Advies begroting 2004

Advies Milieu Advies Raad:

"...

Gelet op de ontwerpbegroting 2004, gedeelte milieu;

Gelet op de beslissing van de milieuraad van 11 december 2003;

formuleert de Milieu Advies Raad het volgende advies naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

 

De milieuraad wenst globaal goedkeuring te geven aan het voorgelegde ontwerp van begroting 2004, gedeelte milieu.

De milieuraad vraagt echter wel dat het stadsbestuur rekening houdt met volgende punten:

is het wenselijk dat er middelen vrijgemaakt worden om dit eerste (en enige) project van gescheiden riolering af te werken.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Op 05/07/2004 werd volgende reactie van het stadsbestuur ontvangen:

"Samenvatting inhoud:
Gunstig advies. De milieuraad betreurt het feit dat er geen middelen zijn voorzien voor de aansluiting van de gescheiden riolering van het Dosfelhof op de binnenvijver van Fort 4 en stelt zich vragen bij de stijging in de werkingskosten voor ISVAG.

Antwoord:
Op 16/12/2003 keurde de gemeenteraad de begroting 2004 goed.
De stijging van de werkingskosten ISVAG is toe te wijzen aan een boekhoudkundige fout bij ISVAG waardoor de verwerkingskosten voor grof huisvuil tot en met 2003 slechts gedeeltelijk werden aangerekend. Vanaf 2004 zal de volledige kost worden doorgerekend. Voor de aansluiting van de gescheiden riolering van het Dosfelhof op de Fortgracht zijn geen middelen voorzien. Voor de uitvoering moet gewacht worden op de resultaten van de TRP herrekening voor het bekken Koude Beek."

 

Meer info:

Omschrijving Bedrag 2000
(Euro)
Bedrag 2001
(Euro)
Bedrag 2002
(Euro)
Raming 2003
(Euro)
Raming 2004
(Euro)
UITGAVEN (Gewone dienst)
publicatie afvalgids 3.038 0 0 0 0
aankoop huisvuilzakken restafval, PMD, GFT 128.817 114.774 128.155 135.000 135.000
aankoop containers GFT+ / / 52.500 0 0
ophalen huisvuil, GFT ,e.a. 268.390 285.077 312.642 350.000 350.000
selectieve inzameling papier en glas 84.510 86.762 86.760 90.000 75.000
verwijderen afval werf en recyclagepark 194.192 235.498 286.753 320.000 320.000
verwerking GFT +t 86.332 78.223 71.979 85.000 85.000
kosten ISVAG 490.829 448.603 366.000 355.000 441.600
onderhoud en ruimen riolen ? ? 64.962 70.000 65.000
 
werking milieuraad 1.239 1.239 1.240 1.250 1.240
sensibilisering milieuraad 492 0 0 500 500
bijdrage bond beter leefmilieu 838 838 838 838 838
bijdrage vereniging openbaar groen 1.245 1.243 1505 1.510 1.510
Bijdrage papierophaling vereniging 553 1.137 346 7.500 7.500
werking milieudienst 2.479 2.392 2.412 3.100 3.100
sensibilisering milieu 7.352 7.329 3.064 15.000 15.000
reglement KLE 997 565 1.000 1.000 1.000
reglement duurzaam bouwen 7444 2.169 9.888 12.500 20.000
subsidie afval scholen / / 3.780 9.000 7.500
uitv. overeenkomst PIH 1.349 2.311 2.500 2.500 2.500
werking milieudienst IGEAN
(prestaties van derden voor de gebouwen)
3.112 3.081 3.200 3.200 3.750
uitvoering bodemonderzoek / / / / 7.500
aankoop regenwatertonnen / / / 7500 2.500
Totaal gewone dienst 1.276.508 1.271.241 1.399.524 1.400.398 1.546.038
 
UITGAVEN (Buitengewone dienst)
uitvoeren GNOP 13.965 11.185 1.762 17.500 117.500
uitvoeren duurzame ontwikkeling 5.052 0 9.841 30.000 85.000
afkoppeling drainagegracht / / / 75.000 75.000
milieubeleidsplan 2004-2007 / / / / 7.500
Totaal buitengewone dienst 19.017 11.185 11.603 122.500 285.000
 
Andere UITGAVEN (Buitengewone dienst)
Aankoop gronden (open ruimten) en gebouwen 16.487 151.740 1.042.000 500.000 /
 

INKOMSTEN; BELASTINGEN EN RETRIBUTIES

opbrengst afval recyclagepark / / 703 700 700
concessie containers leder/textiel 1.653 3.200 1.756 1.800 1.800
restorno's afval 17.224 11.946 21.367 12.395 30.000
uitvoering milieuconvenant 39.385 80.998 186 110.000 100.000
betaling door Opnieuw & Co 2.479 2.479 2.479 2.479 2.479
verkoop compostvaten, containers GFT+ en regenwatertonnen 2.412 2.047 6.096 1.700 3.700
Belasting op huisvuilzakken ? 292.182 625.152 630.000 630.000
Belasting op reclamedrukwerk ? ? ? ? ?
Belasting op sluikstorten ? ? ? ? ?
subsidie VMM drainagegracht / / / 35.000 35.000
Totaal   392.852 657.739 794.074 801.479

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10