Verslag milieuraad 14 maart 2013

Aanwezig:

Mertens Erik; Tobback Marc; Hateau Roland; Joris Yves; Lauwers Charles; De Schepper Guido; Lambert Griet; D'Hulster Steve; Deblauwe Griet; Casteels An; Fierens Jos; Meersman Walter; Boydens Hilde; Boeve-de Pauw Jelle

Recyclagepark - bespreking reactie IGEAN op knelpunten vergadering december 2012 .

Naar aanleiding van de vragen die gerezen waren rond het nieuwe recyclagepark, is er een reactie gevraagd aan IGEAN.
Een schriftelijke reactie kan u als pdf-bestand lezen.

Hilde Boydens en Walter Meersman van Igean waren zo vriendelijk om op deze vergadering de werking van het recyclagepark verder toe te lichten en vragen rond de knelpunten te beantwoorden (presentatie: zie website milieuraad.).

Volgende thema’s kwamen aan bod in de rondvraag:

Advies projectrapporteringen windmolen

De samenwerkingsovereenkomst milieu schrijft voor dat de milieuraad advies geeft over de rapportering van uitgevoerde projecten.

Het stadsbestuur onderneemt verschillende acties om haar steentje bij te dragen in de strijd tegen de klimaatverandering.

Stad Mortsel wil zelf een voorbeeldfunctie vervullen en zo de werknemers van stad Mortsel, inwoners en andere externe actoren sensibiliseren rond hernieuwbare energie.

De stad realiseerde de plaatsing van een kleinschalige windmolen op het recyclagepark met een vermogen van 2,4 kWp.

De windmolen is 18 meter hoog en heeft dus zelf een grote zichtbaarheid.

Dit project werd ingediend en aanvaard in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst milieu met de Vlaamse overheid.

Advies milieuraad van 14 maart 2013:

De milieuraad geeft unaniem gunstig advies aan de rapportering over de plaatsing van een windmolen op het recyclagepark en de daarbij gevoerde sensibilisatiecampagne.

Advies projectrapporteringen PV-panelen

De samenwerkingsovereenkomst milieu schrijft voor dat de milieuraad advies geeft over de rapportering van uitgevoerde projecten.

De stad realiseerde de plaatsing van fotovolta´sche zonnepanelen met een ge´nstalleerd vermogen van 7,9 kWp op het dak van het JOC

Dit project werd ingediend en aanvaard in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst milieu met de Vlaamse overheid.

Advies milieuraad van 14 maart 2013:

De milieuraad geeft unaniem gunstig advies aan de rapportering over de plaatsing van PV-panelen op het JOC en de daarbij gevoerde sensibilisatiecampagne.

Ruimtelijke ordening: overzicht nieuwe projecten, vellen van markante bomen, … :

Er zijn geen projecten aangemeld.

Mededelingen stadsbestuur:

Burgemeestersconvenant:

Op 11 februari heeft het college beslist principieel deel te nemen aan het Burgemeestersconvenant en dit te ondertekenen wanneer meer bekend is over de ondersteuning voor de opmaak van de referentiemeting en het begeleidingsaanbod van de provincie.

Het Burgemeestersconvenant schrijft voor dat er binnen korte tijd na de ondertekening een referentiemeting moet worden uitgevoerd.

In het Klimaatplan van de provincie is voorzien dat, in uitbreiding op de campagne Klimaatneutrale Organisatie 2020, de gemeenten die een klimaatbeleid voor hun grondgebied willen voeren, vanaf 2014 ook hiervoor zullen worden ondersteund. Momenteel loopt ook een studie in opdracht van het Departement LNE van de Vlaamse overheid met als doel om een instrument te ontwikkelen waarmee gemeenten op een uniforme manier de broeikasgasuitstoot van hun grondgebied kunnen bepalen. Het resultaat van deze studie wordt pas verwacht tegen eind 2013/begin 2014.

Het stadsbestuur werd aangeraden om te wachten met de ondertekening tot het instrument voorhanden is.

Mededelingen:

Er is een melding binnengekomen rond het onverpakt opstapelen van asbestcementafval afkomstig van sloopwerken voor het nieuwe RVT aan de Hollandse Tuin. De omwonenden maakten zich zorgen dat er door de trillingen en het werfverkeer asbestvrijstelling zou zijn.
Ondertussen is dit asbestafval afgevoerd in een geŰigende container.

Rondvraag

Earth Hour:

Er wordt gevraagd of het de moeite loont Earth Hour te organiseren.

Dit initiatief heeft geen impact op het energieverbruik, maar is bedoeld als sensibilisatie.

Houtstook:

In de krant wordt gemeld dat moderne houtkachels een veel zuiverdere verbranding hebben en een hoger rendement.

Deze stelling wordt bijgetreden, maar verwarming met gas is nog steeds veel minder belastend.

Zwerfvuil op de hoofdassen:

Een nieuwe inwoner is verbaasd over de grote hoeveelheid zwerfvuil op de hoofdassen.
Er zijn meer gelijkaardige klachten bij het stadsbestuur toegekomen.

Een grondige opruimbeurt wordt gepland.

In de marge wordt gevraagd naar statiegeld op blikjes om zwerfvuil te beperken.
Dit is geen bevoegdheid van de gemeente; het moet interregionaal geregeld worden.

Inzameling van taxussnoeisel:

De inzameling van taxussnoeisel zal dit jaar gebeuren via IGEAN, die ook zullen instaan voor een informatiecampagne.

Open winkeldeuren:

Met de heraanleg van de Driekoningenstraat in 2009-2010 heeft de winkeliervereniging besloten om er de eerste groene winkelstraat van Vlaanderen van te maken.

Concreet betekent dit dat de deelnemers beloven dat ze zullen letten op hun energieverbruik, kiezen voor groene stroom, het gebruik van plastic zakjes in hun winkel proberen te minimaliseren, enzovoort...

Samentuinen met transitie Mortsel

De Mortselse Transitiebeweging stelt haar initiatieven rond “voeding” en samentuinieren voor.

Politie op kruispunt Antwerpsestraat/militaire baan:

De aanwezigheid van een politiewagen tijdens de spits nabij het kruispunt Militaire baan / Antwerpsestraat heeft een gunstige invloed op de verkeersdoorstroming. Er wordt minder vaak een versperd kruispunt vastgesteld..

[Werking 2013]

laatste wijziging: 26/05/13