Verslag milieuraad 20 januari 2011

Aanwezig:

Berghmans Hugo; Creemers Annemie; De Laet Marina; De Schepper Guido; Desmyter Jan; Hateau Roland; Iven Ivo; Lambert Griet; Lauwers Charles; Mertens Erik; Tobback Marc

Voorstelling jaarverslag 2010:

Marc Tobback stelde traditiegetrouw het jaarverslag  van het afgelopen jaar voor.

Meer info: jaarverslag 2010 ( - 7MB)

Verkiezing nieuw bestuur milieuraad

Volgens de statuten wordt op de eerste werkvergadering een nieuwe secretaris en voorzitter verkozen door de leden.

Voor de functies van voorzitter en secretaris hebben er zich geen nieuwe kandidaten gemeld.

De vergadering stelde daarom Jan Desmyter en Marc Tobback terug aan als voorzitter en secretaris van de milieuraad voor het werkjaar 2011.

Annemie Creemers heeft zich aangemeld om te zetelen in het dagelijks bestuur van de milieuraad.

Mogelijke nieuwe initiatieven voor 2011:

Volgende nieuwe initiatieven voor 2011 zijn voorgesteld:

Bespreking voorontwerp rup fort 4:

Op 19 januari 2011 werd het voorontwerp rup fort 4 voorgesteld aan de adviesraden.
Meer info:

Tegen de volgende vergadering van de gecoro op maandag 21 februari 2011 worden de eerste reacties van de adviesraden op het plan verwacht.
De milieuraad zal op de vergadering van 10 februari 2011 een advies uitbrengen.

In bijlage 1 is op basis van de opmerkingen tijdens de milieuraad een eerste aanzet tot advies te lezen. Iedereen wordt opgeroepen dit van commentaar te voorzien.

bijlage 1:

Opmerkingen op ontwerp rup fort 4 - eerste versie

Onderstaande tekst is de aanzet tot advies: (op basis van de presentatie voor de adviesraden)

