Verslag milieuraad 8 december 2005

Aanwezig:

Van Dyck Paul; Cuypers Koen; Tobback Marc; Iven Ivo; Dierick Jean; Devisch Ronny; Creemers Annemie; Mertens Erik; Desmyter Jan

Advies begroting 2006:

Erik Mertens heeft de begroting 2006 uitvoerig toegelicht.

Enkele bemerkingen:

Omdat de post “kosten IGEAN deel milieu”zowel inkomsten als uitgaven herbergt, werd het nuttig geacht een uitsplitsing te krijgen: dit laat ons toe de getallen in de begroting beter te evalueren. (getallen 2005)

  2005 2006
Verwerking groenafval containerpark -70.000 euro  
Verwerking GFT+ huis-aan-huis ophaling  -56.000 euro  
Verwerking KGA-afval  -8.500 euro -8.500 euro
Project Fost +  -60.000 euro  
Ophaling papier en karton  -40.000 euro  
Papier recyclagapark  -18.500 euro  
Aankoop PMD-zakken  -6.000 euro  
Werking intercommunale milieudienst  -4.000 euro  
Verkoop papier en karton  +60.000 euro  
Vergoedingen terugnameplicht  +2.000 euro  
TOTAAL  -201.000 euro -212.500 euro

Bij het opmaken van het totaal merken we op dat er nog voor ongeveer 50.000 euro niet verklaarde uitgaven in deze begrotingspost zitten.
In reactie op het verslag van 08/12/2005 merkt Erik Mertens op dat in de begroting 2006 is 210.000 euro voorzien dus bovenstaande cijfers geven een goed beeld welke lading deze vlag dekt (verschil te wijten aan afrondingen). In de begroting 2005 stond na begrotingswijziging 191.000 euro ingeschreven. Voor 2006 wordt er dus 20.000 euro extra voorzien (KGA ophaling)
De uitgave voor “Project Fost +” is (verplicht) even groot als de inkomsten van de verkoop van de PMD-zakken. (nul-operatie)
Omdat het “Project Fost +” negatief geadviseerd is door Fost+ en Ovam, zal de prijs van de PMD-zak waarschijnlijk moeten dalen in 2006. De hoge prijs voor de PMD-zak blijkt geen invloed te hebben op gebruik van wegwerpverpakkingen en verhoogt de trafiek naar het recyclagepark.

Er werd besloten geen advies te geven op deze begroting. De motivatie hiervoor ťn aanbevelingen voor de toekomst kan u lezen in de brief aan het stadsbestuur die u hieronder kan vinden.

Het advies van de milieuraad maakt normaal gezien verplicht deel uit van de overwegingen van het gemeenteraadsbesluit. Op het ogenblik van de goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad, was er echter nog geen advies van de milieuraad (omdat de milieuraad geen advies kon geven bij gebrek aan informatie).
In de tekst van het gemeenteraadsbesluit wordt echter wel verwezen naar een niet bestaand advies.
De vraag stelt zich of dit gemeenteraadsbesluit wel wettelijk in orde is.

Volgende tekst werd overgemaakt aan het stadsbestuur:

“…De milieuraad betreurt het dat zij niet tijdig advies heeft kunnen uitbrengen over de ontwerp begroting 2006, afdeling milieu.

De milieuraad heeft de ontwerp begroting 2006 afdeling milieu besproken in de vergadering van 24 november 2005. Op basis van de onvolledige informatie die op dat ogenblik ter beschikking was, kon geen gefundeerd advies geformuleerd worden.
De openstaande vragen rond deze begroting werden beantwoord op de vergadering van de milieuraad van 8 december 2005.

Gezien de begroting in de gemeenteraad van 6 december 2005 reeds goedgekeurd is, achten de leden van de milieuraad zich niet geroepen om pro forma toch nog een advies hierover uit te brengen. De besluitvorming heeft immers zijn beslag gekend zonder de inbreng van de adviesraad.

