Advies wijziging statuten

Advies Milieu Advies Raad:

"... Gelet op de statuten van de milieuraad van de stad Mortsel, goedgekeurd tijdens de gemeenteraadszitting van 29 juni 1992;

Gelet op het reglement van inwendige orde van de milieuraad van de stad Mortsel;

Gelet op de vraag van het stadsbestuur om de statuten aan te passen. Deze aanpassing wordt de stad opgelegd door het Vlaams gewest in haar evaluatie van de samenwerkingovereenkomst Vlaams Gewest – gemeenten "Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling" van december 2001.
Volgende wijzigingen zijn gevraagd:

Gelet op de unanieme beslissing van de milieuraad van 8 mei 2003 om de statuten aan te passen, goedgekeurd door Berghmans Hugo; Desmyter Jan; Iven Ivo; Lauwers Charles; Tobback Marc; Van Peer Ria – stemgerechtigde leden van de milieuraad;

formuleert de Milieu Advies Raad het volgende advies naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

De milieuraad vraagt het stadsbestuur de gevraagde statuutwijzigingen goed te keuren en maakt van de gelegenheid gebruik om de statuten globaal te actualiseren:

De goedgekeurde aangepaste versie van de statuten is beschikbaar als bijlage 1 bij dit document.

Gedaan te Mortsel op 8 mei 2003, ..."

Bijlage 1: Voorstel wijzigingen statuten

(voorgestelde wijzigingen aan de statuten zijn gemerkt in rood)

"...Gelet op het milieuconvenant, dat in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit d.d.23 december 1991 werd afgesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap en de gemeente stad Mortsel;

Gelet op de noodzaak om een adviesraad inzake leefmilieu op te richten;

Gelet op het feit dat een dergelijke adviesraad dient te beschikken over statuten, vastgesteld door de gemeenteraad;

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Gelet op het advies, uitgebracht door de raadscommissie voor Ruimtelijke Ordening, Leefmilieu, Verkeer en Energie in zitting van 11 juni 1992;

Besluit de gemeenteraad van Mortsel eenparig in openbare zitting:

Artikel 1: OPRICHTING

Door het gemeentebestuur stadsbestuur van Mortsel wordt een milieuraad opgericht, waarvan de statuten als volgt worden vastgesteld:

Artikel 2: BEVOEGDHEDEN

2.1. De milieuraad heeft als opdracht problemen te onderzoeken die rechtstreeks verband houden met bescherming en verbetering van het leefmilieu. De milieuraad kan hiertoe ondermeer de bevolking informeren en sensibiliseren, inspraak organiseren, voorstellen ontwikkelen

2.2. De milieuraad heeft tevens als opdracht, op eigen initiatief, of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen en/of de gemeenteraad, een met redenen omkleed advies uit te brengen over alle aangelegenheden die het leefmilieu van de gemeente betreffen.

2.2. De milieuraad heeft tevens als opdracht een met redenen omkleed advies uit te brengen over alle aangelegenheden die het leefmilieu van de stad betreffen op:

2.3. De milieuraad brengt verplicht advies uit over:

2.4 Om de adviesfunctie van de milieuraad mogelijk te maken, zal de stad de adviesvragen steeds schriftelijk stellen. Deze adviesvragen bevatten de volgende gegevens:

 1. een duidelijke omschrijving van de vraag;
 2. een vermelding van de wettelijke en financiŰle randvoorwaarden waarmee de gemeente rekening moet houden;
 3. een vermelding van de uiterste datum van inlevering van het advies;
 4. tevens alle nodige informatie en documenten met betrekking tot de dossiers waarover een advies wordt gevraagd.

De adviestermijn voor de adviesaanvragen bedraagt minimaal een maand. In onderling overleg kan hiervan afgeweken worden.

2.5. Om het creŰren van een draagvlak voor het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid en in het stimuleren van het maatschappelijk debat met betrekking tot dit stedelijk milieu- en natuurbeleid kan de milieuraad acties uitvoeren op niet dwingend verzoek of uit eigen beweging.

