Politiereglement op het voorkomen, sorteren en verwijderen van huishoudelijk afval

Advies Milieu Advies Raad:

"...Gelet op het voorontwerp van gemeenteraadsbesluit "Politiereglement op het voorkomen, sorteren en verwijderen van huishoudelijk afval" , ontwerp goedgekeurd door college van Burgemeester en Schepenen van 27 september 1999

Gelet op de beslissing van de milieuraad van 14 oktober 1999 dienaangaande;

Adviseert de Milieu Advies Raad naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

De milieuraad heeft geopteerd om haar opmerking op bovenvermeld reglement te verweven in het bovengenoemd reglement.
De opmerkingen zijn gemarkeerd in
vet

Daarnaast zijn nog volgende algemene opmerkingen geformuleerd:

Gedaan te Mortsel op 14 oktober 1999 ..."

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Gezien het college binnen een termijn van 2 maanden geen gemotiveerde mededeling bezorgd heeft aan de Milieu Advies Raad, concluderen wij dat men met het betrokken advies akkoord gaat. (zie statuten)

Het college van burgemeester en schepenen gaf in zitting van 07/02/2000 volgend antwoord:

"... Naar aanleiding van het advies van de milieuraad werd het ontwerp van gemeentelijk politiereglement op het voorkomen, sorteren en verwijderen van huishoudelijk afval aangepast. Bij de goedkeuring van het politiereglement door de gemeenteraad op 23/11/99 werden naar aanleiding van de opmerkingen van de milieuraad een aantal aanpassingen aan het reglement doorgevoerd.
Hierbij werden volgende punten uit het advies niet weerhouden:

Advies MR: In het reglement dient een ophaalpunt te worden gedefinieerd.

Antwoord: In het vorige reglement was dit gedefinieerd maar de term ophaalpunt werd in het reglement zelf maar twee keer vermeld. ln het nieuwe reglement nog maar een keer. Daarom wordt op die plaats nu gesproken van een woning, bedrijf, handelspand of openbaar gebouw.

Advies MR: bedrijven en handelaars die afval voortbrengen dat niet onder de toepassing valt van het reglement moeten een contract met een erkend ophaler kunnen voorleggen.

Antwoord: Volgens het VLAREA brengen deze bedrijven dan bedrijfsafvalstoffen voort. Overeenkomstig VIAREM II en het afvalstoffendecreet dienen deze afvalstoffen naar een vergunde inrichting worden afgevoerd en moet de exploitant hiervan de nodige bewijzen kunnen voorleggen (meldingsplicht OVAM) aan de toezichthoudende overheid (o.m. gemeentebestuur). Het is dan ook niet nodig om deze bepaling in dit reglement op te nemen.

Advies MR: De MR stelt dat handelaars en bedrijven die gebruik maken van de gemeentelijke ophaling de reŽle ophaal- en verwerkingskost moeten betalen. Op dit moment is dit niet het geval waardoor bedrijven en handelaars die beroep doen op een private firma en dus wel de reŽle prijs betalen een concurrentienadeel hebben t.o.v. bedrijven en handelaars die gebruik maken van de gemeentelijke diensten.

Antwoord: Deze stelling is correct. De bedrijven en handelaars die gebruik maken van de gemeentelijke diensten betalen minder dan de helft van de reŽle kostprijs. Ook OVAM stelt in het ontwerp-uitvoeringsplan KMO-afval dat handelaars en bedrijven de reŽle ophaal- en verwerkingspijs moeten betalen. Dit moet echter zoals in het advies ook gesteld wordt, geregeld worden d.m.v. een aangepast retributiereglement, niet d.m.v. een politiereglement.

Advies MR: De recipiŽnten voor de inzameling van restafval, GFT+ en PMD moeten voldoende stevig zijn voor normaal gebruik. De gemeente zal recipiŽnten die defecten vertonen die veroorzaakt zijn tijdens het normaal gebruik gratis vervangen. De GFT+ zakken mogen niet doorzichtig zijn om de privacy van de aanbieder te waarborgen.

Antwoord: Bepalingen omtrent de stevigheid van de recipiŽnten horen thuis in het bestek voor de aankoop. Niet gebruikte recipiŽnten die fabricagefouten vertonen worden op dit moment gratis vervangen. Het vervangen van gebruikte zakken waarbij gedurende normaal gebruik een defect (scheur, lek is opgetreden, is in de praktijk vrijwel onmogelijk en een bron van eindeloze discussies (wat is normaal gebruik??).
De GFT+ zakken mogen ook niet geheel ondoorzichtig zijn om een controle op de inhoud (al dan niet GFT+) mogelijk te maken. Sommige voorwerpen (luiers e.a.) kunnen ook aan het oog ontrokken worden door ze te wikkelen in een oude krant of broodzak (mag ook bij het GFT+).

Advies MR: Er dient een klachtenprocedure buiten de openingsuren van de gemeentediensten te worden voorzien. Indien er afval niet wordt meegenomen moet de aanbieder weten waarom (d.m.v. sticker op het afval of briefje in bus)

Antwoord: De klachtenprocedure buiten de werkuren is een probleem. Deze problematiek dient echter niet in het politiereglement te worden opgenomen. Daarboven dient opgemerkt te worden dat de ophaler ook niet in het weekend of na 17 u werkt zodat het probleem hoe dan ook pas na het weekend of de volgende ochtend kan worden opgelost als de gemeentediensten terug open zijn.

Advies MR: Bij alle bus- en tramhaltes moeten ev. i.s.m. De Lijn afvalrecipiŽnten worden geplaatst die door de gemeente worden geledigd.

