Statuten

(versie tot 30/09/2003)

De statuten van de Milieu Advies Raad werden vastgelegd tijdens de zitting van de gemeenteraad van 29 juni 1992: (en aangevuld volgens beslissing gemeenteraad 14/12/1999)

"...Gelet op het milieuconvenant, dat in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit dd.23 december 1991 werd afgesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap en de gemeente Mortsel;

Gelet op de noodzaak om een adviesraad inzake leefmilieu op te richten;

Gelet op het feit dat een dergelijke adviesraad dient te beschikken over statuten, vastgesteld door de gemeenteraad;

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Gelet op het advies, uitgebracht door de raadscommissie voor Ruimtelijke Ordening, Leefmilieu, Verkeer en Energie in zitting van 11 juni 1992;

Besluit de gemeenteraad van Mortsel eenparig in openbare zitting:

Artikel 1: OPRICHTING

Door het gemeentebestuur van Mortsel wordt een milieuraad opgericht, waarvan de statuten als volgt worden vastgesteld:

Artikel 2: BEVOEGDHEDEN

2.1. De milieuraad heeft als opdracht problemen te onderzoeken die rechtstreeks verband houden met bescherming en verbetering van het leefmilieu. De milieuraad kan hiertoe ondermeer de bevolking informeren en sensibiliseren, inspraak organiseren, voorstellen ontwikkelen

2.2. De milieuraad heeft tevens als opdracht, op eigen initiatief, of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen en/of de gemeenteraad, een met redenen omkleed advies uit te brengen over alle aangelegenheden die het leefmilieu van de gemeente betreffen.

Artikel 3: WERKING

* Lidmaatschap:

3.1. Elke inwoner van Mortsel kan deelnemen aan de bijeenkomsten van de milieuraad en heeft er spreekrecht.

3.2. Om lid te worden dient men op te komen voor het algemeen milieubelang en te voldoen aan artikel 3.1.

3.3. Het lidmaatschap wordt jaarlijks op de eerste werkvergadering bepaald. De deelnemers worden lid op basis van hun aanwezigheid op de bijeenkomsten van de milieuraad: gedurende het voorbije jaar moet men minstens de helft van de vergaderingen hebben bijgewoond.

3.4. De leden zijn stemgerechtigd, uitgezonderd de gemeentelijke ambtenaren en politieke mandatarissen.

* Structuur

3.5. De milieuraad is samengesteld uit leden en deelnemers, en een gemeentelijke milieuambtenaar. De schepen bevoegd voor leefmilieu kan de vergaderingen bijwonen.

3.6. De voorzitter wordt gekozen door de leden van de milieuraad.

3.7. Het bureau van de milieuraad wordt waargenomen door het co÷rdinatiecomitÚ. Hierin zetelen de voorzitter, de milieuambtenaar, en ÚÚn of meerdere leden door de milieuraad aan te duiden. De schepen verantwoordelijk voor leefmilieu kan de vergaderingen van het co÷rdinatiecomitÚ bijwonen. Het co÷rdinatiecomitÚ komt samen wanneer nodig.

3.8. De milieuraad kan ter voorbereiding van haar werkzaamheden tijdelijke of permanente thematische werkgroepen installeren en kan hiervoor personen uitnodigen die niet tot de milieuraad behoren. Het secretariaat van de werkgroepen wordt waargenomen door een daartoe door de milieuraad aangeduid lid (of leden).

* Besluitvorming

3.10. De leden streven naar eensgezindheid.

3.11. De beslissingen en adviezen van de milieuraad worden, uitgebracht bij gewone meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden. In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Afwijkende standpunten worden onder de vorm van een nota met de verschillende alternatieven aan het advies toegevoegd.

3.12. De adviezen worden overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen en/of de gemeenteraad. Ze worden toegevoegd aan de notulen. Kan het college niet akkoord gaan met een advies, dan wordt dit binnen een termijn van twee maand gemotiveerd meegedeeld aan de milieuraad.

3.13 Een advies dat handelt over een inhoud waarover een andere gemeentelijke raad of commissie bevoegd is, kan met deze raad of commissie besproken worden en indien mogelijk wordt een gezamenlijk advies overgemaakt.

* Werkjaar en eerste zitting

3.14. Het werkjaar van de milieuraad start op de eerste kalenderdag van het jaar.

3.15. Op de eerste zitting van het werkjaar wordt het lidmaatschap bepaald en worden de voorzitter en het co÷rdinatiecomitÚ verkozen.

3.16. De milieuraad vergadert minstens vier maal per jaar onder leiding van de door de leden verkozen voorzitter.

Artikel 4: MIDDELEN

4.1. De milieuraad kan ter aanvulling van deze statuten een huishoudelijk reglement opmaken, dat ter kennisgeving aan de gemeenteraad dient voorgelegd te worden.

4.2. Het gemeentebestuur stelt binnen zijn mogelijkheden aan de milieuraad de middelen ter beschikking, ten einde deze in de mogelijkheid te stellen zijn bevoegdheden naar behoren te kunnen vervullen. De gemeenteraad zal daartoe jaarlijks een budget voor werkingskosten voorzien.
Dit bedrag wordt gestort op de financiŰle rekening van de Milieu Adviesraad van Mortsel. De penningmeester (aan te duiden door het co÷rdinatiecomitÚ) voert het financieel beheer van de Milieu Adviesraad uit. Hij/zij legt jaarlijks een verslag ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering en binnen de maand daaropvolgend aan het College van Burgemeester en Schepenen." (aanpassing volgens beslissing gemeenteraad 14/12/1999)

4.3. Er wordt bij het begin van het werkjaar aan de gemeenteraad een werkings- en prioriteitenprogramma van de milieuraad ter kennisgeving voorgelegd. Er wordt in de loop van de maand september aan de gemeenteraad een voorontwerp van werkings- en prioriteitenprogramma van de milieuraad voor het daaropvolgende werkjaar ter kennisgeving voorgelegd.

Artikel 5: WIJZIGING VAN DE STATUTEN

5.1. Op vraag van de gemeenteraad en/of het college van burgemeester en schepenen en/of de milieuraad, kan een voorstel tot wijziging van de statuten worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

5.2. Het voorstel tot wijziging van de statuten, uitgaande milieuraad, moet goedgekeurd worden door minstens 75 % van de leden bij een aanwezigheid van 75 % van de leden. Bij onvoldoende aantal wordt bij een tweede oproep geldig beraadslaagd, ongeacht het aanwezige leden, bij gewone meerderheid der stemmen.

Artikel 6: OVERGANGSBEPALINGEN

6.1. Tot einde 1992 is de milieuraad samengesteld uit personen die zich bereid verklaren om tot einde 1992 op alle vergaderingen van de milieuraad aanwezig te zijn. De eerste vergadering zal een verkennend en inventariserend karakter hebben. Ten uitzonderlijken titel zal deze eerste vergadering voorgezeten worden door een persoon, aangeduid door het college van burgemeester en schepenen. In deze eerste vergadering zullen de datums van de overige vergaderingen voor het jaar 1992 vastgelegd worden.

6.2. Het eerste werkjaar vangt aan op 1 juli 1992.

Artikel 7

Een afschrift van onderhavig besluit wordt voor kennisgeving overgemaakt aan de provinciegouverneur van Antwerpen, AMINAL en OVAM. ..."

[advies 08/05/2003]

laatste wijziging: 21/07/98