Artikel 3: WERKING

* Lidmaatschap:

3.1. Elke inwoner van Mortsel kan deelnemen aan de bijeenkomsten van de milieuraad en heeft er spreekrecht.

3.2. Om lid te worden dient men op te komen voor het algemeen milieubelang en te voldoen aan artikel 3.1.

3.3. Het lidmaatschap wordt jaarlijks op de eerste werkvergadering bepaald. De deelnemers worden lid op basis van hun aanwezigheid op de bijeenkomsten van de milieuraad: gedurende het voorbije jaar moet men minstens de helft van de vergaderingen hebben bijgewoond.

3.4. De leden zijn stemgerechtigd, uitgezonderd de gemeentelijke stedelijke ambtenaren en politieke mandatarissen.

* Structuur

3.5.1. De milieuraad is samengesteld uit leden en deelnemers, en een gemeentelijke stedelijke milieuambtenaar. De schepen bevoegd voor leefmilieu kan de vergaderingen bijwonen.

3.5.3 Het aantal niet-stemgerechtigde leden bedraagt maximaal de helft van het aantal stemgerechtigde leden.

3.5.2 Ten minste ÚÚn derde van de stemgerechtigde leden van de milieuraad bestaat uit leden van een milieu-of natuurvereniging.

3.5.4 Er wordt naar gestreefd dat maximaal 2/3 van de stemgerechtigde leden van hetzelfde geslacht zijn.

3.6. De voorzitter en secretaris wordt worden gekozen door en uit de leden van de milieuraad.

3.7. Het bureau van de milieuraad wordt waargenomen door het co÷rdinatiecomitÚ. Hierin zetelen de voorzitter, de milieuambtenaar, en ÚÚn of meerdere leden door de milieuraad aan te duiden. De schepen verantwoordelijk voor leefmilieu kan de vergaderingen van het co÷rdinatiecomitÚ bijwonen. Het co÷rdinatiecomitÚ komt samen wanneer nodig.

3.8. De milieuraad kan ter voorbereiding van haar werkzaamheden tijdelijke of permanente thematische werkgroepen installeren en kan hiervoor personen uitnodigen die niet tot de milieuraad behoren. Het secretariaat van de werkgroepen wordt waargenomen door een daartoe door de milieuraad aangeduid lid (of leden).

3.9 De milieuraad kan zelf beslissen om waarnemers, op basis van deskundigheid uit te nodigen. De waarnemers kunnen deelnemen aan de discussies..

* Besluitvorming

3.10. De leden streven naar eensgezindheid.

3.11.1. De beslissingen en adviezen van de milieuraad worden, uitgebracht bij gewone meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden. In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Afwijkende standpunten worden onder de vorm van een nota met de verschillende alternatieven aan het advies toegevoegd.

3.11.2 De niet-stemgerechtigde leden en waarnemers kunnen deelnemen aan de discussies maar kunnen geenszins drukken op het formuleren van het advies. De onafhankelijke werking van de milieuraad mag hierdoor niet in het gedrang komen.

3.12. De adviezen worden overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen en/of de gemeenteraad. Ze worden toegevoegd aan de notulen. Kan het college niet akkoord gaan met een advies, dan wordt dit binnen een termijn van twee maand gemotiveerd meegedeeld aan de milieuraad.

Het stadsbestuur brengt de milieuraad binnen drie maanden na de aflevering van het advies op de hoogte van het gevolg dat aan een advies werd gegeven of zal gegeven worden. Als het niet gevolgd wordt, geeft de stad een motivering.

3.13 Een advies dat handelt over een inhoud waarover een andere gemeentelijke stedelijke raad of commissie bevoegd is, kan met deze raad of commissie besproken worden en indien mogelijk wordt een gezamenlijk advies overgemaakt.

* Werkjaar en eerste zitting

3.14. Het werkjaar van de milieuraad start op de eerste kalenderdag van het jaar.

3.15. Op de eerste zitting van het werkjaar wordt het lidmaatschap bepaald en worden de voorzitter en het co÷rdinatiecomitÚ verkozen.