 • In de presentatie werd de term “mess officieren” gebruikt voor het officierengebouw tegenover de technische dienst.
  Dit kan verwarring opleveren met de “mess officieren” in het reduit.
 • De milieuraad dringt aan om het “kastanjebosje” ( zwembad en politiekantoor) en de parking aan de Dosfellei (achter stadhuis) uit het rup stadsplein te lichten en op te nemen in het rup fort 4. Deze zones vormen een landschappelijke eenheid met het fort i.p.v. het stadsplein. Dit laat ook een herbestemming van de parking in functie van fort 4 toe.
  (Deze piste is realistisch want het wordt reeds in dit rup toegepast. Een stukje parkgebied van art. 8 uit rup stadsplein wordt in rup fort 4 opgenomen als art.11 - zone voor toegang).
 • Het plan kan aangevuld worden met pijlen die de corridors aanduiden van de routes naar fourageergebieden zoals kasteel Cantincrode-Gasthuishoeven- fort 3 of de oude spoorwegbermen.
 • De inplanting van een polyvalent paviljoen in het binnenfort kan op weinig animo rekenen. Een rendabele uitbating van een dergelijke infrastructuur zal immers resulteren in veel evenementen waardoor de natuur onder druk komt staan.
  Er wordt gevraagd of dergelijke grootschalige infrastructuur echt nergens anders ingeplant kan worden. Volgende suggesties werden gedaan:
  • Realisatie van het project met verschillende buurgemeenten. Voordelen: betere kostenspreiding en (ruimte)benutting.
  • Herlocatie van het zwembad en een polyvalente zaal op deze plaats. Voordelen: nuttige herbestemming van versleten zwembad en minder verstoring van binnenfort.
  • Parking achter stadhuis: centrale ligging dicht bij parking en openbaar vervoer, weinig potentieel gehinderden.
 • De milieuraad vraagt aandacht voor de waterkwaliteit van de fortgracht. Het rup dient daarom aandacht te hebben voor infrastructuur die noodzakelijk is om het afstromend hemelwater naar de fortgracht te kunnen zuiveren (vb. rietveld) en zo de vervuiling en eutrofiëring van de fortgracht te beperken.
 • Opmerkingen op het bindend gedeelte van de voorschriften zijn niet mogelijk omdat dit dossier niet ter beschikking is.
 • Art. 1 Zone voor Binnenfort / verweving:
  • De toegelaten bouwhoogte van de polyvalente zaal met 8 meter hoogte op een oppervlakte van 2500 m² (te vergelijken met de huidige loods waar evenementen in doorgaan) aangevuld met minimum 300 fietsenstallingen (geschat ±150m stalling, ±900 m²) zal een grote impact op de zone hebben.
  • De term gemeenschapsvoorzieningen laat wel erg veel mogelijkheden open. Gezien het historische karakter en de natuurwaarde is een beperkende lijst naar mogelijk gebruik en/of toegelaten verstoring te verkiezen.
 • Art. 2 Zone voor natuurontwikkeling en vleermuishabitats:
  • De door wandelaars en joggers veel gebruikte rondweg langs de binnenzijde van de vijver verdient een plaatsje op het plan.
 • Art. 3 Parkzone met historisch karakter
  • Net als in art. 1 zijn in deze zone min. 300 fietsstallingen voor het polyvalent paviljoen voorzien. Wat het totaal in dit gebied op min. 600 brengt.
   De fietsenstallingen kunnen beter gespreid worden over alle toegangen tot het gebied.
 • Art. 5 Zone voor dagrecreatie
  • De zone voor dagrecreatie wordt in het plan met 25% vergroot t.o.v. de zone die oorspronkelijk op het gewestplan stond.
   De milieuraad vraagt dat de toegelaten bebouwde en verharde oppervlakte in deze zone gelijk blijft met de huidige ruimte-inname.
 • Art. 6 Zone voor woongebied:
  • Het vastleggen van een vaste bouwhoogte (op 9 meter) beperkt de mogelijkheden voor het bouwen van duurzame woningen met 3 bouwlagen: isolatie en ventilatie verhogen de benodigde hoogte voor een bouwlaag zodat de oude norm van 3 meter/bouwlaag moeilijk haalbaar is.
  • Het is aangewezen om bij toevoegingen of wijzigingen aan bestaande gebouwen of bij nieuwbouw steeds de ruimere context van de werken te bekijken in plaats van een strakke norm op te leggen.
   Daarom is het beter om de bebouwing uit te voeren “in harmonie met de omgeving”.
   We citeren hier het nieuwe Antwerpse bouwreglement: “…Met “harmonie met de omgeving” wordt bedoeld het samengaan van het gebouw met zijn omgeving. In gebieden waar de bebouwing een sterke samenhang vertoont, zal het over het algemeen wenselijk zijn om de schaal en de geleding van de bestaande bebouwing te volgen. Hiermee wordt niet bedoeld dat alle uiterlijke kenmerken zomaar gekopieerd moeten worden. Het gebouw moet dus niet uniform of eenvormig zijn met zijn omgeving maar wel een bewuste relatie aangaan met zijn omgeving. In sommige gevallen is het denkbaar dat ook een contrast of een interpretatie kan zorgen voor het goed samengaan van het gebouw met de omgeving, zeker wanneer dit de kwaliteit van de omgeving ten goede komt. … “.
  • De huidige bebouwing langs de Liersesteenweg is onderbroken en divers in hoogte. Op deze drukke baan is dit erg nuttig om stedelijke canyons met slechte luchtkwaliteit te vermijden.
   De voorschriften dienen ook met dit aspect rekening te houden.
  • De bestaande parking tegenover de Vestinglaan is ingekleurd als woongebied. Hierdoor komt de veel gebruikte trage weg naar het zwembad in het gedrang die rechtstreeks aansluit met de geplande oversteekplaats van de trambaan tussen zwembad en Vestinglaan.
 • Art. 7 Zone voor tuinen
  • De max. verharding van 50% aanvullen een maximaal te verharden oppervlakte in m².
 • Art. 10 Reservatiezone voor openbaar domein (overdruk)
  • Het “erfkarakter” voor de Fortstraat roept vragen op. Deze straat is nu een ontlasting voor kruispunt Antwerpsestraat / Krijgsbaan. Het aantal potentieel gehinderden die langs de alternatieve routes voor dit verkeer (Drabstraat, Antwerpsestraat en in mindere mate Lindenlei en Grotenhof) wonen is steevast groter dan in de Fortstraat.
 • Art. 12 Zone voor langzaamverkeers-verbinding:
  • Een in de praktijk vaak gebruikte fietsverbinding Groten Hof - station – weg achter het stadhuis – zwembad – Drabstraat / sporthal kan in dit plan geofficialiseerd worden.

Ontwerp rup Ter Linden:

Het ontwerp Rup Ter Linden werd voorgesteld in de gemeenteraad van 19/01/2011.

