Ontwerp Begroting Milieu 2003 - versie november 2002

Omschrijving Bedrag 2000
(Euro)
Raming 2001
(Euro)
Bedrag 2001
(Euro)
Raming 2002
(Euro)
Raming 2003
(Euro)
UITGAVEN (Gewone dienst)
publicatie afvalgids 3.038 0 0 0 0
aankoop huisvuilzakken restafval, PMD, GFT 128.817 133.863 114.774 136.500 135.000
aankoop containers GFT+ / / / 52.500 0
ophalen huisvuil, GFT ,e.a. 268.390 285.078 285.077 418.000 350.000
selectieve inzameling papier en glas 84.510 86.763 86.762 86.760 90.000
verwijderen afval werf en recyclagepark 194.192 210.710 235.498 248.000 320.000
verwijderen GFT + compostvat 86.332 99.157 78.223 99.000 85.000
kosten ISVAG 490.829 458.603 448.603 366.000 355.000
 
werking milieuraad 1.239 1.239 1.239 1.250 1.250
sensibilisering milieuraad 492 496 0 500 500
bijdrage bond beter leefmilieu 838 838 838 838 838
bijdrage vereniging openbaar groen 1.245 1.289 1.243 1.260 1.510
Bijdrage papierophaling vereniging 553 7.437 1.137 7.500 7.500
werking milieudienst 2.479 2.479 2.392 3.100 3.100
sensibilisering milieu 7.352 14.874 7.329 15.000 15.000
reglement KLE 997 1.239 565 1.000 1.000
reglement duurzaam bouwen 7444 7.437 2.169 7.500 12.500
subsidie afval scholen / / / 9.000 9.000
uitv. overeenkomst PIH 1.349 2.479 2.311 2.500 2.500
werking milieudienst IGEAN
(prestaties van derden voor de gebouwen)
3.112 3.223 3.081 3.200 3.200
Totaal gewone dienst 1.276.508 1.317.202 1.271.241 1.459.408 1.392.898
 
UITGAVEN (Buitengewone dienst)
uitvoeren GNOP 13.965 17.353 11.185 17.500 17.500
uitvoeren duurzame ontwikkeling 5.052 29.747 0 30.000 30.000
aankoop regenwatertonnen / / / / 7.500
Totaal buitengewone dienst 19.017 47.100 11.185 47.500 55.000
 
Andere UITGAVEN (Buitengewone dienst)
Aankoop gronden (open ruimten) en gebouwen 16.487 743.681 151.740 1.042.000 500.000
 

INKOMSTEN; BELASTINGEN EN RETRIBUTIES

restorno's afval 17.224 13.634 11.946 12.395 12.395
uitvoering milieuconvenant 39.385 37.184 80.998 37.185 100.000
betaling door Opnieuw & Co 2.479 2.479 2.479 2.500 2.500
verkoop compostvaten 2.412 2.479 2.047 1.700 1.700
verkoop containers GFT+ / / / 5.000 5.000
verkoop regenwatertonnen / / / / 5.000
consessie containers leder/textiel 1.653 0 3.200 2.000 2.000
Retributie op huisvuilzakken ? 322.262 292.182 685.000 660.000
Totaal   378.038 392.852 738.759 776.595

[Advies]

laatste wijziging: 11/08/10