Advies aanpassing subsidie duurzaam omgaan met water

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding:

Op 27 februari 2007 keurde de gemeenteraad het subsidiereglement duurzaam omgaan met water goed.

De gemeenteraad keurde op 22 april 2008 de samenwerkingsovereenkomst ‘milieu’ 2008-2013 met de Vlaamse overheid goed.

Omdat de bepalingen van de samenwerkingsovereenkomst ‘milieu’ en VLAREM II botsen met het bestaande subsidiereglement, dient dit aangepast te worden.

Adviesvraag:

Het stadsbestuur vraagt de milieuraad advies over volgende wijzigingen aan het bestaande subsidiereglement:

Advies milieuraad van 9 oktober 2008:

De milieuraad geeft gunstig advies aan het verhogen van de subsidiebedragen en de voorgestelde wijzigingen aan het subsidiereglement.

De milieuraad vraagt het stadsbestuur om ook woningen in bestaande straten met een gemengd stelsel recht te geven op de subsidie voor de afkoppeling van hemelwater.
De mogelijkheid om beroep te doen op afkoppelingsadvies en het organiseren van een gemeenschappelijke prijsvraag dient ook voor deze straten voorzien te worden.

Gezien de Vlaamse milieumaatschappij enkel 75% subsidie geeft voor gemeentelijke projecten indien alle woningen afgekoppeld zijn of hun hemelwater infiltreren, is het noodzakelijk om de voorschriften van VLAREM II te kunnen afdwingen.
De milieuraad stelt aan het stadsbestuur voor een handhavingsbeleid en/of een heffing in te stellen voor eigenaars die niet binnen een redelijke termijn overgaan tot afkoppeling.

Bovenstaand advies werd unaniem uitgebracht en werd niet onderworpen aan de duurzaamheidtoets.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college stelt (op 24/11/2008) de milieuadviesraad in kennis van het antwoord op het advies:

De milieuraad geeft een gunstig advies maar stelt voor om de regeling van afkoppelingsadvies en gezamenlijke prijsvraag voor de uitvoering van de werken uit te breiden naar de straten die reeds voorzien zijn van een gescheiden stelsel (Kerkstraat, Ter Varentstraat (deel), Van Arteveldestraat, Dosfellei (deel))
Zij stellen ook voor om een heffing in te voeren om de uitvoering van de verplichte afkoppelingswerken bij de aanleg van een gescheiden stelsel af te dwingen. In de gemeenteraad van 18 november 2008 werd hieromtrent een beslissing genomen.

Het afkoppelingsadvies en de gezamenlijke prijsvraag voor de uitvoering van de werken wordt aangeboden door Ri Ant bij aanleg of heraanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en niet bij reeds eerder uitgevoerde projecten. De betrokken inwoners kunnen voor afkoppelingsadvies wel terecht bij onze diensten. De mogelijkheden van een heffing of een andere manier om de uitvoering van de verplichte afkoppelingswerken bij de aanleg van een gescheiden stelsel af te dwingen, wordt momenteel op Vlaams niveau onderzocht (via VVSG). Van zodra het duidelijk is welke mogelijkheden er zijn voor de gemeentebesturen zal dit terug op de agenda worden geplaatst.

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10