Advies aanpassing statuten milieuraad
 - verzekering leden en medewerkers

Advies Milieu Advies Raad:

"...

Gelet op de samenwerkingovereenkomst "Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling" tussen de stad Mortsel en het Vlaams Gewest.

Gelet op de statuten van de milieuraad van de stad Mortsel, goedgekeurd tijdens de gemeenteraadszitting van 30 september 2003;

Gelet op het reglement van inwendige orde van de milieuraad van de stad Mortsel;

Gelet op de bevoegdheden die aan de MINA-raad door de milieuconvenant toegekend worden om op eigen initiatief adviezen te verstrekken;

Gelet op de beslissing van de milieuraad van 13 november 2003;

formuleert de Milieu Advies Raad het volgende advies naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

Bij nazicht van de nieuwe statuten van de milieuraad blijkt dat de statuten die door de gemeenteraad goedgekeurd zijn niet overeenkomen met het voorstel van statuutwijziging dat door de milieuraad opgesteld werd.

Volgende passage van het door de milieuraad opgestelde voorstel van statuut werd door het stadsbestuur gewijzigd.

voorstel milieuraad voor statuutwijziging statuten goedgekeurd door gemeenteraad
4.2.2. Om de risico’s voor burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen te dekken zal de stad de nodige verzekeringspolissen afsluiten voor de leden en de medewerkers van de milieuraad. 4.2.2. Om de risico’s voor burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen te dekken zal de stad de nodige verzekeringspolissen afsluiten voor de nog niet verzekerde leden van het co÷rdinatiecomitÚ.

De milieuraad heeft de betreffende bepalingen van “voorstel milieuraad voor statuutwijziging” letterlijk vanuit de samenwerkingsovereenkomst Vlaams Gewest – stad Mortsel "Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling" van december 2001overgenomen. (artikel 5.1.1.5 - Gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur, par. 7).

De stad Mortsel heeft deze samenwerkingovereenkomst met het Vlaams gewest ondertekend.

Voor de onbezoldigde vrijwilligers - leden en de medewerkers van de milieuraad – is het belangrijk dat zij tijdens hun activiteiten over de in de milieuconvenant beschreven bescherming kunnen beschikken.

De milieuraad vraagt de gemeenteraad om par. 4.2.2 van de statuten aan te passen conform de bepalingen van de milieuconvenant.

..."

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

"... Samenvatting inhoud:
De milieuraad vraagt het stadsbestuur om paragraaf 4.2.2. betreffende de verzekering van leden en medewerkers aan te passen conform de bepalingen van de samenwerkingsovereenkomst 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling'.

Antwoord:
De bestuursleden van de verschillende adviesraden zijn, zoals in de vernieuwde statuten is voorzien, verzekerd door het stadsbestuur.
Om financiŰle en praktische redenen (vb verzekering voor elk effectief lid of iedereen die 1 of meer vergaderingen bijwoont of heeft bijgewoond) wordt het afsluiten van dergelijke verzekering voor alle leden van alle adviesraden door ons bestuur niet wenselijk geacht.
Voor de vrijwilligers die deelnemen aan occasionele activiteiten (vb haagplantactie) kan mits voorafgaande toestemming van het college van burgemeester en schepenen een individuele verzekering worden afgesloten door en op kosten van het stadsbestuur. ..."

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10