Advies RUP Oude God

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding:

Het plangebied ligt centraal in de stad. Het werd gecreëerd door het samenvoegen van de terreinen van het oude kerkhof Oude God (Edegemsestraat), de voetbalterreinen (Mechelsesteenweg) en een bestaande school (Lusthovenlaan) samen te voegen.

Op 27 oktober 2009 werd het RUP Oude God (Ruimtelijk UitvoeringsPlan)voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad.

Het openbaar onderzoek van RUP Oude God loopt van 14 december 2009 tot 12 februari 2010.

Advies milieuraad van 11 februari 2010:

Duurzaamheid…

De milieuraad is verheugd dat in art. 0.7 het principe van duurzaam bouwen vooropgesteld wordt voor alle nieuwe bouwprojecten.
De milieuraad vraagt om naast zonnepanelen ook technische installaties, fotovoltaïsche cellen e.d. toe te laten op de daken indien ze niet zichtbaar zijn vanaf de straatzijde.

De milieuraad vraagt om de parkeervoorschriften voor woningen (art. 0.7) aan te vullen met de verplichting om minstens één fietsenstalling per woongelegenheid te voorzien (deze mogen gegroepeerd voorzien worden).

Gezien er nog geen algemeen gemeentelijk reglement bestaat, vraagt de milieuraad om een duidelijk kader vast te leggen om het stallen van fietsen (art. 5bis) mogelijk te maken en wildgroei van fietsenstallingen in voortuinen te voorkomen.

De milieuraad vraagt om de oriëntatie van de “sfinx” (zone 1.A4) niet vrij te laten, maar zo te kiezen dat maximale zonnewinsten mogelijk zijn.

Het hoogteaccent (art. 1A2) dat grenst aan de “sfinx” is in het kader van zonnewinsten en privacy zeer ongunstig voor de aangrenzende bewoners. De milieuraad vraagt de hoogte in dit blok te beperken tot 3 bouwlagen.

De milieuraad ijvert al jaren voor “wonen boven winkels”. Daarom juichen we de verplichting om een afzonderlijke toegang tot woongelegenheden boven winkels te voorzien (art. 2.1) toe.

De milieuraad vraagt om de bepalingen rond streekeigen groen en natuurlijke begroeiing te detailleren door middel van bv.. een lijst.

Rup Oude God … eerst en vooral een parkzone…

De milieuraad adviseert de waterbuffering maximaal bovengronds te voorzien. De parkzone dient ontwikkeld te worden als een avontuurlijk stuk openbaar groen met water als dragende structuur. De in het parkgebied te voorziene regenwaterbuffering dient uitgevoerd worden als een nooit droogvallende speelwadi. Waterbuffering, natuurontwikkeling en recreatie gaan hiermee hand in hand.

Ten aanzien van de parkinrichting zouden er in het RUP duidelijke bepalingen moeten opgenomen worden op het vlak van streekeigen groen en harmonisch parkbeheer.

Aangezien de zone 5ter (achterste tuinstrook aan de Edegemsestraat) de nabestemming parkzone krijgt, lijkt het logisch om de naastliggende zone 2bis (achterin gelegen garages Edegemsestraat) eveneens de nabestemming parkzone te geven.

Om de privacy van de buurtbewoners te garanderen, is het nuttig om op het grafisch plan randzones af te bakenen met min. 80% extensief groen .

Door het kerngebied van het park (zone buiten de randzones) te laten bestaan uit max. 60% intensief groen , wordt verzekerd dat in deze zone ook natuurontwikkeling en recreatie samengaan.

Elektriciteit als afval…

De nieuwbouw in en rond Park Oude God zou geschikt zijn voor WKK (warmte-krachtkoppeling). De milieuraad vraagt om deze optie grondig te onderzoeken, te evalueren op alternatieven en eventueel op te nemen in de bindende bepalingen en bijhorende reglementen (vb. verplichting tot aansluiting op warmtenet).

Toegankelijkheid:

 De bepalingen inzake toegankelijkheid dienen aangepast te worden in functie van de nieuwe Vlaamse regelgeving inzake toegankelijkheid van gebouwen.

Trage wegennet…

De milieuraad vraagt voldoende trage wegen te voorzien in het parkgebied en in het bijzonder duidelijkere uitspraken te doen op het vlak qua toegangswegen tot het parkgebied. Het grafisch plan bevat momenteel immers nauwelijks aanduidingen voor wandel- of fietsverbindingen tussen bv. Lusthovenlaan en de andere uitgangen van de parkzone. De milieuraad stelt voor om de historische kerkwegels door het gebied te herstellen.

Verkeer…

Hoewel geen direct onderdeel van het RUP, dient er de nodige aandacht te zijn voor de verkeersafwikkeling, in het bijzonder in de Lusthovenlaan.

Water…

De milieuraad vraagt om extensieve dakbegroening te verplichten op alle platte daken bij nieuwbouw, behalve bij platte daken die als dakterras worden gebruikt.
De milieuraad wijst op het onmiskenbare nut van een groendak: isolatie, vertraagde regenwaterafvoer, milderen van zomerse oververhitting van de stadskern, bevorderen van de biodiversiteit, …)

De milieuraad vraagt om de te verharden openbaar domein (art. 0.5) ook verplicht uit te voeren in waterdoorlatende verhardingen (vb. waterdoorlatende klinkers, in klinkers (gebakken of beton) met een afstandhouder (brede open voeg), in grastegels, grind of dolomiet).
Van het principe om verplicht waterdoorlatende verhardingen te gebruiken kan voor alle zones natuurlijk gemotiveerd afgeweken worden indien er hiervoor technische of milieuhygiënische noodzakelijkheid is.

De milieuraad vraagt om volgende aanvullingen in het kader van het integraal waterbeheer / watertoets toe te voegen aan de algemene bepalingen:

  • De afwatering van het overtollige hemelwater gebeurt in een open goot die afgeleid wordt naar een wadi.
  • De afvoeren van alle dakoppervlakken worden op de regenwaterput aangesloten.
  • Overtollig hemelwater op tuinverhardingen watert af naar de eigen tuin; in publieke gedeelten naar grachten en rietstroken.

De in art. 12.1 opgelegde preventieve maatregelen om de impact op de grondwaterstromingen te beperken dienen een duurzaam karakter te hebben. Daarom vraagt de milieuraad om enkel passieve technieken toe te laten zodat geen voortdurend energieverbruik noodzakelijk is (zoals bv. bij retourbemaling).

Natuur…

In het huidige gebied staan er heel wat oude en waardevolle bomen. De milieuraad pleit voor behoud en integratie van dit groene kapitaal in het nieuwe project. Ingeval behoud niet mogelijk is, dient er in eerste instantie geopteerd te worden voor verplanting naar het nieuwe park. Pas als verplanting niet mogelijk is, kan er sprake zijn van rooien met compensatie.

In het gebied moet het toegelaten zijn om voorzieningen aan te leggen in wijkcomposteren (appartementsbewoners) en het composteren van afval afkomstig van het groenbeheer (heeft een ecologische functie).

Afsluitingen tussen parkzone en de aangrenzende tuinen dienen doordringbaar te zijn voor kleine zoogdieren zoals bv. egels.

 

===================================

Ter info:

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

In het collegebesluit van 21/12/2009 deelt het stadsbestuur mee dit advies behandeld zal worden in kader van het decretaal voorziene openbaar onderzoek.

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:06/01/11