3.16. De milieuraad vergadert minstens vier maal per jaar onder leiding van de door de leden verkozen voorzitter.

 * Jaarverslag :

3.17 De milieuraad stelt een jaarverslag op dat bezorgd wordt aan de gemeenteraad. In dat jaarverslag komen ten minste de volgende elementen aan bod:

 1. opsomming van bestaande reglementen m.b.t. de oprichting en werking van de milieuraad;
 2. samenstelling (namen, vertegenwoordigers van …/burgers, stemgerechtigd/nietstemgerechtigd, vaste waarnemers, functie binnen de milieuraad);
 3. financiŰle, logistieke, informatieve en educatieve ondersteuning door de gemeente;
 4. schematisch overzicht van de data van de vergaderingen en de belangrijkste agendapunten;
 5. een schematisch overzicht van alle uitgebrachte adviezen: onderwerpen en aard, gevolgen, respons van de gemeente;
 6. andere activiteiten (vb. gevoerde sensibiliseringsacties, educatieprojecten);
 7. globale zelfevaluatie van de werking van de milieuraad.

Dit jaarverslag en alle stukken, met inbegrip van eventuele minderheidsstandpunten zijn openbaar

3.18 Samenwerking met andere adviesraden:

Er wordt naar gestreefd om intensief samen te werken met andere lokale adviesraden, bijvoorbeeld door het organiseren van gezamenlijke thematische vergaderingen of door het organiseren van een jaarlijkse gezamenlijke start- en evaluatievergadering van alle raden samen.

Ook de samenwerking met milieuraden op gelijke of andere bestuursniveaus wordt nagestreefd.

Artikel 4: MIDDELEN

4.1. De milieuraad kan ter aanvulling van deze statuten een huishoudelijk reglement opmaken, dat ter kennisgeving aan de gemeenteraad dient voorgelegd te worden.

4.2.1. Het gemeentebestuur stadsbestuur stelt binnen zijn mogelijkheden aan de milieuraad de middelen ter beschikking, ten einde deze in de mogelijkheid te stellen zijn bevoegdheden naar behoren te kunnen vervullen. De gemeenteraad zal daartoe jaarlijks een budget voor werkingskosten voorzien.
Dit bedrag wordt gestort op de financiŰle rekening van de Milieu Adviesraad van Mortsel. De penningmeester (aan te duiden door het co÷rdinatiecomitÚ) voert het financieel beheer van de Milieu Adviesraad uit. Hij/zij legt jaarlijks een verslag ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering en binnen de maand daaropvolgend aan het College van Burgemeester en Schepenen."

4.2.2. Om de risico’s voor burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen te dekken zal de stad de nodige verzekeringspolissen afsluiten voor de leden en de medewerkers van de milieuraad.

4.3. Er wordt bij het begin van het werkjaar aan de gemeenteraad een werkings- en prioriteitenprogramma van de milieuraad ter kennisgeving voorgelegd. Er wordt in de loop van de maand september aan de gemeenteraad een voorontwerp van werkings- en prioriteitenprogramma van de milieuraad voor het daaropvolgende werkjaar ter kennisgeving voorgelegd.

Artikel 5: WIJZIGING VAN DE STATUTEN

5.1. Op vraag van de gemeenteraad en/of het college van burgemeester en schepenen en/of de milieuraad, kan een voorstel tot wijziging van de statuten worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

5.2. Het voorstel tot wijziging van de statuten, uitgaande milieuraad, moet goedgekeurd worden door minstens 75 % van de leden bij een aanwezigheid van 75 % van de leden. Bij onvoldoende aantal wordt bij een tweede oproep geldig beraadslaagd, ongeacht het aanwezige leden, bij gewone meerderheid der stemmen.

Artikel 6: OVERGANGSBEPALINGEN

6.1. Tot einde 1992 is de milieuraad samengesteld uit personen die zich bereid verklaren om tot einde 1992 op alle vergaderingen van de milieuraad aanwezig te zijn. De eerste vergadering zal een verkennend en inventariserend karakter hebben. Ten uitzonderlijken titel zal deze eerste vergadering voorgezeten worden door een persoon, aangeduid door het college van burgemeester en schepenen. In deze eerste vergadering zullen de datums van de overige vergaderingen voor het jaar 1992 vastgelegd worden.

