Advies: "aanpassing procedure subsidiereglementen"

Advies Milieu Advies Raad:

"... Gelet op de beslissing van de milieuraad van 21 februari 2002;

formuleert de Milieu Advies Raad het volgende advies naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

Volgend probleem werd vastgesteld:

Deze regeling is niet optimaal:

De milieuraad stelt voor de procedure voor de aanvraag van een subsidie aan te passen zodat bovengenoemde knelpunten vermeden worden:

De milieuraad vraagt om de bestaande subsidiereglementen aan te passen bij hun volgende revisie.
De milieuraad vraagt het stadsbestuur om in afwachting van de aanpassing van de subsidie reglementen; bovenstaande filosofie reeds toe te passen voor alle subsidiedossiers, deze nieuwe werkwijze bekend te maken en deze procedure aan te moedigen.

..."

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

"...
Samenvatting inhoud:

De milieuraad stelt voor om de subsidieaanvraag te evalueren voor de uitvoering van de werken

Antwoord:

Het nieuwe subsidiereglement rationeel energiegebruik is aangepast aan dit advies. Bij een eventuele wijziging van de bestaande subsidiereglementen zal de door de milieuraad voorgestelde aanpassing worden uitgevoerd.
Intussen worden alle subsidieaanvragen op deze manier behandeld. ..."

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10