Verslag milieuraad 8 november 2007

Aanwezig:

Annemie; Desmyter Jan; Iven Ivo; Joris Yves; Mertens Erik; Tobback Marc; De Richter Bob

Memorandum milieuraad duurzame ruimtelijke ordening:

Het memorandum werd overlopen met schepen Bob De Richter. De schepen gaf weinig commentaar op de tekst en wees erop dat dit een goed evaluatie-instrument is voor de milieuraad om de toekomstige ruimtelijke plannen te beoordelen.

Jan Desmyter wees erop dat slopen van oude woningen met de nodige voorzichtigheid dient aangepakt te worden: waardevolle stadsgezichten kunnen zo verminkt worden. Een evenwicht dient gezocht te worden tussen ecologie en cultuur.
De tekst van het document werd in die zin aangepast.

Het memorandum werd doorgezonden aan de ontwerpers van de RUP’s.

Er wordt bekeken hoe het document naar andere adviesraden en verenigingen kan gecommuniceerd worden.

Het document bevat een reeks aanbevelingen aan het bestuur. De schepen vraagt dat de milieuraad zelf een voorstel formuleert over de wijze waarop de voorstellen gerealiseerd kunnen worden.

Er werd overeengekomen om als milieuraad een advies uit te brengen over:

Meer info: zie Memorandum  'duurzame ruimtelijke ordening'

Stad Mortsel: sectorieel beleidsplan 2007-2013 – voorstelling:

Erik Mertens heeft de leden een kopie bezorgd van het beleidsplan.

Meer info: zie sectorieel beleidsplan 2007-2013

Rondvraag

Plannen voor een voetbalstadium op de terreinen van de luchthaven:

Er duiken plannen op om de geplande KMO-zone te gebruiken om een nieuw voetbalstadium voor de Antwerpse ploegen te bouwen.

Diverse:

Klein Zwitserland en de oude spoorwegbermen zijn nu al toegankelijk ieder uur van de dag voor het publiek; kan het nog toegankelijker.

Als je natuur toegankelijker wil maken voor het publiek, denk ik dat natuur voorop staat om dit naar het publiek te brengen en ga je deze natuur niet vernietigen om natuur die er niet meer is te laten zien aan het publiek. Er is een uitgebreid wandelwegennet op Klein Zwitserland en de oude spoorwegbermen aanwezig;zelfs een zeer groot percentage tov een gebruikelijk natuurgebied.

Er is geen verharding op deze paden aangebracht om dit natuurgebied te onderscheiden van een parkgebied.

Dit heeft als voordeel dat deze paden zo veel mogelijk een onderdeel van deze natuur zijn, waardoor de natuur zich als het ware naast het pad bevind en er zich ook kan over voortbewegen, waardoor soorten contact met elkaar kunnen houden met soortgenoten en er geen ge´soleerde groepen ontstaan welke door inteelt en of ziektes zouden uitsterven.

Verder kan men langsheen deze paden vlinders,spinnen, insekten, bloemen maar ook vogels, konijnen, muizen, egels, amfibieŰn en uitzonderlijk eens een wezel of hazelworm op een rustige namiddag, vanop oogafstand gadeslaan.

Dichter bij de natuur kan men niet komen. Onze groene stad doet al het mogelijke om onze wegen veiliger te maken dmv versmallingen, obstakels, meer groen etc...en waar het om natuur zelf betreft gaat men een autostrade (dodenweg) aanleggen.

Onze enige gekende rode lijstsoort, de Hazelworm, is verspreid over deze oude spoorwegbermen aanwezig.

Warmt zich op (op een prachtig verhard wegdek) alvorens op jacht te gaan.(bermen en struwelen) Deze Hazelworm gaat samen met de andere amfibiesoorten massaal het slachtoffer worden van deze dodenweg. Kikkers en padden overwinteren in eerste instantie op deze bermen, gaan dan naar hun voortplantings plaatsen(poelen, al dan niet van buren) om vervolgens naar hun voedselplaatsen te trekken waar zij zich de rest van het jaar ophouden (bermen, weilanden en struwelen)

Weet dat elk gesubsidieerd fietspad meer dan degelijk voorzien wordt van verlichting. Een feestelijk verlicht stukje natuur elk uur van de nacht.

Weet dat er verleden jaar nog een honderd soorten nachtvlinders geinventariseerd zijn op Klein Zwitserland.Met de komst van onze feestverlichting gaat dit onvermijdelijk veranderen; ook voor de buren die elke nacht mee mogen genieten van dit mooi staaltje techniek en misshien ook mogen meegenieten van het nachtelijke bromfietsen geluid ...Niet alleen de natuur is slachtoffer... Ook vogels en andere nachtdieren gaan hierdoor beinvloed worden .

Dit allemaal omdat een beperkt aantal mensen wil scoren met een prestige project eerder dan de natuur dichter bij de mensen te brengen.

Dit is de doodsteek voor het zeer kleine beetje natuur dat we daar nog hebben en dat dieren en andere levende wezens nog hebben om in te overleven.

Verder mag ik hopen dat dit niet de eerste stap is in het toegankelijker maken van de terreinen aan de overkant van de spoorweg achter het kerkhof om daar alsnog sportterreinen aan te leggen.

Een verontruste ex-conservator,

Verstraeten Dirk

Mededelingen

Behaagactie 2007:

Nestkastenactie 2007:

[Werking 2007]

laatste wijziging: 11/08/10