6.2. Het eerste werkjaar vangt aan op 1 juli 1992.

Artikel 7

Een afschrift van onderhavig besluit wordt voor kennisgeving overgemaakt aan de provinciegouverneur van Antwerpen, AMINAL en OVAM. ..."

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BESLISSINGEN VAN DE GEMEENTERAAD

Zitting van 30 september 2003

13. (A) Milieuadviesraad – Wijziging statuten – Goedkeuring.

De gemeenteraad van Mortsel,

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 juni 1992 tot oprichting van een milieuadviesraad;

Overwegende dat de statuten van de milieuadviesraad bij hetzelfde raadsbesluit werden goedgekeurd;

Gelet op het gemeenteraadbesluit van 14 december 1999 waarbij goedkeuring werd gehecht aan een eerste wijziging van de statuten;

Overwegende dat de stad Mortsel de samenwerkingsovereenkomst ‘milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling’ heeft ondertekend;

Overwegende dat in dit kader door de diensten van het Vlaamse gewest een aanpassing van de statuten van de milieuadviesraad wordt gevraagd om te kunnen voldoen aan de voorwaarden van de samenwerkingsovereenkomst;

Overwegende dat de milieuadviesraad in zitting van 8 mei 2003 een voorstel van aangepaste statuten heeft goedgekeurd, conform art.5 van de huidige statuten;

Gelet op de besprekingen in de gezamenlijke raadscommissie van 23 september 2003;

Gelet op de artikelen 120 en 120 bis van de nieuwe gemeentewet;

BESLUIT EENPARIG IN OPENBARE ZITTING:

Enig artikel:

goedkeuring te hechten aan de aangepaste statuten van de milieuadviesraad.

 

Statuten milieuraad

versie 30 september 2003

Artikel 1: OPRICHTING

Door het stadsbestuur van Mortsel wordt een milieuadviesraad opgericht.

Artikel 2: BEVOEGDHEDEN

2.1. De milieuadviesraad heeft als opdracht problemen te onderzoeken die rechtstreeks verband houden met bescherming en verbetering van het leefmilieu. De milieuadviesraad kan hiertoe ondermeer de bevolking informeren en sensibiliseren, inspraak organiseren, voorstellen ontwikkelen

2.2. De milieuadviesraad heeft tevens als opdracht een met redenen omkleed advies uit te brengen over alle aangelegenheden die het leefmilieu van de stad betreffen op:

 • eigen initiatief;
 • verzoek van de bevoegde schepen voor leefmilieu;
 • verzoek van het college van burgemeester en schepenen;
 • verzoek van de gemeenteraad,

2.3. De milieuadviesraad brengt verplicht advies uit over:

 • het gemeentelijk milieubeleidsplan;
 • het gemeentelijk milieujaarprogramma;
 • de begroting en begrotingswijzigingen leefmilieu;
 • de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst 'milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling’ met het Vlaamse gewest en de eventuele volgende overeenkomsten.

2.4 Om de adviesfunctie van de milieuadviesraad mogelijk te maken, zal de stad de adviesvragen steeds schriftelijk stellen. Deze adviesvragen bevatten de volgende gegevens:

 • een duidelijke omschrijving van de vraag;
 • een vermelding van de wettelijke en financiŰle randvoorwaarden waarmee de stad rekening moet houden;
 • een vermelding van de uiterste datum van inlevering van het advies;
 • tevens alle nodige informatie en documenten met betrekking tot de dossiers waarover een advies wordt gevraagd.

De adviestermijn voor de adviesaanvragen bedraagt minimaal een maand. In onderling overleg kan hiervan afgeweken worden.

2.5. Om het creŰren van een draagvlak voor het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid en in het stimuleren van het maatschappelijk debat met betrekking tot dit stedelijk milieu- en natuurbeleid kan de milieuadviesraad acties uitvoeren op niet dwingend verzoek of uit eigen beweging.

