Verslag milieuraad 11 maart 2010

Aanwezig:

Berghmans Hugo; De Laet Marina; De Schepper Guido; Desmyter Jan; Hateau Roland; Heiler Walter; Lauwers Charles; Mertens Erik; Tobback Marc; Cuypers Koen; Lootens Catherine; Bonte M. Theresia; Sterckx-Rappoort; Van Brantegem Ingrid; De Meyer Ron; Haven HťlŤne; Storms Machteld; Van De Wauwer Jos; Salden Agnes; Schamp Lieve; Holburn Mats; De Bie; Boels; Dens Boni; Bertels Louis; Velghe Sonja;
9 onbekenden

Open milieuraad “R.I.P gloeilamp - welk alternatief is er voor de traditionele gloeilamp?

Iedereen heeft ondertussen al gehoord van het einde van de gloeilamp. Maar de alternatieven die in de bestaande verlichtingstoestellen passen zijn nog niet goed gekend. Er zijn immers nog meer alternatieven dan de gewone spaarlampen.

Mevrouw Catherine Lootens, projectmedewerker bij Groen Licht Vlaanderen, aan de 35 belangstellenden een overzicht voor de alternatieven van de traditionele gloeilamp gegeven. Bij de keuze van de lamp zijn veel factoren van belang: gewenste lichthoeveelheid, sfeer, dimbaarheid, afmetingen, ... .

EfficiŽnt verlichten is niet enkel een zaak van de lampkeuze, maar de verlichtingsarmatuur speelt een minstens even belangrijke rol. Wat hebben we immers aan een erg goede lamp als het licht niet op de juiste plaats toekomt?

Op deze infoavond kon men kennis maken met verschillende alternatieven voor de gloeilamp zonder dat men moet inboeten op lichtcomfort. Kortom: energie besparen met beter licht... .

Meer info:

Evaluatie advies RUP sportlandschap:

Advies milieuraad van 29/09/2009 Advies GECORO van 07/12/2009 Besluit gemeenteraad 23/02/2010
De stad dient effectieve middelen in te bouwen om een meer natuurlijke loop van met name Koude Beek en Fortloop te realiseren, cfr. inrichting op grondgebied Borsbeek Het voorstel van ruimtelijk uitvoeringsplan laat een meer natuurlijke ontwikkeling van de waterlopen toe, de uitbouw zelf moet vorm krijgen aan de hand van een inrichtingsplan, na goedkeuring van het RUP. /
Gemeentelijke eigendommen, zoals gronden bij hoeve Ter Beke en de ruimte tussen het woonwagenterrein en Fort 3 een effectieve groene bestemming te geven. De GECORO vraagt om de zone ten zuiden van de Veldkant en begrensd door de spoorweg en de Koude Beek, volledig groen (artikel 8) in te kleuren
Het tweede verzoek wordt afgewezen om al te doorgedreven versnippering van het landbouwgebied te vermijden. De keuze voor de fortloop als groene verbinding is realistischer.
In het RUP is gepoogd een evenwichtige afweging tussen de verschillende functies van de open ruimte te realiseren. Voor de landbouw gaan een groot aantal terreinen verloren door de uitbouw van het sportlandschap. Daarenboven is de landbouw getroffen door de realisatie van de bijkomende veiligheidszone voor de luchthaven ter hoogte van de Krijgsbaan.
De stad Mortsel wil de gronden die ze bezit ten zuiden van de Veldkant als compensatie achter de hand houden mocht een grondruil noodzakelijk blijken in functie van de realisatie van het sportlandschap.
De landbouwbestemming sluit anderzijds een natuurlijke inrichting niet uit (cfr. huidig beheer) zolang de gronden in eigendom zijn van de stad kan een meer natuurlijke inrichting worden verwezenlijkt.
De raad vraagt om de groenstroken langs beek- en waterlopen zoals voorzien op het grafisch plan, op te nemen in het onteigeningsplan zodat er een reŽle kans voor realisatie is.
De raad vraagt het stadsbestuur niet enkel een aankoopbeleid in functie van sport en recreatie te voeren maar ook gronden aan te kopen in functie van natuurontwikkeling en zachte recreatie.
Om de groenstroken op het plan te realiseren zou de stad deze stroken best verwerven met het oog op het ecologisch beheren ervan. Met dit doel voor ogen kunnen deze stroken worden opgenomen in een onteigeningsplan. Er is geen hoogdringende reden om deze strook al dan nog te onteigenen. De realisatie van deze groenstroken kan ook op een andere manier bekomen worden dan onteigening vb. door privť-initiatief
De raad vraagt de groenzones te bestendigen door een basisbestemming “ groen” of “natuur”. Zowel in de zone voor de ontwikkeling van natuur en landschap als in de zone voor natuurontwikkeling en waterberging is natuurontwikkeling mogelijk /
De milieuraad vraagt om voor het verplichte traject van de omleidingsweg een alternatief tracť te voorzien dat aanligt bij de spoorwegbundel In de kaartenbundel bij de toelichtingsnota RUP Sportlandschap zijn een aantal alternatieve trajecten opgenomen /
Om het open karakter van het gebied te vrijwaren wordt voorgesteld de bebouwing van het sportlandschap maximaal richting spoorwegen op te schuiven Vandaag is een bundeling van gebouwen en verhardingen voorzien in de deelzone 1. /
De milieuraad vraagt om de krijtlijnen van een functioneel traag wegennet (zowel voor wandelaar als voor fietser) binnen de planzone van het RUP op te nemen. De huidige bepalingen vindt men onvoldoende. De mogelijkheid is alvast voorzien om dit binnen de groenstroken uit te werken. In het landbouwgebied zijn niet verharde wegen van minder dan 2m breed altijd mogelijk