Buiten de presentatie in de gemeenteraad, is er nog geen extra informatie beschikbaar.

Resultaten enquête ‘Werking lokale milieuraden’ 2010 door Tandem:

Hoe reilen en zeilen de lokale milieuraden in Vlaanderen? In augustus en september 2010 namen meer dan 900 lokale milieuraadsleden deel aan een enquête van Tandem om hun mening te kennen geven. Wat de belangrijkste resultaten zijn, geven we hieronder weer.

Met de enquête hebben we gegevens van 205 verschillende milieuraden. De helft van de milieuraden heeft een dagelijks bestuur en 1/3 van de milieuraden heeft thematische werkgroepen. Bijna 3/5 van de milieuraden komt jaarlijks tussen de 4 à 6 keer samen.

Bijna de helft van de respondenten zegt expliciet aan de milieuraad deel te nemen om inspraak te hebben in het lokale beleid. Iets meer dan 20% schrijft dat ze deelnemen aan de milieuraad omdat ‘ze natuur en milieu belangrijk vinden’. Een 15% zetelt in de milieuraad omdat het hen gevraagd is of omdat het hun taak is, en een even grote groep neemt deel uit interesse of om op de hoogte te blijven.

Ondanks het feit dat ongeveer 60% vindt dat hun milieuraad zeer goed tot goed functioneert, zorgt dit er niet voor dat voldoende milieuraadsleden tevreden zijn over hun rol in de milieuraad. De milieuraadsleden hebben het gevoel dat de gemeente geen inbreng vraagt in relevante dossiers, de adviezen niet binnen de 3 maanden beantwoord en te vaak de adviezen gewoon naast zich neerlegt. Dit zorgt voor frustraties bij de leden van de lokale milieuraden. Ook voor het facet ‘de actieve inbreng van de collega’s in de milieuraad’ vindt een meerderheid van de respondenten dat dit beter kan.

Voor alle aspecten van de werking van de milieuraad verwachten de respondenten in de eerste plaats ondersteuning van de milieudienst van de gemeente. De respondenten verwachten het meest ondersteuning voor de aspecten ‘organisatie van activiteiten’, ‘kennis over actuele onderwerpen’ en ‘relatie tussen gemeente en milieuraad’. Voor het aspect ‘kennis over actuele onderwerpen’ verwacht een meerderheid van de respondenten eveneens ondersteuning van de natuur- en milieuorganisaties (Tandem), en voor aspect ‘relatie tussen gemeente en milieuraad’ van het college van de gemeente.

Het enthousiasme om het bestaande aanbod aan ondersteuning te gebruiken is groter dan de bekendheid van de aanbod, en het enthousiasme stijgt bovendien bij kennis of ervaring met het instrument. De meerderheid van de respondenten wil maximaal 30 minuten onderweg zijn om zich te verplaatsen naar een vorming die bij voorkeur ’s avonds in de week doorgaat.

We vroegen aan onze respondenten om suggesties te doen van zaken die een milieuraad kunnen helpen om beter te functioneren. 1/3 van de antwoorden zijn voorstellen tot externe ondersteuning, coaching en vorming. 1/5 van de antwoorden pleit voor meer inzet van de deelnemer aan de milieuraad, en een andere 1/5 wenst voor een grotere inzet van de gemeente.

Meer info: het volledige rapport ( - 550kB)

Ruimtelijke ordening: overzicht nieuwe projecten, vellen van markante bomen, … :

Er werden geen nieuwe projecten aangemeld.

Mededelingen van het stadsbestuur:

Earth Hour: doof de lichten op 26 maart 2011

Op zaterdag 26 maart 2011 wordt in België op initiatief van het WWF voor de derde keer Earth Hour georganiseerd. Die dag doven meer dan een miljard mensen in meer dan 1000 steden over de hele wereld tussen 20.30 en 21.30 uur de lichten. Met dit sterke gebaar wil WWF bewijzen dat we, door samen te werken, wel degelijk een verschil kunnen maken in de strijd tegen de klimaatverandering.

Dit jaar organiseert WWF in het kader van Earth Hour een fotowedstrijd. Er zijn leuke prijzen te winnen! Meer info vind je op www.wwf.be.

Ook het stadsbestuur van Mortsel heeft zich geëngageerd om deel te nemen. De verlichting van de Sint-Benedictuskerk en het Lieven Gevaertmonument zal worden gedoofd. Hierbij roepen we iedereen op om ook mee te doen! Surf naar www.wwf.be  voor leuke tips!

