Verslag milieuraad 24 november 2005

Aanwezig:

Berghmans Hugo; Cuypers Koen; De Laet Marina; Devisch Ronny; Dierick Jean; Iven Ivo; Peeters Veerle; Tobback Marc; Van Puyvelde Jeannine; Wouters Joppe

Advies begroting 2006:

.Het voorstel begroting 2006 werd voorgesteld aan de milieuraad.

Tijdens de voorstelling bleven er nog heel wat vragen open om een advies te kunnen uitbrengen. Daarom werd beslist om het advies uit te stellen tot de volgende vergadering.

Vragen:

Enkele opmerkingen:

Door het mengen van inkomsten en uitgaven voor de behandeling van verschillende afvalfracties door IGEAN raakt men het overzicht kwijt. Dit zou verbeterd moeten worden om terug overzicht te verkrijgen.

Advies aanpassing subsidiereglement REG:

Aan de milieuraad werd advies gevraagd over een aanpassing aan het subsidiereglement rationeel energieverbruik.

Volgende aanpassingen werden voorgelegd:

De beschikbare documenten i.v.m. de geplande wijziging van het subsidiereglement blijken nog ver van definitief te zijn. Het is daarom niet aangewezen om in dit stadium reeds een advies uit te brengen. Daarom werd besloten om de bespreking van dit punt te verschuiven naar de volgende vergadering, dit in afwachting van meer concrete informatie.

Gemeenteraadsverkiezingen 2006 - voorbereiding vragenlijst verkiezingen

De vragenlijst zoals gevoegd bij de uitnodiging dient nog bijgeschaafd te worden. Men is van oordeel dat:

De heer Devisch heeft de taak op zich genomen om de vragenlijst te herwerken zodat hij aan bovenstaande criteria voldoet.

In de milieuraad van maart zal de definitieve vragenlijst vastgesteld worden.

In september volgt dan een debatavond met de Mortselse politieke partijen, waar de controversiŽle punten uit de vragenlijst aan bod komen.

Ontwerp ruimtelijk structuurplan Mortsel – openbaar onderzoek

De leden van de milieuraad worden gevraagd om de eerste kritiek op het ruimtelijk structuurplan tegen de milieuraad van december te formuleren.

In de milieuraad van januari kan een eerste ontwerp van advies opgemaakt worden.

In de milieuraad van februari wordt het definitieve advies opgemaakt. Hierin kunnen ook nog de opmerkingen vervat worden die bovenkomen op de informatiemomenten “IEDERE WIJK ZIJN ZEG”

Mededelingen van het stadsbestuur:

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 7 november 2005 volgend gevolg gegeven aan de adviezen van de milieuraad:

Mededelingen - rondvraag

Tankslag najaar 2005:

Na de tankslag van de lente 2005 bleven de aanvragen binnenkomen (zonder dat er publiciteit rond gevoerd werd).
In het najaar 2005 hadden we terug 13 te reinigen tanks samengebracht.
Deze zijn begin december 2005 door de firma Mourik buitendienstgesteld.

De laatste 2 jaar zijn er, door bemiddeling van de milieuraad, in totaal 108 tanks gesaneerd.

Leopoldsburg heeft het idee van collectieve tanksaneringen opgepikt in Mortsel. Het project is zich daar stilaan als een 'olievlek' aan het verspreiden over de provincie: Hechtel-eksel, Bree, Opglabbeek, Zutendaal, Maaseik, Tongeren, Zonhoven, Nieuwerkerken en ook Olen stapten in de boot. Daar werden door Watco ongeveer 100 tanks gesaneerd.

Het is verbazend dat de buurgemeenten (op Lint na) het voorbeeld van Leopoldsburg niet volgen en mee op de kar springen. Noch het milieu, noch de burgers van deze gemeenten varen hier wel mee.

meer info: tankslag Mortsel

aankoop vleermuizendetector en microscopen:

Om de gidsenwerking, natuurontwikkeling en de natuurstudie op fort 4 te ondersteunen, werden er 6 microscopen en een vleermuizendetector aangekocht.

Kerstboomverbranding:

Er wordt afgevraagd of de kerstboomverbranding wel echt in de huidige vorm moet. Verbranden in open lucht strookt niet met het gemeentelijk ťn gewestelijk beleid.

Mogelijk kan het wat minder of anders.

Vrije busbaan op de Antwerpsestraat:

Men stelt vast dat de autobussen de vrije busbaan nog steeds niet kunnen gebruiken en dat ze samen met de auto’s in de file staan.

Luchtmetingen Antwerpsestraat:

Sinds de opening van de Antwerpsestraat wordt de luchtkwaliteit bewaakt door een meetwagen van de VMM.

De meetcampagne lijkt uit te lopen.

Van zodra de gegevens beschikbaar zijn, zullen ze aan de milieuraad voorgesteld worden.

Studiedag “Japanse duizendknoop”

Marina De Laet stelt de bevindingen voor van de studiedag over de bestrijding van de Japanse duizendknoop.

[Werking 2005]

laatste wijziging: 11/08/10