De gecoro hecht uitermate veel belang aan de goede bereikbaarheid voor fietsers en voetgangers en vraagt met aandrang dat de stad, in overleg met de NMBS en het Vlaams gewest, alles in het werk stelt om veilige en goed gespreide fietsverbindingen te maken tussen de verschillende stadsdelen en het sportlandschap.

De stad zal alles in het werk stellen om veilige en goed gespreide fietsverbindingen te maken.
De milieuraad vraagt aandacht voor de lichthinder In de voorschriften is opgenomen dat een beperking van de lichthinder zowel naar het landschap toe als naar de luchthaven een voorwaarde is
Juist door voldoende hoog te gaan (verlichtingspalen mogelijk tot 20m hoogte) kan een gerichte bundeling van de verlichting worden aangewend.
/
De mogelijkheden te voorzien voor de uitbouw van volkstuintjes binnen het plangebied Gecoro vraagt de stad om te onderzoeken of er behoefte is om volkstuintjes onder strikte voorwaarden toe te staan in de strook tussen de ontsluitingsweg en de spoorwegberm in de zone artikel 1/1. De stad heeft geen behoefte aan volkstuintjes. Deze strook is hiervoor ook niet geschikt en zal worden
ingericht in het kader van sport.
Er wordt aandacht gevraagd voor innovatieve en duurzame bouwmaterialen en de voorgestelde lijst te vervangen door een gemotiveerde lijst van expliciet verboden bouwmaterialen. Voor platte daken wordt gevraagd deze verplicht uit te voeren als groendaken. Daarnaast kan een lijst opgenomen worden van toegelaten energiebesparende installaties. Gecoro hecht ook veel belang aan duurzame ontwikkeling zonder al te veel beperkingen en verplichtingen op te leggen. Het gebruik van oa. groendaken, alternatieve energiesystemen en waterbuffering moet zeker aangemoedigd worden. De stad heeft op dit gebied een voorbeeldfunctie te vervullen Er zal een bijkomende alinea worden toegevoegd aan de algemene voorschriften waarin de principes van
duurzaam bouwen en efficiŽnt energiegebruik worden voorop gesteld

Art. 0 Algemene bepalingen wordt aangevuld met:
“0.5 Principes van duurzaam bouwen
Voor nieuwe gebouwen worden de principes van duurzaam bouwen gehanteerd: de gebouwen moeten kwalitatief van hoog niveau zijn wat betreft uitstraling, gebruik en onderhoud. De volgende criteria worden meegenomen bij de beoordeling inzake duurzaamheid: opbouw, indeling en vormgeving van het gebouw, comfort, licht en verluchting, energieprestaties, duurzame bouwmaterialen.
Voor alle nieuwe gebouwen worden maatregelen genomen voor een efficiŽnt energiegebruik, ruimtegebruik en afvalwaterbeheer en voor de opvang, buffering en mogelijk hergebruik van het hemelwater. Alle materialen in functie van het alternatief opwekken van energie zijn toegestaan voor zover geÔntegreerd in het gebouw en gerealiseerd binnen de maximale bouwhoogte. Het gebruik van groendaken is aangewezen bij de realisatie van platte daken.

