Advies behoud groene zone "koeisteerthofdreef"

Advies Milieu Advies Raad:

"... Gelet op de bevoegdheden die aan de MINA-raad door de milieuconvenant toegekend worden om op eigen initiatief adviezen te verstrekken;

Gelet op de beleidsbrief “lokaal woonbeleid” zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van april 2002;

Gelet op de beslissing van de milieuraad van 6 juni 2002;

formuleert de Milieu Advies Raad het volgende advies naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

In de beleidsbrief “lokaal woonbeleid” vinden we een verwijzing naar het verwezenlijken van een nieuw woonproject aan de Lieve Gruyaertstraat. De zone is nu woonuitbreidingsgebied en eigendom van C.V. “De Ideale Woning”.

De bedreigde weide vormt een belangrijke natuurverbindingszone. Ze staat in rechtstreeks contact met het landbouwgebied ten noorden van Mortsel en dringt als een groene vinger door tot aan de Liersesteenweg. Het ligt naast spoorlijn 25bis (omleidingspoor naar Brussel) en vormt samen met de spoorwegtalud een mogelijke natuurverbindingsstrook dwars door de stad.

De Milieuraad vreest dat hierdoor weer een stuk open ruimte (en groen) verloren gaat Ún dat het resterende groen verborgen gaat worden achter de bebouwing.

De milieuraad vraagt om de bedoelde zone maximaal ongerept te laten.
Om het gebied en de aangrenzende woonzone beter te ontsluiten, lijkt de aanleg van een verbinding richting Fort 4 aangewezen. ..."

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

"...
Samenvatting inhoud:

De milieuraad stelt voor dat het stadsbestuur het woonuitbreidingsgebied achter de Koeisteerthofdreef maximaal ongerept Iaat omdat dit gebied een belangrijke groene verbindingszone en open ruimte vormt tussen het centrum van Mortsel en het achtergelegen parkgebied (spoorlijn 25 - Blauwe Regen) en landbouwgebied (Gasthuishoeven).

Antwoord:

Het stadsbestuur onderhandelt momenteel met de eigenaar van het gebied (Ideale woning) om een groot deel van dit gebied in erfpacht te krijgen in ruil voor een deel van de gronden van het stadsbestuur aan de hoek Mayerlei-Van Dyckstraat. Het reeds eerder door de gehele gemeenteraad goedgekeurde bouwproject zal op termijn wel worden uitgevoerd.

Wij verwijzen verder naar ons beleidsplan en zullen dit dossier ten gepaste tijden ter advies aan de GECORO voorleggen. ..."

Meer info:

situatieschets terrein op basis gewestplan

panoramafoto bedoelde terrein...

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10