ontwerp begroting "milieu" 2003

Advies Milieu Advies Raad:

"...

Gelet op het ontwerp gemeentebegroting, gedeelte milieu, voor 2003;

Gelet op de beslissing van de milieuraad van 14 november 2002;

formuleert de Milieu Advies Raad het volgende advies naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

De milieuraad wenst goedkeuring te geven aan het voorgelegde ontwerp van de gemeentebegroting, gedeelte milieu, voor 2003.

De milieuraad heeft in de gemeentebegroting echter geen inkomsten uit de verkoop van de GFT+-bakken en regenwatertonnen teruggevonden.

Gezien op Fort 4 verschillende stookolietanks niet meer gebruikt worden, vraagt de milieuraad gelden vrij te maken om deze volgens de code van de goede praktijk en binnen de wettelijke termijn buitendienst te stellen.

..."

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

"In zitting van 14 april 2003 heeft het college van burgemeester en schepenen kennis genomen van een aantal adviezen die door de milieuadviesraad werden uitgebracht.

Hierbij geven wij u een overzicht van deze adviezen en het gevolg dat daaraan is gegeven door het college van burgemeester en schepenen:

Samenvatting inhoud:

Gunstig advies. De milieuraad vraagt of er een inkomstenpost voorzien is voor de verkoop van de GFT+ emmer en de regenwatertonnen. De milieuadviesraad vraagt om middelen te voorzien om de niet meer gebruikte brandstoftanks op fort 4 te verwijderen (conform VLAREM II moet dit gebeuren binnen de 3 jaar na buiten gebruikstelling)

Antwoord:

Het college van burgemeester neemt kennis van het advies van de milieuadviesraad. De inkomstenposten voor de verkoop van de GFT+ emmers en regenwatertonnen zijn voorzien. Het dossier van de brandstoftanks van fort 4 wordt momenteel behandeld in het kader van de voorziene afbraak- en restauratiewerken van fort 4. Deze actie werd ook opgenomen in het milieujaarprogramma 2003.

..."

Info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10