"Gratis openbaar vervoer" - De Lijn

 

Advies Milieu Advies Raad:

"... Gelet op de overeenkomst afgesloten tussen de Vlaamse Regering en "De Lijn" die mogelijk maakt om vanaf 01/02/1999 een contract af te sluiten tussen gemeente of provincie en "De Lijn" om aan doelgroepen een gratis of voordelig abonnement te geven mits tussenkomst van de gemeente of provincie. (verder omschreven als "gratis openbaar vervoer")

Gelet op de vraag van Mevrouw J. Van Puyvelde namens de SP-Mortsel om het thema "gratis openbaar vervoer" in de raad te bespreken en de actie te ondersteunen ...

Gelet op de beslissing van de milieuraad van 25 maart 1999

formuleert de Milieu Advies Raad het volgende advies naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

Gezien de Milieu Advies Raad volgens haar statuten enkel advies kan uitbrengen over aangelegenheden die het leefmilieu van de gemeente betreffen, wordt in dit advies geen rekening gehouden met de sociale aspecten van "gratis openbaar vervoer".

De Milieu Advies Raad is van oordeel dat een goede kwaliteit, niet de prijs, een stijging van het aantal reizigers zal waarborgen. (Zie situatie openbaar vervoer in Brugge)
Er is meer nood aan de ontwikkeling van een klantgericht, kwaliteitsvol en fijnmazig vervoersnetwerk met efficiŽnte overstapmogelijkheden en grote frequentie.

Door het gratis aanbieden van openbaar vervoer heeft de burger geen besef van de kostprijs van zijn "mobiliteit". Mobiliteit heeft steeds een (milieu)kostprijs.

Voor alle vervoersmiddelen (niet alleen het openbaar vervoer) dient men te streven naar doorzichtige prijzen waarin ook de milieukosten ingecalculeerd zijn. Dit zal de burger in staat stellen een doordachte keuze te maken. ..."

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

beslissing college van burgemeester en schepenen van 12/04/99:

"...Gelet op het schrijven dd. 18 december 1998 vanwege minister S. Stevaert, de Vlaamse minister van openbare werken, vervoer en ruimtelijke Ordening, waarin een uniform tarief wordt voorgesteld voor alle steden en gemeenten die als derde-betaler wensen op te treden ten behoeve van hun inwoners;

neemt het college kennis van het verslag van de milieu adviesraad dd. 25 maart 1999 ... en besluit:

zich in deze materie collegiaal verbonden te voelen met de andere gemeenten van het kanton en zich voor te houden een eventuele beslissing over deze materie slechts te nemen na contactname met de gemeentebesturen van het kanton, conform de afspraken van de kantonnale vergadering. ..."

meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10