Subsidiereglement REG

ontwerp

Gelet op het gemeentelijk milieubeleidsplan 2000-2004, goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 maart 2000;

Gelet op het milieuconvenant 2002-2004; dat in de cluster energie voorzien wordt dat rationeel energiegebruik en het gebruik van alternatieve energiebronnen bij de doelgroep huishoudens moet worden aangemoedigd;

Overwegende dat de uitstoot van broeikastgassen moet beperkt worden; dat het stadsbestuur in dit kader de toepassing van REG moet aanmoedigen; dat vooral de toepassing van REG bij bestaande woningen en de toepassing van alternatieve energiebronnen bij nieuwbouw moet worden aangemoedigd

Gelet op het gunstig advies van de milieuadviesraad dd.13 december 2001

Gelet op de bespreking in de gezamenlijke raadscommissie van de gemeenteraad dd.

Gelet op art.117 van de nieuwe gemeentewet;

Besluit:

Art.1: Definities

Gebouw: elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden of doorgaande muren omsloten ruimte vormt.

Bestaand gebouw: een gebouw waarvoor een geldige bouw- of stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd voor 1 januari 2001

Nieuw gebouw: een gebouw waarvoor een geldige bouw- of stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd na 1 januari 2001

Art.2: Te betoelagen werken

Binnen de daartoe op de goedgekeurde begroting voorziene kredieten zal het stadsbestuur een subsidie verlenen voor de uitvoering van volgende werken, uitgevoerd in permanent bewoonde gebouwen binnen Mortsel. De gebouwen zijn gebouwd met de nodige bouwvergunningen en volgens de geldende stedenbouwkundige voorschriften

Bij bestaande gebouwen:

Bij nieuwe gebouwen:

Art.3: Voorwaarden

De gesubsidieerde werken moeten worden uitgevoerd door een gespecialiseerde firma conform de geldende wetten, reglementeringen en regels van goed vakmanschap.

De toelage kan gecumuleerd worden met andere bouw- of renovatiepremies.

Er kunnen enkel subsidies worden uitbetaald voor werken uitgevoerd na de goedkeuring van dit reglement door de gemeenteraad.

Enkel voor zonneboilers kan iedereen die in het verleden de IMEA-IGAO premie voor de plaatsing van een zonneboiler heeft verkregen aanspraak maken op de stedelijke subsidie van 250 EUR

Art.4: Aanvraag

De aanvraag tot het bekomen van een subsidie dient op het daartoe voorziene en volledig ingevuld aanvraagformulier te worden overgemaakt aan het stadsbestuur van Mortsel.

De subsidie moet worden aangevraagd door de eigenaar van het gebouw.
De aanvrager ontvangt een gedagtekend ontvangstbewijs en wordt binnen de 60 dagen na het indienen van de aanvraag schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing met betrekking tot de aanvraag.

Nadat het aanvraagdossier is goedgekeurd kan met de uitvoering van de gesubsidieerde werken worden gestart.

De subsidie wordt pas uitbetaald na uitvoering van de goedgekeurde werken, voorlegging van facturen en controle ter plaatse. Bestelbons, leveringsbons of kasticketten worden niet als aankoopbewijs aanvaard.
Indien blijkt dat niet aan de voorwaarden van dit reglement wordt voldaan, zal er geen subsidie worden uitbetaald.
Het is de aanvrager op alle momenten toegestaan om de nodige aanpassingen uit te voeren om alsnog voor de subsidie in aanmerking te komen.

De subsidie kan slechts eenmaal per gebouw worden toegekend.

De aanvrager geeft de toelating aan een bevoegde gemeentelijke ambtenaar om de toepassing van dit reglement ter plaatse te komen controleren .

Art.5

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoeringsmodaliteiten van onderhavig reglement.

[advies]

laatste wijziging: 11/08/2010