Advies: "organisatie van een voortuinactie"

Advies Milieu Advies Raad:

"... Gelet op de bevoegdheden die aan de MINA-raad door de milieuconvenant toegekend worden om op eigen initiatief adviezen te verstrekken;

... Gelet op de beslissing van de milieuraad van 21 februari 2002;

formuleert de Milieu Advies Raad het volgende advies naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

De milieuraad stelt vast dat er steeds meer voortuintjes verhard worden. Deze “vergrijzing” is strijdig met de geldende bouwvoorschriften. (enkel een pad naar de voordeur en de garage is toegelaten).

Door voortuinen te verharden, maakt men zijn straat minder fraai en weegt men op de stedelijke leefomgeving.
De versteende voortuinen hebben bovendien nog nauwelijks een waterbergend vermogen en dragen bij tot de landelijke verdrogings- én overstromingsproblematiek.

In de praktijk blijkt dat het verharden van voortuinen gedoogd wordt. Dit geeft de bevolking de schijn dat deze praktijk toegelaten is.

De milieuraad vraagt het stadsbestuur een duidelijke trendbreuk te veroorzaken. De bevolking moet zich bewust worden dat het verharden van voortuinen niet toegelaten is én nieuwe verhardingen niet getolereerd zullen worden.

Om deze boodschap kracht bij te zetten én om de situatie uit het verleden terug te draaien vraagt de milieuraad aan het stadsbestuur om een voortuinactie op te zetten (waarvoor men zich kan spiegelen aan het succesvolle voorbeeld uit District Berchem “Groenenhoek terug groen”).

De voortuinactie dient een positief karakter te hebben: “de stad helpt u…”.
De milieuraad is van oordeel dat actie pragmatisch aangepakt dient te worden en dat het bestraffende luik van het Berchemse project niet aan de orde is.
De functie van de stad zal moeten bestaan uit inventariseren, sensibiliseren, informeren, praktische hulp bieden en een flexibel werkkader creëren.

De milieuraad is er zich van bewust dat dit thema heel wat emoties, zowel positieve als negatieve, kan losweken. We hopen dat de gemeenteraad zich zal kunnen losmaken van persoonlijke gevoeligheden en in zich deze materie zal laten leiden door het algemeen belang.
Het Berchemse voorbeeld toont aan dat men door de positieve boodschap van deze actie uiteindelijk op een breed draagvlak kan rekenen. Wie is er niet bij gebaat dat Mortsel een aangename en mooie stad is?

..."

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Mortsels stads bestuur voert actie tegen illegaal verharde voortuintjes

MORTSEL - Het Mortselse stadsbestuur gaat binnenkort actie voeren tegen illegaal verharde voortuintjes. Eigenaars van zo’n ‘onwettige’ parking worden gemaand de bouwovertreding in kwestie ongedaan te maken. Het zou om een honderdtal huizen gaan.

Nogal wat huiseigenaars verharden hun voortuin en vormen hun ‘hofke’ zo om tot een privé-parking. Een bordje met de nummerplaat van de eigen wagen moet andere automobilisten ervan weerhouden de uitrit te blokkeren. Op een hoorzitting tijdens de vorige legislatuur verdedigde een vrouw deze aanpak: "Wij creëren een extra parkeerplaats”, zei ze. "Nee mevrouw”, antwoordde toenmalig schepen van Ruimtelijke Ordening Fons Jespers (CD&V), “door dat bordje daar te hangen monopoliseert u in feite een parkeerplaats op de openbare weg. En dat is onwettig.”

Ook de Milieuraad en de huidige schepen van Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu, Paul Van Dyck (Agalev) vinden die verharde terreinen maar niets. “In het beste geval legt de eigenaar sierklinkers, maar meestal giet hij gewoon beton”, aldus Van Dyck. De stad gaat nu een inventaris maken van de 'foute' voortuinen. “Wij gaan die mensen een brief schrijven en hun zeggen dat ze de zaak waar in orde moeten maken.” De schepen verwacht wel wat protest, maar wijst erop dat iedereen gelijk voor de wet is: “Sommige mensen vragen een toelating, krijgen een weigering en zien dan dat hun buurman enkele weken later toch zo’n parking aanlegt zonder toestemming. Dat kan niet.”

