Verslag milieuraad 10 maart 2005

Aanwezig:

Berghmans Hugo; Boudewijns Raymond; Creemers Annemie; Cuypers Koen; De Laet Marina; Iven Ivo; Mertens Erik; Tobback Marc; Van Peer Ria; Van Puyvelde Jeannine; Wouters Leo

Advies milieujaarplan 2005

Erik Mertens geeft volgende toelichting bij het nieuwe milieujaarplan:

Conform de nieuwe samenwerkingsovereenkomst ‘milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling’ 2005 –2007 moet er in het milieujaarprogramma vooral gerapporteerd worden over de werking in het voorbije jaar. De planning voor het lopende jaar mag tot het minimum beperkt worden.

Overzicht van de voornaamste nieuwe acties

Advies milieuraad: zie adviezen

Opmerkingen:

Bespreking ontwerp concept Parkgebied Oude God

Met de plannen en de maquette bij de hand, heeft Koen Cuypers de voorzet gegeven. Op basis van de discussie werd een voorlopige tekst opgesteld (die nog besproken moet worden in de volgende milieuraad):

 De milieuraad wenst dat de bestaande open ruimte maximaal bewaard blijft. Daarom dient de bebouwde oppervlakte zo efficiënt mogelijk benut te worden.

De open ruimtes van het parkgebied moeten zichtbaar zijn door ruime én uitnodigende toegangswegen te voorzien. Deze toegangspoorten mogen niet gedomineerd worden door hoogbouw die de zichtbaarheid van het achterliggende gebied belemmert.
Er wordt aanstoot genomen aan de massieve bouwvolumes aan de Edegemsestraat, de Edmond Thieffrylaan (verbinding naar park Edmond Thieffrylaan). Het hoge appartementsgebouw in het park (achter huidige gemeenteschool) vormt het spijtige hoogtepunt in de rij.
In deze context wordt voorgesteld om de sportschuur te integreren onder het nieuwe scholencomplex.

In de plannen van het stadsbestuur wordt steeds vaker gesproken over afwerking van woonblokken, om lelijke stadsgezichten te camoufleren. In de stedelijke “Newspeak” wordt hier steevast bebouwing mee aangeduid. De milieuraad wenst het stadsbestuur erop attent te maken dat men ook kan “afwerken” met groenschermen en hoogstammige bomen – een oplossing die toch wel erg voor de hand liggend is voor een parkgebied.

Het plan voor het parkgebied is erg commercieel opgevat en voorziet een verregaande samenwerking met de privé-sector.
Door deze samenwerking zullen belangrijke gemeentegronden vervreemd worden, wat resulteert in een verarming van de gemeenschap.
De stad heeft nood aan betaalbare woningen voor jonge gezinnen, die moeten instaan voor de verjonging van de stedelijke bevolking. De geplande woningen lijken echter nauwelijks te voldoen aan het betaalbaarheidcriterium zodat in het gebied geen gezonde sociale mix zal ontstaan. In de plannen zou minstens 15 % van de bebouwing voorzien moeten worden voor sociale woningbouw (zoals beschreven in het voorontwerp ruimtelijk structuurplan). Mogelijk daalt hierdoor de nood om het open gebied achter de Koeisteerthofdreef (nu woonuitbreidingsgebied) verder aan de snijden.

Het voetbalveld in het parkgebied is dominant aanwezig. Er wordt afgevraagd of het niet beter is het gebied op te delen in een zone voor sport en een zone voor zachtere recreatie. Ook vraagt men zich af of het “trapveld” wel noodzakelijke wedstrijdafmetingen moet hebben (zal toch niet voor competitie gebruikt worden). Een kleiner voetbalveld maakt ruimte mogelijk voor andere sportinfrastructuur (volley, basket, …) voor de scholen.

De milieuraad staat kritisch tegenover de bijkomende winkelinfrastructuur.

Moet de kinderopvang en het scholencomplex zo ver uit elkaar liggen? Gaat dit niet extra (auto)verkeer tussen beide locaties veroorzaken.

De milieuraad wenst dat de wandelpromenade tussen de Antwerpsestraat en Edegemsestraat een gebied voor voetgangers wordt én dat ze niet gebruikt gaat worden als “autopromenade”.

Bespreking ontwerp concept stadsplein

Wegens het late uur wordt de bespreking uitgesteld tot de volgende vergadering.

Mededelingen van het stadsbestuur:

Afvalcijfer 2004:

  2001 2002 2003 2004
Huisvuil 3432 3100 3031 3143
Grof vuil 784 897 954 917
kringloopwinkel 114 124 113 127
Glas 716 694 803 705
Papier 1738 1688 1628 1706
Textiel 58 58 55 47
Oud ijzer 214 214 224 215
Steenpuin 1582 1593 1773 1791
KGA 76 77 79 84
Groenafval 1180 1202 1144 1371
PMD 332 346 344 346
GFT + 807 849 788 691
Hout 450 500 539 554
Wit- en bruingoed g.c. 65 152 117
Totaal 11483 11407 11627 11814
(Cijfers in ton per jaar)
Bezoekers recyclagepark 112823 120123 124482 136787

De voornaamste trends zijn:

Mededelingen - rondvraag

Ontwerp ruimtelijk structuurplan Mortsel:

Tot op 10/03/2005 beschikt de milieuraad nog niet over een exemplaar van het ontwerp ruimtelijk structuurplan Mortsel. Er wordt aangedrongen op minstens twee exemplaren of een kopie op CD-ROM.

Afval op recyclagepark:

Marc Tobback heeft twee problemen i.v.m. het recyclagepark opgetekend.
Een burger was verbolgen dat een gloeilamp geweigerd werd, die hij naar het recyclagepark gebracht had uit veiligheidoverwegingen (gevaar dat glas van de lamp door de vuilniszak heen iemand kan verwonden – overeenkomstig met afvalreglement).
Een tweede burger werd verplicht gekleurde lampolie bij de frituurolie te gieten alhoewel hij het als KGA wou afgeven.
Kan een betere opleiding van het personeel hieraan verhelpen?

Snoeien bomen:

In Berchem kan je voor privétuinen gratis beroep doen op een ervaren en vakkundige snoeier voor bomen ouder dan 30 jaar. Bedoeling is dat op die manier minder bomen gerooid worden (vakkundig snoeien te duur) of verminkt worden door onoordeelkundig snoeien.
Er wordt afgevraagd of dit in Mortsel ook mogelijk is.
In Mortsel beschikt men niet over de nodige expertise en doet men ook beroep op externe bedrijven.

Mission statement:

Nu gemeenteraadsverkiezingen stilaan beginnen te naderen, zou het nuttig zijn om enkele principes vast te leggen.
Er wordt daarom besloten om vanaf september 2005 te werken aan een memorandum om tegen januari 2006 voor te leggen aan de diverse politieke partijen.

[Werking 2005]

laatste wijziging: 11/08/10