De milieuraad wenst u er wel van te overtuigen dat het document in de twee vergaderingen wel kritisch bekeken en besproken is.
De neerslag van deze besprekingen kan u vinden in de verslagen van de vergaderingen van 24/11/2005 en 8/12/2005.

De milieuraad hoopt in 2006 tijdig een advies te kunnen uitbrengen over de begroting 2007. Om te kunnen wegen op de besluitvorming vraagt de milieuraad daarom om in een vroeg stadium geconsulteerd te worden.

Om problemen met adviesvragen te vermijden, verwijzen we nogmaals naar de spelregels die vastgelegd zijn in de lopende milieuconvenant tussen de stad Mortsel en het Vlaams gewest (die overgenomen zijn in de statuten van de milieuraad en goedgekeurd zijn in de gemeenteraad van 30 september 2003)
Adviesvragen van het stadbestuur bevatten de volgende gegevens:

De adviestermijn voor de adviesaanvragen bedraagt minimaal een maand. In onderling overleg kan hiervan afgeweken worden.

Hopend op een goede samenwerking in 2006, groeten wij u …”

meer info:

Gemeentelijke duurzaamheidspiegel:

De duurzaamheidsspiegel is een set van vragen die nagaat hoe duurzaam het beleid van de gemeente is en een idee geeft wat er op dat vlak nog allemaal mogelijk is. Hij wordt ingevuld door het middenveld.

De milieuraad heeft de lijst met vragen in verband met milieu en algemeen gemeentelijk beleid ingevuld.
De vragen in verband met de noord-zuid-problematiek en sociaal beleid worden door de andere adviesorganen die rond deze thema’s werken ingevuld.

Hoe gaat het verder:

Opmerking:

Mededelingen van het stadsbestuur:

In het kader van de ontwikkeling van een fietsnetwerk, heeft de stad de toezegging gekregen dat de bouw van een fietstunnel tussen de Sint Benedictusstraat en de L. Dosfellei volledig gesubsidieerd (1.5 miljoen euro) gaat worden door de hogere overheid.

Mededelingen - rondvraag

Overleg Luchthaven Deurne – 14 december 2005:

zie verslag vergadering 14/12/2005 elders op deze website

Atlas woonuitbreidingsgebieden:

De Atlas van de woonuitbreidingsgebieden is een nieuw beleidsdocument van de Minister van Ruimtelijke Ordening waarin je voor elk woonuitbreidingsgebied in Vlaanderen kan nakijken of het vanuit het Vlaamse beleid ruimtelijke ordening wel of niet mag ontwikkeld worden. Deze Atlas wordt uitsluitend aangeboden in de vorm van een website. Hij bevat ook uitvoerige informatie over de methodologie die gebruikt werd bij de opmaak van de Atlas.

De status van de woonuitbreidingsgebieden kan je bekijken op www.vlaanderen.be/wugatlas.

Het enigste woonuitbreidingsgebied te Mortsel ligt aan de Koeisteerthofdreef, de Lieven Gruyaertstraat en de spoorweglijn 25bis.
Dit gebied mag principieel vanuit het Vlaams beleidskader op korte termijn (vůůr 2007) ontwikkeld worden.
De motivatie: het is gelegen in een stedelijk gebied ťn volgens de stedelijke woningprogammatie mag het gebied ontwikkeld worden.

De weide rechts van de Bessemstraat (grondgebied Boechout) is eveneens woonuitbreidingsgebied. Deze zone is niet onmiddellijk bedreigd.
Ondanks dat dit gebied ook in stedelijk gebied ligt, mag het gebied principieel vanuit het Vlaams beleidskader NIET ontwikkeld worden omdat het volgens de Boechoutse woningprogammatie niet ontwikkeld dient te worden.

De timing van de ontwikkeling van beide gebieden werd dus bepaald door beleidsbeslissingen van de lokale besturen.

woonuitbreidingsgebieden Mortsel

Diverse:

 er is een openbaar onderzoek is gestart naar de vestiging van een ALDI - supermarkt op hoek Ridder Van Ranstlei (parking Agfa Gevaert)

[Werking 2005]

laatste wijziging: 06/08/19