Advies voortuinactie

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding:

De milieuraad stelt vast dat er steeds meer voortuintjes volledig verhard worden. Deze “vergrijzing” is strijdig met de geldende bouwvoorschriften. Volgens het geldende bouwreglement is het enkel toegelaten het pad naar de voordeur en de toegangsweg naar de garage te verharden.

De versteende voortuinen beperken het waterbergend vermogen en dragen bij tot de landelijke verdrogings- Ún overstromingsproblematiek.

In de praktijk blijkt dat het verharden van voortuinen gedoogd wordt. Het stadsbestuur stelde in zijn reactie op het advies van de milieuraad van februari 2002 dat hier tegen optreden geen prioriteit is voor het stadsbestuur. Er is evenmin vervolging van deze bouwmisdrijven. Dit geeft de bevolking de schijn dat deze praktijk toegelaten is.

Advies milieuraad van 2 april 2009:

De milieuraad vraagt het stadsbestuur een duidelijke trendbreuk te veroorzaken. De bevolking moet zich bewust worden dat het verharden van voortuinen niet toegelaten is Ún nieuwe verhardingen niet getolereerd worden.

Om deze boodschap kracht bij te zetten Ún om de situatie uit het verleden terug te draaien vraagt de milieuraad aan het stadsbestuur om een voortuinactie op te zetten. Men kan zich spiegelen aan de succesvolle voorbeelden uit de Antwerpse districten Berchem (“Groenenhoek terug groen”) en Wilrijk (Valaar - groene voortuintjes’).

De voortuinactie dient een positief karakter te hebben. De actie kan bijvoorbeeld kaderen in de wijkwerking waarbij men een buurt laat samenwerken om zijn leefomgeving fraaier te maken. Vermanen of bestraffen is niet opportuun, de nadruk moet liggen op aanmoediging.

De milieuraad wil graag meehelpen aan dit initiatief en in dit kader ook een wedstrijd “mooiste voortuin” organiseren.

De uitvoering van het project vergt slechts een beperkte inspanning van de stad: de buurt informeren, afvoer van de verhardingsmaterialen, aanleveren van opvulgrond, en eventueel een plant of bloemetje als kers op de taart.

De milieuraad is er zich van bewust dat dit thema heel wat emoties, zowel positieve als negatieve, kan losweken. Het Berchemse voorbeeld toont aan dat men door de positieve boodschap van deze actie uiteindelijk op een breed draagvlak kan rekenen.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 14 september 2009 volgend gevolg aan het advies van de milieuraad gegeven:

De milieuraad stelt vast dat steeds meer voortuinen worden verhard en ingericht als parkeerstrook zonder dat hiertegen wordt opgetreden. De milieuraad stelt voor om een voortuinactie te starten zoals in Berchem en Wilrijk waarbij de bevolking wordt ingelicht over wat er mag en niet mag met een voortuin en overtreders eenmalig de mogelijkheid krijgen om het puin dat vrijkomt bij het verwijderen van de verharding gratis te laten afvoeren door het stadsbestuur.

Het college van burgemeester en schepenen blijft bij het standpunt dat het illegaal verharden van voortuinen niet wordt gedoogd en wel door bij heraanleg van straten en/of voetpaden de overtreders in kennis te stellen van het feit dat de voortuinstroken niet mogen verhard worden en bij ontwerp en uitvoering van deze projecten, het gebruik van de voortuin als parkeerstrook onmogelijk te maken.

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10