 80 BF vaak voor verwarring zorgde, is besloten om de ophaalkost te verrekenen in de retributie.

advies milieuraad: zie bijlage

Advies: Retributie op de afgifte van materialen op het stedelijk recyclagepark

Voorontwerp reglement dat ter advies werd voorgelegd: zie bijlage

advies milieuraad: zie bijlage

Subsidiereglement afvalpreventie scholen - bespreking krachtlijnen

Voorstel reglement dat ter evaluatie werd voorgelegd: zie bijlage

Het initiatief van AWW om drinkwaterfonteintjes te plaatsen werd gunstig onthaald door de mortselse scholen.
Er werden er reeds twee geplaatst; nog vier andere scholen zijn kandidaat. De stad staat in voor de plaatsing van de apparatuur.

Opmerkingen van de milieuraad:

Zie ook: verslag milieuraad 13/12/2001

Belasting op het huis-aan-huis verspreiden van reclamedrukwerk en daarmee gelijkgestelde producten

Op de gemeenteraad van 18 september 2001 werd het nieuwe belastingsreglement goedgekeurd.

De retributie op reklamedrukwerk werd verhoogd van 0.25 BF tot 0.81 BF (0.02 EUR)

In het gemeenteraadsbesluit werd verwezen naar een negatief advies van de milieuraad. De milieuraad had echter beslist geen advies uit te brengen over de tarieven gezien het stadsbestuur geen advies gevraagd heeft over dit onderwerp.

zie ook: advies: bepaling reclamedrukwerk en Handels- en beroepengidsen

Info-avond "Behaag-actie"

Op 28 september werd in het kader van de "Behaag-actie" in het Mark Liebrechtcentrum een informatie-avond georganiseerd rond de ecologische tuin. De Heer Geert Meysmans van VELT was onze gastspreker.

De info-avond stond eveneens open voor deelnemers uit de buurgemeenten (info werd verspreid via Mortsel Info, 't Periodiekske, de buurgemeenten, …)

De info-avond werd bezocht door 29 belangstellenden.

Mededelingen van de milieuambtenaar

Rondvraag - Mededelingen

Proefproject wijkverhakselen:

wat?:

met een hakselaar eenmaal per jaar de verschillende wijken intrekken tijdens het snoeiseizoen; men kan daar zijn snoeihout laten verkleinen en eventueel het verhakselde materiaal terug meenemen

voordelen:

vermindering van de afvalberg en de trafiek naar het recyclagepark

voorstel milieuraad:

eenmalige actie dit najaar in n wijk om de belangstelling van de bevolking voor een dergelijk initiatief te toetsen; verdere acties hangen af van de evaluatie van dit gebeuren.

Gedurende een tweetal uur zal er een loonwerker het aangeleverde snoeihout verhakselen.

Kosten van het proefproject zullen gedragen worden door de milieuraad; inzet van het stadsbestuur blijft beperkt tot het ter beschikking stellen van een geschikte locatie.

Verdere stappen:

de milieuraad wacht (na initieel een weigering) op de toestemming van het stadsbestuur. Schepen Van Dyck vreest voor lawaaioverlast en interferenties met de gemeentelijke ophaling van tuinafval.

[Werking 2001]

laatste wijziging: 17/08/10