Men vraagt ook de verhardingen op het openbaar domein aan dezelfde voorschriften moeten voldoen als deze op niet-openbaar domein Het openbaar domein dient andere doelen met eigen vereisten en kan daarom van inrichting verschillen met het niet-openbaar domein (o.a. gebruik van waterdoorlatende materialen). /
De visie voor het lozen van afvalwater sluit niet aan bij de huidige regelgeving. Voor de bestaande gebouwen is een aansluiting op de riolering niet aangewezen. Het opgevangen hemelwater dient lokaal geborgen of geÔnfiltreerd. Dit voorschrift is aan te passen. In Art. 1 Zone voor sport, recreatie en ondersteunende voorzieningen en in Art. 2 Zone voor recreatie en landschapsontwikkelingwordt in punt ‘Instandhouding bestaande bebouwing’ volgende tekst verwijderd:
“Instandhouding bestaande bebouwing
Voor zover de bestemming van het gebied niet in het gedrang wordt gebracht, is het toegelaten de bestaande woning en woningbijgebouwen te verbouwen binnen het vergunde of vergund geachte volume.
Indien een woning niet aangesloten is op een riolering, wordt de vergunningsaanvraag afhankelijk gemaakt van het aansluiten op een (aan te leggen) riolering.”

Mededelingen

Earth hour 2010 - Milieuraad Mortsel roept op om de lichten te doven op 27 maart van 20.30u tot 21.30u

Earth Hour maakt deel uit van een internationale campagne van WWF tegen de klimaatverandering. De bevolking, bedrijven ťn de overheid zullen op 27 maart 2010 een uur lang (van 20.30u tot 21.30u ) alle lichten doven om hun steun te betuigen aan de strijd tegen de klimaatverandering. Op die manier willen we een positief statement sturen naar onze wereldleiders.

Na het succes van vorig jaar, met in BelgiŽ 500.000 deelnemende gezinnen, 329 deelnemende bedrijven en 193 deelnemende steden en gemeenten, wil WWF-BelgiŽ dit jaar nog meer deelnemers bereiken. Daarom schaart de Mortselse milieuraad zich achter het initiatief.

In Mortsel…

Het stadsbestuur van Mortsel heeft zich geŽngageerd om deel te nemen aan Earth Hour. Alle inwoners van Mortsel worden ingelicht over de actie en aangespoord om mee te doen. De verlichting van de Sint-Benedictuskerk en het Lieven Gevaertmonument zullen worden gedoofd tijdens Earth Hour.

Met de steun van de Adviesraad Lokale Economie Mortsel (ALEM) en de winkelverenigingen Mortsel-dorp en UniMO worden de Mortselse handelaars opgeroepen om ook deel te nemen.

Maar ook bedrijven tonen hun engagement.

Maar ook bewonersgroepen denken aan originele initiatieven zoals vb. een buurtwandeling of een lentedrink.

Meer dan een korte prik…

Eigenlijk wordt meer gevraagd dan gedurende ťťn uur de lichten te doven. Het initiatief kan leiden tot een groter bewustzijn over energie en klimaatverandering. Hopelijk kan dit leiden tot het realiseren van een hele reeks eenvoudige handelingen die de energie-efficiŽntie kunnen verhogen.

Nestkastjes milieuraad op kerkhof…

De mensen van de groendienst gaan 10 nestkasten (model Natuurhulpcentrum) plaatsen op onze begraafplaatsen. Deze zijn ter beschikking gesteld door de milieuraad. (in het kader van de nestkastenactie)

Behaag-actie 2010:….

Ook in 2010 zal de milieuraad deelnemen aan de behaagactie. Volgende planning werd voorzien:

[Werking 2010]

laatste wijziging: 03/01/11