12 maart 2001

aan:

 

Geachte,

Verlenging van de N171 tussen de E19 en A12 en het industrieterrein Krekelenberg, mogelijk aangevuld met een verbinding tussen de N171 en de N1

De provincieraad van Antwerpen heeft op 25 januari 2001 het ruimtelijk structuurplan van de provincie Antwerpen (RSPA) definitief vastgelegd. In het bindend gedeelte van het RSPA wordt de verlenging van de N171 tussen het bedrijventerrein 'Krekelenberg' te Boom/Niel en de bestaande N171 aan de Eikenstraat geselecteerd als secundaire weg type I. In het meerjarenprogramma 2001-2003 van de administratie wegen en verkeer staat de uitvoering van deze werken reeds geprogrammeerd in het jaar 2002.

In een intergemeentelijke milieuraad, samengesteld uit afgevaardigden van de milieuraden van Edegem, Kontich, Mortsel en Rumst, werd de verlenging van de N171 en de mogelijke gevolgen voor de buurgemeenten besproken. Deze bespreking werd gevoerd vanuit bezorgdheden op milieu- en natuurvlak.

Volgens de aanwezigen werd de beslissing om de expresweg door te trekken onvoldoende gedragen vanuit de principes van een duurzaam beleid.

Bijgevoegd vindt u een samenvatting van de standpunten die tijdens deze bijeenkomst naar voor werden gebracht.

De geplande verlenging betekent een belangrijke aantasting van een nog intact zijnde natuurlijk landschap ten noorden van Reet.

Door de verlenging van de N171 tot aan de A12 en het industrieterrein Krekelenberg is een belangrijke verkeerstoename richting de gemeenten Kontich, Edegem en Mortsel te verwachten. Door de hierdoor gecreŽerde verkeersproblemen zal opnieuw de roep om bijkomende ontsluitingswegen in die gemeenten sterker worden. Dit legt dan weer een bijkomende hypotheek op het open landschap en de natuur in deze gemeenten.

Deze vicieuze cirkel van steeds meer bijkomende ontsluitingswegen kan enkel doorbroken worden door resoluut te kiezen voor duurzame oplossingen voor de verkeersproblematiek in de regio. Zo zal de prioritaire aanpak van de primaire wegen (masterplan Antwerpen) de verkeersdruk in de regio sterk verminderen. Zeer belangrijk voor onze regio is de herwaardering van de A12 tussen Antwerpen en Boom als volwaardige autosnelweg. Hierdoor is een goede ontsluiting van het kleinstedelijk gebied van Boom mogelijk zonder aanleg van nieuwe wegen en zonder aantasting van landschap en natuur.

Deze intergemeentelijke milieuraad is dan ook van mening dat de keuze voor de aanleg van een verlengde N171 in tegenspraak is met het principe van duurzame mobiliteit zoals geformuleerd in het structuurplan Vlaanderen. Het provinciaal structuurplan van de provincie Antwerpen stelt dat de N171 nodig is voor een vlotte ontsluiting van het kleinstedelijk gebied Boom op het hoofdwegennet.

Dit is in tegenspraak met de categorisering van de A12 als primaire weg categorie I in het structuurplan Vlaanderen. Het is duidelijk dat de A12 de functie van de ontsluiting van Boom op het hoofdwegennet volledig kan dragen, zodat hier geen bijkomende ontsluitingsweg noodzakelijk is.

Bovendien betekent de verlenging van de N171 tussen Eikenstraat en Krekelenberg dat er een verbinding wordt gelegd tussen twee assen van het hoofdwegennet zijnde E19 en A12. De N171 verkrijgt aldus de facto de functie van verbindingsweg op Vlaams niveau. Dit creŽert een bijkomende onverenigbaarheid gezien deze categorie van wegen limitatief werd opgesomd in het structuurplan Vlaanderen.

Om deze redenen verzoeken wij de Vlaamse regering het provinciaal structuurplan van de provincie Antwerpen niet goed te keuren. Bovendien vragen we u om aan uw collega de heer Stevaert te vragen om het meerjaren investeringsprogramma te herzien en aldus te kiezen voor de meer duurzame alternatieven als oplossing voor de verkeersproblematiek in onze regio.

Wij zijn steeds bereid om bijkomende toelichting te geven over onze standpunten.

Met de meeste hoogachting,

(getekend)

Jan Vanhaute - Voorzitter milieuraad Edegem

Hugo Verreyken - o.i. Voorzitter milieuraad Kontich

Ivo Iven - Voorzitter milieuraad Mortsel

Christel Sweeck - Voorzitter milieuraad Rumst

 

Bijlage: Standpunten van de intergemeentelijke milieuraad m.b.t. verlenging van de N171 tussen de E19 en A12 en het industrieterrein Krekelenberg, mogelijk aangevuld met een verbinding tussen de N171 en N1