Subsidie regenwaterputten

 

Voorontwerp 2 - reglement aanleg regenwaterputten

Het gemeentebestuur heeft de Milieu Advies Raad gevraagd advies uit te brengen over dit document:

"...overwegende dat in het kader van het duurzaam gebruik van grondstoffen het gebruik van drinkwater dient beperkt te worden.

overwegende dat het aangewezen is de hoeveelheid zuiver regenwater en de hoeveelheid afvalwater die in de openbare riolering terecht komen te beperken.

overwegende dat de uitputting van de grondwaterreserves moet worden voorkomen.

overwegende dat het gebruik van de te betoelagen installatie zowel het drinkwaterverbruik als de hoeveelheid afvalwater die terechtkomt in de openbare riolering aanzienlijk vermindert; dat hierdoor minder energie nodig is voor de productie en verdeling van drinkwater en de zuivering van afvalwater ...

Besluit:

art.1: Doel

Met ingang van 1 september 1997 wordt de aanleg van een opvangput voor regenwater, overeenkomstig de voorwaarden van dit reglement, financieel aangemoedigd.

art.2: Algemene voorwaarden voor alle installaties

 1. De installatie moet gelegen zijn binnen de gemeente Mortsel.
 2. De installatie moet een permanent en definitief karakter hebben.
 3. Enkel de aanleg van een installatie bij een particuliere woning wordt betoelaagd. De aanleg van installaties bij gebouwen waarin een als hinderlijk ingedeelde inrichting is gevestigd worden niet betoelaagd.
 4. De installatie omvat minimaal een volledig afgesloten, ingegraven of in een kelder geplaatste opslagtank met daarvoor een gemakkelijk bereikbare bezinkput, grof filter of rooster, een pomp, en een leidingstelsel met minimaal een aftappunt.
 5. Bij de aftappunten voor regenwater wordt een duidelijk zichtbare en leesbare plaat geplaatst waarop vermeld wordt dat het water ondrinkbaar is.
 6. Het leidingsstelsel voor regenwater moet strikt gescheiden blijven van het leidingsstelsel voor drinkwater. De toepasselijke reglementering van de drinkwatermaatschappij AWW mag niet overtreden worden.
 7. De opslagtank moet indien nodig op een eenvoudige manier kunnen bijgevuld worden met drinkwater.
 8. De opslagtank moet voorzien zijn van een overloop om een eventueel overschot aan regenwater via een drainagebuis (sterfbuis) naar het grondwater af te voeren. Van deze bepaling kan enkel afgeweken worden indien de grondwatertafel te hoog is gelegen om het gebruik van een drainagebuis mogelijk te maken.
 9. De opslagtank mag enkel met regenwater en indien nodig ook met drinkwater gevuld worden. Het regenwater mag enkel afkomstig zijn van de afloop het dak van de woning. De oppervlakte van het dak waarvan het aflopende regenwater wordt opgevangen moet minimaal 40m2 (horizontale projectie) bedragen.
 10. De ingegraven opslagtank moet op minimaal 2m van de zijdelingse en achterste perceelsgrenzen van het eigendom zijn gelegen.

art.3: Bijkomende voorwaarden voor bestaande woningen

 1. Het regenwater moet gebruikt worden voor het besproeien van de tuin. Het in art.2.4 bedoelde aftappunt dient dan ook zodanig te zijn aangelegd dat dit mogelijk is.
 2. De inhoud van de opslagtank bedraagt minimaal 1.500 1 voor een onbebouwde perceelsoppervlakte van 150m2 of minder. Voor grotere onbebouwde perceelsoppervlakten wordt deze inhoud vermenigvuldigd met het quotint van de oppervlakte van de onbebouwde perceelsoppervlakte en 150. Indien de op deze wijze berekende inhoud van de opslagtank meer dan 5.000 1 bedraagt mag de inhoud van de opslagtank toch beperkt worden tot 5.000 1.
 3. De installatie voor een bestaande woning mag ook voldoen aan de voorwaarden voor een nieuwe woning en kan dan ook betoelaagd worden overeenkomstig art.4 van dit reglement. De toelage voor de aanleg van een installatie bedraagt 7.500fr, onafhankelijk van de werkelijke kostprijs van de installatie en kan slechts eenmaal per woning of woongebouw worden toegekend.

art.4: Bijkomende voorwaarden voor nieuwe woningen

 1. Een nieuwe woning is een woning die nog moet worden opgebouwd en waarvoor een geldige bouwvergunning is toegekend.
 2. Het regenwater moet gebruikt worden voor het besproeien van de tuin en het vullen van de spoelbak van een of meer toiletten.
 3. De opslagtank is vorstvrij opgesteld en is bereikbaar via een deksel.
 4. De installatie is , na de pomp, voorzien van een mechanische filter met een maasgrootte tussen de 5 en 20 micrometer (1 micrometer = 0.001 mm)
 5. De inhoud van de opslagtank bedraagt 3.000 1 per woning.

De toelage voor de aanleg van de installatie bedraagt 15.000 fr, onafhankelijk van de werkelijke kostprijs van de installatie en kan slechts eenmaal per woning of woongebouw worden toegekend.

art.5: Aanvraag

De aanvraag tot het bekomen van een toelage dient op het daartoe voorziene en volledig ingevuld aanvraagformulier te worden overgemaakt aan het gemeentebestuur van Mortsel. De aanvrager geeft de toelating aan een bevoegde gemeentelijk ambtenaar om de toepassing van dit reglement ter plaatse te komen controleren.

De aanvrager wordt schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing met betrekking tot de aanvraag. Er kan enkel een toelage worden ingediend voor installaties die worden aangelegd na 1/9/1997.

Het gebruik van regenwater voor toepassingen andere dan het sproeien van de tuin of het spoelen van de toiletten wordt niet of niet extra betoelaagd.

De toelage wordt uitbetaald na een controle van bevoegde ambtenaar. Indien blijkt dat niet aan de voorwaarden van dit reglement voldaan wordt zal er geen toelage worden uitbetaald. ... "

 

Advies Milieu Advies Raad:

"...De Milieu Advies Raad wenst positief te adviseren in verband met het bovengenoemde reglement.

De Milieu Advies Raad wenst dat bij de definitieve versie rekening gehouden wordt met volgende punten:

 

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Op 29/12/97 nam het college van Burgemeester en Schepenen volgende beslissing:

"... Het reglement werd volledig aan het advies van de milieuadviesraad aangepast ..."

 

meer informatie: druk hier

 

[Adviezen]

laatste wijziging: 11/08/98