Geste

Eigenaars moeten de zaak niet van vandaag op morgen regulariseren, maar over een concrete ter mijn wil Van Dyck zich nog niet uitspreken. De schepen is duidelijk niet van plan veel medelijden te hebben. "De mensen hebben zelf het probleem gecreëerd. Ze moeten er niet op rekenen dat ze een schuine borduursteen krijgen, wanneer hun straat wordt heraangelegd. Een bloembak voor de deur kan dan weer wel.” Een bewonersgroep in de Berchemse wijk Groenenhoek heeft een soortgelijke actie gevoerd en in het district Wilrijk zijn er ook plannen. De bewoners daar krijgen gratis plantjes om hun tuin in ere te herstellen, een geste die Van Dyck veel te vergaand vindt. “Ik zie niet in waarom mensen die bewust een bouwovertreding begaan, cadeaus moeten krijgen op kosten van de belastingbetaler.”

MCs

"...
Samenvatting inhoud:

De milieuraad stelt voor om het project dat in de wijk Groenenhoek te Berchem werd opgestart ook in Mortsel uit te voeren. Eigenaars van illegaal verharde voortuinstroken krijgen van het stadsbestuur een gratis afvalcontainer en plantgoed als zij binnen het jaar hun verharding vrijwillig opbreken. Eigenaars met een niet-verharde voortuin hebben ook recht op gratis plantgoed. Na twee jaar zal een repressieve aanpak warden toegepast i.s.m. het parket van Antwerpen.

Antwoord:

Het stadsbestuur brengt de milieuadviesraad in kennis:

..."

Meer info:

In 2002 stelde het stedelijk wijkoverleg een brochure voor waarin het wijkprogramma voor het Valaar werd uitgelegd. Dat wijkprogramma is een reeks projecten die door de stad werden opgemaakt aan de hand van wat bewoners uit het Valaar vroegen.

Op het wijkprogramma staat onder andere het project ‘groene voortuintjes’. Het straatbeeld van het Valaar wordt steeds grauwer, onder andere door het verharden van voortuintjes. Heel wat mensen hebben in de loop van de jaren hun voortuintje verhard. Meestal gebeurde dit zonder bouwvergunning en dat mag niet. Het district Wilrijk stelt daarom een positieve actie voor om deze bouwovertredingen recht te zetten en zo meer groen in de wijk te creëren. Twee vliegen in één klap. Mensen die hun verharde voortuin willen vergroenen, krijgen hulp in de vorm van plantmateriaal en de gratis ophaling van wat er overblijft van de afgebroken verharding.

Alle inwoners van de Wilrijkse wijk het Valaar kregen een folder over het voortuinproject in de bus. Eigenaars met een voortuin in overtreding kregen een brief met de vraag om aan het project deel te nemen. Op 16 oktober 2003 vond een infoavond plaats. Iedereen uit de wijk was er welkom. Ter plaatse waren agenten van de bouwpolitie die de mensen persoonlijk vertelden wat er precies aan hun voortuin moet gebeuren om terug in orde te zijn. Ook de groendienst was aanwezig.

Tot 30 november 2003 konden de inwoners van het Valaar inschrijven om in februari en maart 2004 aan het voortuinproject deel te nemen. Er worden dan afvalcontainers in de wijk geplaatst waar deelnemers de afgebroken verharding gratis in kwijt kunnen. Er worden gratis sierboompjes met teelaarde geleverd en wie wil krijgt advies van bouwtoezicht. Deelnemers kunnen compost en haksel in het stedelijk serrecomplex afhalen. Eigenaars die hun verharde voortuin niet zelf kúnnen vergroenen, kunnen aan een sociaal tarief het buurtbeheerbedrijf inschakelen.

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10