Advies begroting milieu 2012 – gedeelte “milieu”

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding:

Het ontwerp begroting 2012 - gedeelte milieu wijkt nauwelijks af van de begrotingen van vorige jaren.

De milieuraad had op voorgaande begrotingen geen fundamentele opmerkingen.

Advies milieuraad van 10 oktober 2011:

De milieuraad geeft daarom unaniem een gunstig advies aan het ontwerp begroting 2012 – gedeelte milieu zoals dit voorgelegd werd aan de vergadering van de milieuraad.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30/01/2012 volgend gevolg gegeven aan het advies:

"...De milieuraad geeft gunstig advies bij het voorstel van budget 2012 deel milieu zoals opgemaakt door de milieudienst. Het budget 2012 werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 december 2011.   ..."

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:20/02/12