Gescheiden riolering voor regen- en afvalwater

 

Advies Milieu Advies Raad:

"... De Milieuraad vraagt het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad van de gemeente Mortsel het volgende: teneinde het oppervlakte water waar mogelijk te sparen, voor al de nog goed te keuren verkavelingen volgende verplichting op te leggen;
Een gescheiden afvoer voor het regenwater paralel met de riolering, waarbij het regenwater aan het oppervlakte watrer en/of grondwater kan worden toegevoegd, waar het afvalwater via de riolering naar het waterzuiveringsstation dient geleid te worden. De ontdubbeling van het resterende riolerings-systeem kan nadien wanneer mogelijk worden aangepast. ..."

 

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Gezien het college binnen een termijn van 2 maanden geen gemotiveerde mededeling bezorgd heeft aan de Milieu Advies Raad, concluderen wij dat men met het betrokken advies akkoord gaat. (zie statuten)

Op 02/06/97 nam het college van Burgemeester en Schepenen volgende beslissing:

"... Daar er in Mortsel vrijwel overal reeds een klassiek niet gescheiden rio1eringsste1sel is aangelegd en het aantal oppervlaktewateren waarnaar het opgevangen regenwater kan afgevoerd worden eerder beperkt is, wordt een subsidiereg1ement en een wijziging van de gemeentelijke bouwverordening voorbereid waardoor de aanleg en het gebruik van een regenwaterput wordt betoelaagd. Op deze manier wordt zowel het drinkwaterverbruik als de belasting van het rioleringstelsel verminderd. ..."

Gezien bovenstaand gevolg van het gemeentebestuur geen sluitend antwoord was op ons advies werd er op 12/06/97 een aanvullend advies opgemaakt door de Milieu Advies Raad.

 

[Adviezen]

laatste wijziging: 26/07/98