Gescheiden riolering - opmerkingen bij gevolg vorig advies

 

Advies Milieu Advies Raad:

"... Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen op de zitting van 2 juni 1997, A12. Milieuadviesraad - gevolg adviezen;...

De Milieu Advies Raad is van oordeel dat het gevolg dat gegeven werd aan haar advies van 22 oktober 1996 niet overeenstemt met de letter en de geest van haar advies en brengt bij deze nogmaals advies uit naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

Gelet op de gewestelijke directieven vraagt de Milieu Advies Raad aan het college van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Mortsel het volgende:

Teneinde het oppervlaktewater waar mogelijk te sparen, voor al de nog goed te keuren verkavelingen volgende verplichting op te leggen: een gescheiden afvoer voor regenwater parallel met de riolering voor afvalwater voorzien, waarbij het regenwater aan het oppervlaktewater of het grondwater kan toegevoegd worden.
De reeds bestaande rioleringen in de gemeente dienen bij vernieuwingswerken eveneens in deze zin omgebouwd te worden.
Deze maatregelen moet de vergunningsplichtige bedrijven, andere vestigingen en gezinnen in staat stellen het regenwater effectief gescheiden af te voeren.
De milieuraad is er zich van bewust dat er tot op heden erg weinig personen op dit systeem aangesloten zullen kunnen worden, maar wenst dat de gemeente Mortsel hierbij een voortrekkersrol zal spelen door het kader te scheppen waarbij de burger effectief zijn overschot aan regenwater gescheiden van het afvalwater zal kunnen afvoeren.
Als typevoorbeeld stelt de milieuraad de nakende verkaveling van de gronden tussen de Fort 4-straat en de Lodewijk Dosfellei voor. Een gescheiden riolering zou daar eenvoudig kunnen afwateren naar de gracht rond Fort 4. ..."

 

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Op 10/07/97 nam het college van Burgemeester en Schepenen volgende beslissing:

"... Overeenkomstig de ministeriŽle omzendbrief dd.16 juli 1996 m.b.t. de vaststelling van de code van goede praktijk voor de aanleg van openbare riolen en individuele voorbehandelingsinstallaties dient er bij de aanleg van nieuwe en de uitbreiding van bestaande rioleringsstelsels, indien technisch mogelijk, gekozen worden voor een gescheiden of verbeterd gescheiden stelsel. Grote verharde oppervlakten, industrieterreinen en wegen dienen zoveel mogelijk van de bestaande riolering te worden afgekoppeld (gedeeltelijk gescheiden stelsel). Met deze bepalingen zal rekening gehouden worden bij de planning van nieuwe werken.

De aanvraag voor het bekomen van een verkavelingsvergunning voor het Dosfelhof werd in april 1996 ingediend toen voornoemde omzendbrief nog niet van toepassing was. De aanleg van een gescheiden stelsel kan dan ook niet worden opgelegd en zal, ondanks onze vraag, ook niet vrijwillig worden uitgevoerd daar de verkavelaar de riolering op eigen kosten moet aanleggen en de aanleg van een gescheiden stelsel bijkomende kosten meebrengt ..."

[Adviezen]

laatste wijziging: 26/07/98