Verslag milieuraad 20 mei 2010

Aanwezig:

Berghmans Hugo, De Schepper Guido, Desmyter Jan, D'Hulster Steve, Hateau Roland, Mertens Erik, Pira ingrid, Wouters Leen, De Jonghe Greet, Vekemans Jos

Open milieuraad “kwaliteit en milieu-managementsystemen”

Lokale besturen wensen steeds vaker de dienstverlening te optimaliseren door niet alleen aan de bestaande behoeften te beantwoorden, maar tevens, op een ethische wijze, te anticiperen op nieuwe evoluties en trends in de maatschappij. Besturen betrachten de risico's van hun activiteiten te beheersen om mogelijk negatieve impact ervan op de interne werking en externe omgeving zoveel mogelijk te beperken.

Het inbouwen van interne en externe kwaliteitgaranties wint aan belang. Nieuwe planverplichtingen, rapporteringen, bewijslasten, kwaliteitsdecreten, milieunormen, externe audits leggen de nadruk op ethiek, duurzaamheid en kwaliteit.

Besturen staan vandaag de dag voor de uitdaging om op een ge´ntegreerde manier te werken aan kwaliteit. Om alles overzichtelijk, beheersbaar en werkbaar te houden kan u opteren voor een kwaliteitsmanagementsysteem, gebaseerd op internationale kwaliteitsstandaarden zoals: ISO 9001 voor kwaliteit, OHSAS 18001 voor veiligheid en gezondheid en ISO 14001of EMAS voor milieu.

Het einddoel is telkens het opzetten van een systeem van permanente verbetering dat een bestuur toelaat een verbeterdynamiek te ontwikkelen en te voldoen aan de eisen van een of meerdere van bovenstaande kwaliteitsstandaarden, al dan niet gevolgd door een kwaliteitscertificatie.

BDO Public Sector lichtte toe hoe zo’n kwaliteitsmanagementsysteem – van welke aard ook – wordt opgebouwd en op lange termijn in stand wordt gehouden. Dit moet ervoor zorgen dat het finaal resultaat een vlot en zelfstandig functionerend systeem moet zijn, zonder extra belasting van de administratie. In deze uiteenzetting mag u een algemene toelichting verwachten over het waarom, het hoe, de kritische succesfactoren en valkuilen bij het implementeren van een kwaliteitsysteem. Er wordt een pragmatische aanpak aangereikt en tevens dieper ingegaan op de kenmerken en verplichtingen van milieu- of andere kwaliteitsystemen (ISO 9001 – EMAS).

Advies milieuraad rapportering aankoop twee elektrische fietsen:

Het stadsbestuur onderneemt verschillende acties om haar steentje bij te dragen in de strijd tegen de klimaatverandering.
In dit kader werd er in 2007 al een elektrische fiets aangekocht.
Het gebruik hiervan werd als zeer positief ervaren.

Daarom werd eind 2009 overgegaan tot de aankoop van twee extra elektrische fietsen.
De Vlaamse overheid draagt de helft van de kosten die verbonden zijn aan de aanschaf van deze fietsen.

Advies milieuraad van 20 mei 2010: de milieuraad geeft unaniem gunstig advies aan de aankoop van 2 bijkomende elektrische fietsen en de daarbij gevoerde sensibilisatiecampagne.

Ruimtelijke ordening: overzicht nieuwe projecten, vellen van markante bomen, … :

Er werden vanuit het stadsbestuur geen punten aangemeld.

Rondvraag:

Heractivering van de "ijzeren rijn":

Vanuit de milieuraad van Boechout werd ons attent gemaakt op geruchten over de heractivering van de “ijzeren rijn” (spoorlijn tussen Antwerpse haven en het Duitse Ruhrgebied; mogelijk via lijn Antwerpen-Lier).

De gemeente Boechout houdt zich nog wat afzijdig omdat er nog niet veel concreet te vertellen valt.
Er zijn echter wel enkele Kempische gemeenten die al een onderzoek hebben laten doen naar de mogelijke effecten van een heractivering.

De stad Mortsel bleek wel over meer informatie te beschikken.
Er blijken wellicht ook gevolgen te zijn voor Mortsel (werken, geluids- en trillingshinder, eventuele beschermingsmaatregelen), maar momenteel zijn er nog te weinig gegevens bekend om (als milieuraad standpunten) in te nemen. De stad volgt de zaak wel van nabij op.

Mededelingen

Nieuwe inspraakprocedure rond het opstellen van RUP’s:

Algemeen

Door de adviesraden in een vroeg stadium te betrekken bij de ontwikkeling van RUP’s, kan er een win-win-situatie ontstaan voor zowel de adviesraden als het stadsbestuur.

Het stadsbestuur zal geconfronteerd worden met minder opmerkingen in de eindfase:

Adviesraden kunnen hun adviesfunctie beter vervullen:

In bijlage kan men het schema met het verloop van de nieuwe procedure terugvinden.

“sneak preview” RUP Koude Beek:

Op 19 april 2010 werden de leden van de adviesraden in kennis gesteld van het eerste voorontwerp.

“sneak preview” RUP Cantecroy:

Op 19 april 2010 werden de leden van de adviesraden in kennis gesteld van het eerste voorontwerp.

“sneak preview” RUP Ter Linden:

Op 26 april 2010 werden de leden van de adviesraden in kennis gesteld van het eerste voorontwerp.

[Werking 2010]

laatste wijziging: 11/08/10