Advies nieuwe thermografische luchtfoto

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding:

Er gaat veel energie en geld verloren via slecht ge´soleerde woningen. Dakisolatie vormt hierin een belangrijk aandeel. Toch beseffen veel mensen niet hoeveel er verloren gaat.

Door thermografie kunnen de isolatieproblemen van het woningenpark (vooral het dak) in beeld gebracht worden.

In februari 2004 werd op initiatief van de Mortselse milieuraad een eerste thermografische foto gemaakt van het ganse Mortselse grondgebied (+kernstad Antwerpen). Dit voorbeeldproject werd volledig betaald door het Europees project GMES-GUS en uitgevoerd door de firma Eurosense.

In 2009 wil het stadsbestuur in samenwerking met stad Antwerpen en 16 andere gemeenten in de buurt een nieuwe thermografische luchtfoto laten maken. Deze luchtfoto zal een hogere resolutie hebben dan de versie 2004.

Adviesvraag:

In het kader van het luik “projecten” van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams gewest wenst het stadsbestuur voor deze luchtfoto een subsidie aan te vragen bij het Vlaams gewest.

Deze subsidieaanvraag dient vergezeld te zijn van een advies van de milieuraad.

Advies milieuraad van 07 mei 2008:

De milieuraad adviseert het project van de thermografische luchtfoto unaniem gunstig.
Het nut van deze luchtfoto werd onlangs nogmaals aangetoond door de ruime publieksbelangstelling ervoor op de “Dag van de aarde”.

De milieuraad vraagt om bij de aanbesteding van het project uitdrukkelijk te vragen de mogelijkheid te voorzien om een vergelijking met de vorige foto te maken zodat de bevindingen hiervan deel kunnen uitmaken van de stedelijke milieubarometer.

De raadpleegbaarheid van de kaart was bij de eerste uitgave een probleem. Er dient daarom voor een vlotte raadpleegbaarheid via het internet (eigen website of na geocodering via GIS Vlaanderen) gezorgd te worden.

Dit advies werd niet aan de duurzaamheidtoets onderworpen.

Omdat de thermografische luchtfoto enkel de dakoppervlakte in beeld brengt, blijven vragen over koudebruggen in gebouwen of over de isolatiekwaliteit van muren en ramen onbeantwoord.
De milieuraad vraagt daarom het stadsbestuur om eventueel in samenwerking met de buurgemeenten een thermografische camera aan te schaffen om koudebruggen en warmtelekken op te sporen als aanvulling van de thermografische luchtfoto.
Een dergelijk toestel heeft ook andere toepassingen zoals vb.de controle van elektrische installaties op brandgevaar (woonbeleid).

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college stelt (op 24/11/2008) de milieuadviesraad in kennis van het antwoord op het advies:

Gunstig advies, de milieuraad vraagt om eventueel in intergemeentelijk verband een thermografische camera aan te kopen om ook warmteverliezen via muren en ramen in beeld te brengen.
De milieuraad adviseert om op het nieuwe dak ook ruimte te voorzien voor zonnepanelen voor de opwekking van elektriciteit en warm water en ook de raampartij van het grote bad te vervangen.

Beide projecten zijn ingediend voor subsidiŰring door de Vlaamse overheid in het kader van de samenwerkingsovereenkomst ‘milieu’ 2008-2013.
Het voorstel tot aankoop van een thermografische camera zal aan het departement leefmilieu van de provincie worden overgemaakt. Zij ondersteunen samen met het PIH nu al de gemeenten voor projecten rond o.m. energie.

Het college heeft voorgesteld om in de begroting 2009 geld te voorzien voor een masterplan zwembad zodat alle investeringen in een ruimer toekomstkader kunnen bekeken worden)

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:17/08/10