Advies sociale invulling RUP Ter Linden -
zone Hollandse Tuin en Hof ter Linden

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding:

Historische context::

Onderstaand advies van de milieuraad in de bezorgdheid over de steeds hogere woondruk binnen de stadsgrenzen. De milieuraad wenst de open ruimten binnen de stad maximaal te behouden voor de toekomende generaties.

Advies milieuraad van 20 maart 2008:

De milieuraad wenst het stadsbestuur te wijzen op een alternatief voor het aansnijden van het woonuitbreidingsgebied “Project Koeisteerthofdreef” (i.s.m. ‘De Ideale Woning’) om bijkomende sociale woningen in Mortsel te realiseren.
Hierdoor is het stadbestuur in de mogelijkheid om deze waardevolle open ruimte – samen met de spoorwegtalud een diepe groene vinger vanuit het landbouwgebied in de stad – te vrijwaren zodat de komende generaties over het lot van het gebied kunnen beslissen..

De milieuraad stelt dat de open ruimte aan de Hollandse Tuin en Hof ter Linden daarom prioritair voorbehouden dient te worden voor de realisatie van sociale (woon)projecten, het doel waarvoor deze terreinen ook werden onteigend.

Door in deze zone sociale woningbouw toe te staan kan de stad op een betaalbare wijze het (te kleine én nog steeds krimpende) aandeel sociale woningen in de stad opkrikken (de stad is immers eigenaar van de gronden). De ligging maakt dat de ‘sociale mix’ die noodzakelijk is voor een gezonde sociale structuur hier perfect gerealiseerd wordt.

Gelet op de woondruk die de aangrenzende appartementsblokken en de serviceflats voor het OCMW uitoefenen, moet er bij het inkleuren van de zone zeker gelet worden op voldoende aanwezigheid van publieke open ruimte voor recreatie en ontspanning.

Mogen we het stadsbestuur er bovendien op wijzen dat door een eventuele realisatie van het “Project Koeisteerthofdreef” de sociale woningbouw in de stad nog meer geconcentreerd wordt in één gebied met nefaste gevolgen voor de noodzakelijke ‘sociale mix’ die borg staat voor een harmonieus samenleven.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

 Het college stelt (op 24/11/2008) de milieuadviesraad in kennis van het antwoord op het advies:

De milieuraad vraagt om de bijkomende sociale woningen niet te voorzien aan de Koeisteerthofdreef maar in de zone Hollandse tuin en Hof Ter Linden. Hierdoor zou de open ruimte aan de Koeisteerthofdreef maximaal gespaard worden en treedt er geen te grote concentratie van soclale woningen in één gebied optreedt.

Dit zal verder onderzocht worden bij de uitwerking van het RUP ter Linden en RUP Koeisteerthofdreef

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10