Artikel 3: WERKING:

Lidmaatschap:

3.1. Elke inwoner van Mortsel kan deelnemen aan de bijeenkomsten van de milieuadviesraad en heeft er spreekrecht.

3.2. Om lid te worden dient men op te komen voor het algemeen milieubelang en te voldoen aan artikel 3.1.

3.3. Het lidmaatschap wordt jaarlijks op de eerste werkvergadering bepaald. De deelnemers worden lid op basis van hun aanwezigheid op de bijeenkomsten van de milieuadviesraad: gedurende het voorbije jaar moet men minstens de helft van de vergaderingen hebben bijgewoond.

3.4. De leden zijn stemgerechtigd, uitgezonderd de ambtenaren en politieke mandatarissen van de stad Mortsel.

Structuur:

3.5.1. De milieuadviesraad is samengesteld uit leden en deelnemers, en een gemeentelijke milieuambtenaar. De schepen bevoegd voor leefmilieu kan de vergaderingen bijwonen.

3.5.3 Het aantal niet-stemgerechtigde leden bedraagt maximaal de helft van het aantal stemgerechtigde leden.

3.5.2 Ten minste ÚÚn derde van de stemgerechtigde leden van de milieuadviesraad bestaat uit leden van een milieu-of natuurvereniging.

3.5.4 Er wordt naar gestreefd dat maximaal 2/3 van de stemgerechtigde leden van hetzelfde geslacht zijn.

3.6. De voorzitter en de secretaris worden gekozen door en uit de leden van de milieuadviesraad.

3.7. Het bureau van de milieuadviesraad wordt waargenomen door het co÷rdinatiecomitÚ. Hierin zetelen de voorzitter, de milieuambtenaar, en ÚÚn of meerdere leden door de milieuadviesraad aan te duiden. De schepen verantwoordelijk voor leefmilieu kan de vergaderingen van het co÷rdinatiecomitÚ bijwonen. Het co÷rdinatiecomitÚ komt samen wanneer nodig.

3.8. De milieuadviesraad kan ter voorbereiding van haar werkzaamheden tijdelijke of permanente thematische werkgroepen installeren en kan hiervoor personen uitnodigen die niet tot de milieuadviesraad behoren. Het secretariaat van de werkgroepen wordt waargenomen door een daartoe door de milieuadviesraad aangeduid lid (of leden).

3.9 De milieuadviesraad kan zelf beslissen om waarnemers, op basis van deskundigheid uit te nodigen. De waarnemers kunnen deelnemen aan de discussies.

Besluitvorming

3.10. De leden streven naar eensgezindheid.

3.11.1. De beslissingen en adviezen van de milieuadviesraad worden uitgebracht bij gewone meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden. In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Afwijkende standpunten worden onder de vorm van een nota met de verschillende alternatieven aan het advies toegevoegd.

3.11.2 De niet-stemgerechtigde leden en waarnemers kunnen deelnemen aan de discussies maar kunnen geenszins drukken op het formuleren van het advies. De onafhankelijke werking van de milieuadviesraad mag hierdoor niet in het gedrang komen.

3.12. De adviezen worden overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen en/of de gemeenteraad. Ze worden toegevoegd aan de notulen. Het stadsbestuur brengt de milieuadviesraad binnen drie maanden na de aflevering van het advies op de hoogte van het gevolg dat aan een advies werd gegeven of zal gegeven worden. Als het niet gevolgd wordt, geeft de stad een motivering.

3.13 Een advies dat handelt over een inhoud waarover een andere stedelijke raad of commissie bevoegd is, kan met deze raad of commissie besproken worden en indien mogelijk wordt een gezamenlijk advies overgemaakt.

Werkjaar en eerste zitting

3.14. Het werkjaar van de milieuadviesraad start op de eerste kalenderdag van het jaar.

3.15. Op de eerste zitting van het werkjaar wordt het lidmaatschap bepaald en worden de voorzitter en het co÷rdinatiecomitÚ verkozen.