De Energie Infotoer – Leer isoleren en energie besparen - donderdag 24 maart 2011 om 20.00 uur

Mortsel neemt opnieuw deel aan de provinciale Energie Infotoer. Op een dertigtal locaties in de provincie Antwerpen kan je tijdens verschillende lezingen alles leren over isoleren en energie besparen.

In Mortsel vindt de infoavond ‘Energie besparen in 3 stappen’ plaats op donderdag 24 maart 2011 om 20.00 uur in het gebouw van de technische dienst, Neerhoevelaan 50 (domein FORT 4).

Energie besparen kun je doen op tal van manieren. In deze workshop voor beginners belicht Green vzw een aantal energiebesparende maatregelen. Als één van de meest effectieve maatregelen komen dak- en zoldervloerisolatie zeker aan bod. We gaan echter ook in op concrete vragen en bieden met de 3 stappen van de energiedriehoek een stevig houvast om uit te zoeken hoe je zelf best aan je energie-offensief begint.

Wat kun je zelf doen? Wat besteed je uit? Welke vragen moet je zeker stellen aan de aannemer? Hoe maak je de overstap naar een goedkopere en/of groenere energieleverancier? In deze workshop krijg je al een heleboel antwoorden. We wijzen je ook de weg naar organisaties die je verder kunnen helpen.

 

Plantenbeurs: doe jij ook mee?

Stad Mortsel organiseert haar jaarlijkse planten(ruil)beurs dit jaar op zaterdag 30 april van 13.00 tot 17.00 uur in FORT 4 (gebouw MG 69, inkom aan de Fortstraat 100).

Op deze gezellige markt kunnen particulieren hun groenervaringen uitwisselen. Iedereen krijgt een gratis standplaats om zelfgekweekte plantjes tegen een vriendenprijs te verkopen of te ruilen. Zo belandt het eventuele overschot van planten niet op de composthoop maar kan het een andere tuin opvrolijken!

De plantenruilbeurs is geen handelaarsbeurs, geen commerciële tuinbeurs. Enkel private personen worden uitgenodigd om een gratis standplaats te bemannen. De stad zorgt voor stoelen en tafels.

 

Ook onze compostmeesters zullen aanwezig zijn op de plantenbeurs. Wil je graag composteren maar weet je niet hoe je eraan moet beginnen? Of composteer je al maar ondervind je problemen? De compostmeesters willen je zeker helpen. Je kan hen ook telefonisch contacteren via de milieudienst, tel. 03/444.17.17, of kijk op www.mortsel.be voor hun contactgegevens.

Mededelingen:

Parkbeheersplan fort 4:

Op 17 februari 2009 besliste de gemeenteraad (17 februari 2009) om een parkbeheersplan voor fort 4 te laten opstellen.
De opdracht werd op 14/04/2009 gegund aan Arcadis nv.

Vanaf 1 december 2010 werd de opmaak van een parkbeheerplan voor Fort 4 stilgelegd tot er meer duidelijkheid bestaat over de inhoud van het rup fort 4.

Nu rup fort 4 op 19/01/2011 voorgesteld is aan de adviesraden, heeft het stadbestuur het studiebureel de opdracht gegeven om de opmaak van het parkbeheersplan terug op te starten.

Rondvraag:

Parkeerproblematiek Boechoutselei:

Bij de heraanleg van de Boechoutselei zijn parkeerplaatsen op de openbare weg gesneuveld zodat er parkeerproblemen ontstaan voor de buurtbewoners. Ook tijdens het ontwerp van de straat zijn er systematisch parkeerplaatsen geschrapt (aantal plaatsen op ontwerp: 9, op plan: 7 en na uitvoering: 5).

Langs de zijde van Hove wordt dit opgelost door parkeren in de voortuin toe te laten, terwijl in Mortsel dit belet wordt door vb. bloembakken.

Het creëren van privé-parkeerplaatsen op eigen terrein kan in sommige gevallen het aantal openbare parkeerplaatsen op de openbare weg verminderen. Dit is in dit geval niet van toepassing omdat er langs de weg toch niet geparkeerd kan worden.

Er wordt gevraagd naar een pragmatische aanpak voor dergelijke oude woonwijken met een parkeerprobleem. Een star uniform beleid voor het ganse grondgebied lost gen problemen om maar creëert ze juist.

Varia:

[Werking 2011]

laatste wijziging: 23/06/22