Advies begroting milieu 2011 – gedeelte “milieu”

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding:

Het ontwerp begroting 2011- gedeelte milieu wijkt nauwelijks af van de begrotingen van vorige jaren.

De milieuraad had op voorgaande begrotingen geen fundamentele opmerkingen.

Advies milieuraad van 7 oktober 2010:

De milieuraad geeft daarom unaniem een gunstig advies aan het ontwerp begroting 2010 – gedeelte milieu zoals dit voorgelegd werd aan de vergadering van de milieuraad.

De milieuraad vraagt het stadsbestuur om volgende initiatieven toch in te plannen voor 2011:

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 31/01/2011 volgend gevolg gegeven aan het advies:

De milieuraad geeft gunstig advies bij het voorstel van budget 2011 deel milieu zoals opgemaakt door de milieudienst er vraagt bijkomende om middelen te voorzien voor:

De gemeenteraad keurde op 14 december 2010 het budget 2011 goed.

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:15/02/11