Antwoord: Voor zover dit al niet het geval is, is dit inderdaad een aangewezen maatregel die echter niet in het politiereglement thuishoort.

Advies MR: schrappen v.d. bepaling dat KGA, glas en textiel niet met huis-aan-huis ophaling van huishoudelijke afvalstoffen en hun deelfracties mogen worden aangeboden.
Wat met gebroken vervuild glas en besmeurd textiel??

Antwoord: In art.3.3 wordt enkel vermeld dat afvalstoffen die niet in de daartoe bestemde recipiŽnten worden aangeboden, niet worden opgehaald. Deze bepaling heeft meer betrekking op afval dat in een niet reglementaire zak wordt aangeboden of PMD dat in een GFT+ zak wordt aangeboden...
In art.4.60 wordt gesteld dat glas, textiel en KGA niet via een gemeentelijke huis-aan-huisophaling mogen worden aangeboden. Vervuild glas mag niet in de glascontainer (enkel zuiver glas volgens definitie), bevuild textiel mag niet in de textielcontainer (definitie textiel is aangepast)
Indien het glas of textiel niet kan gereinigd worden, hoort het thuis bij het restafval of grof huisvuil.

Advies MR: In het reglement moet een duidelijke verbodsbepaling op het verbranden van afval in open lucht of gesloten installaties worden vermeld.

Antwoord: De hogere overheid heeft in het VLAREM, het bosdecreet en het veldwetboek reeds een sluitende reglementering voorzien. Het gemeentebestuur dient dit niet te herhalen in een politiereglement.

Advies MR: Voor groenafval en steenpuin big bags ter beschikking stellen.

Antwoord: De ophaling dient dan te gebeuren met een kraanwagen. Het blijkt dat de meeste ophaalfirma's voor huisvuil dit niet bezitten. Bovendien is de kans op verontreiniging groot (onderaan in de big bag roofing, bovenaan een laagje steenpuin) en pas vast te stellen als het te laat is (big bag al leeggemaakt in vrachtwagen). Voor steenpuin worden deze diensten reeds door private firma's aangeboden tegen de reŽle kostprijs (meer dan 2000 fr per big bag). Op intercommunaal vlak (IGEAN) wordt de mogelijkheid tot samenwerking met dergelijke firma's onderzocht.

Advies MR: Er wordt opgemerkt dat er veel meer afval mag worden aangeboden bij de ophaling van steenpuin en groenafval dan vroeger.

Antwoord: Voor groenafval en oude metalen is dit een aanpassing aan de praktijk (een bundel snoeihout of een voorwerp in metaal (kast e.d.) hebben al vlug een behoorlijke omvang). Omwille van de eenvormigheid van de retributies werd voor steenpuin een gelijke grens gesteld. Het is echter niet de bedoeling om meer afval in te zamelen. Op het recyclagepark mag trouwens nog steeds maximaal 1 .5m3 steenpuin worden aangeboden.

Advies MR: Naar analogie met de IGEMO containerparken moet elke inwoner van Mortsel een gepersonaliseerde toegangsbewijs krijgen voor het recyclagepark.

Antwoord: Dit is een te onderzoeken mogelijkheid en vereist geen aanpassing van het politiereglement daar het toegangsbewijs het bewijs is dat de gebruiker inwoner van Mortsel is.

Advies MR: Art.1 1.9 KGA aanpassen (eerste 2 regels schrappen)

Antwoord: Om problemen met de toezichthoudende overheid (hier OVAM) te vermijden is een duidelijke regeling over de afgifte van KGA conform het VLAREA vereist

Advies MR: In het reglement is geen mogelijkheid voorzien om collectieve inrichtingen te organiseren voorappartementsbewoners.
Antwoord: Indien er voor appartementsbewoners een afzonderlijke regeling zou worden getroffen zal hiervoor een afzonderlijk politie- en retributiereglement moeten worden opgesteld.

Advies MR: Indien er groenafval wordt opgehaald dient de mogelijkheid te worden voorzien om dit ter plaatse te verhakselen en terug te geven aan de aanbieder.
Antwoord: Dit is een tijdrovende en dus dure bezigheid. Bovendien veroorzaakt het verhakselen heel wat lawaaihinder en is het lang niet zeker of de aanbieder het hakselhout wel terug wil en/of aanwezig is om het hakselhout in ontvangst te nemen (ophaling gebeurt op werkdag tijdens de werkuren). Er kan wel nagegaan worden of er geen hakselhout op het recyclagepark kan worden aangeboden. Deze bepaling hoort niet in een politiereglement thuis.

Advies MR: Er dient een regeling te worden voorzien voor inwoners die om een of andere reden (vb. reis) hun restafval of GFT+ niet op de ophaaldag kunnen aanbieden (centraal aanbiedpunt).
Antwoord: Een centraal aanbiedpunt kan enkel op het recyclagepark of de werf worden voorzien (toezicht!!). Op het recyclagepark mag overeenkomstig de milieuvergunning geen GFT+ of restafval aanvaard worden. Men kan op de werf wel enkele afvalcontainers zetten voor de uitzonderlijke gevallen waar zich een echt probleem stelt (tot op heden is er vanuit de bevolking nog geen dergelijke vraag gekomen).
Er valt echter te vrezen dat het aanbod zeer groot zal worden (veel uitzonderingen, inwoners zullen de indruk krijgen dat restafval en GFT+ ook op het recyclagepark mogen worden afgegeven) en in het afvalbeleid is er meestal geen weg terug.

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10