3.16. De milieuadviesraad vergadert minstens vier maal per jaar onder leiding van de door de leden verkozen voorzitter.

Jaarverslag :

3.17 De milieuadviesraad stelt een jaarverslag op dat bezorgd wordt aan de gemeenteraad. In dat jaarverslag komen ten minste de volgende elementen aan bod:

 • opsomming van bestaande reglementen m.b.t. de oprichting en werking van de milieuadviesraad;
 • samenstelling (namen, vertegenwoordigers van …/burgers, stemgerechtigd/niet stemgerechtigd, vaste waarnemers, functie binnen de milieuadviesraad);
 • financiŰle, logistieke, informatieve en educatieve ondersteuning door de stad;
 • schematisch overzicht van de data van de vergaderingen en de belangrijkste agendapunten;
 • een schematisch overzicht van alle uitgebrachte adviezen: onderwerpen en aard, gevolgen, respons van de stad;
 • andere activiteiten (vb. gevoerde sensibiliseringsacties, educatieprojecten);
 • globale zelfevaluatie van de werking van de milieuadviesraad.

Dit jaarverslag en alle stukken, met inbegrip van eventuele minderheidsstandpunten zijn openbaar

3.18 Samenwerking met andere adviesraden:

Er wordt naar gestreefd om intensief samen te werken met andere lokale adviesraden, bijvoorbeeld door het organiseren van gezamenlijke thematische vergaderingen of door het organiseren van een jaarlijkse gezamenlijke start- en evaluatievergadering van alle raden samen.

Ook de samenwerking met milieuraden op gelijke of andere bestuursniveaus wordt nagestreefd.

Artikel 4: MIDDELEN

4.1. De milieuadviesraad kan ter aanvulling van deze statuten een huishoudelijk reglement opmaken, dat ter kennisgeving aan de gemeenteraad dient voorgelegd te worden.

4.2.1. Het stadsbestuur stelt binnen zijn mogelijkheden aan de milieuadviesraad de middelen ter beschikking, ten einde deze in de mogelijkheid te stellen zijn bevoegdheden naar behoren te kunnen vervullen. De gemeenteraad zal daartoe jaarlijks een budget voor werkingskosten voorzien.

Dit bedrag wordt gestort op de financiŰle rekening van de milieuadviesraad van Mortsel. De penningmeester (aan te duiden door het co÷rdinatiecomitÚ) voert het financieel beheer van de Milieu Adviesraad uit. Hij/zij legt jaarlijks een verslag ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering en binnen de maand daaropvolgend aan het college van burgemeester en schepenen."

4.2.2. Om de risico’s voor burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen te dekken zal de stad de nodige verzekeringspolissen afsluiten voor de nog niet verzekerde leden van het co÷rdinatiecomitÚ.

4.3. Er wordt bij het begin van het werkjaar aan de gemeenteraad een werkings- en prioriteitenprogramma van de milieuadviesraad ter kennisgeving voorgelegd. Er wordt in de loop van de maand september aan de gemeenteraad een voorontwerp van werkings- en prioriteitenprogramma van de milieuadviesraad voor het daaropvolgende werkjaar ter kennisgeving voorgelegd.

Artikel 5: WIJZIGING VAN DE STATUTEN

5.1. Op vraag van de gemeenteraad en/of het college van burgemeester en schepenen en/of de milieuadviesraad, kan een voorstel tot wijziging van de statuten worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

5.2. Het voorstel tot wijziging van de statuten, uitgaande milieuadviesraad, moet goedgekeurd worden door minstens 75 % van de leden bij een aanwezigheid van 75 % van de leden. Bij onvoldoende aantal wordt bij een tweede oproep geldig beraadslaagd, ongeacht het aanwezige leden, bij gewone meerderheid der stemmen.

voorstel milieuraad goedgekeurd door gemeenteraad
4.2.2. Om de risico’s voor burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen te dekken zal de stad de nodige verzekeringspolissen afsluiten voor de leden en de medewerkers van de milieuraad. 4.2.2. Om de risico’s voor burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen te dekken zal de stad de nodige verzekeringspolissen afsluiten voor de nog niet verzekerde leden van het co÷rdinatiecomitÚ.

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10