Verslag milieuraad 14 december 2017

Stadsgesprekken  -  opstellen inleidende teksten voor de 3 thema-avonden

Voor elk thema moet een richtinggevende tekst opgesteld worden. Elke adviesraad gaat vanuit het oogpunt van zijn raad een tekst van een half blad samenstellen. De teksten van elke adviesraad worden naderhand samengevat tot een even lang samenvattend document.

 Ter voorbereiding van de vergadering worden de leden van de milieuraad gevraagd alvast na te denken over de krachtlijnen voor de thema’s (te bekijken vanuit de invalshoeken mens, de stenen en ecologie):

Er zijn al 2 gastsprekers bevestigd:

 Op 15/1 17 uur is er een overleg gepland met de voorzitters van de raden.

 Wat de organisatie van het debat betreft, wordt voorgesteld om met sprekende beelden/foto’s te werken. Verder wordt gesuggereerd om wat “provocerende” vraagstelling te voorzien, zodat het debat aangewakkerd wordt.

 Volgende vragen/beelden worden onder meer gesuggereerd, gerangschikt volgens thema:

Engagementsverklaring rond de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen – voorstelling door Natascha Vos

 De 'Sustainable Development Goals' (SDG's) of 'Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen' werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in september 2015. Ze zijn de opvolgers van de Millenniumdoelstellingen, met dit fundamentele verschil dat ze niet meer uitgaan van de klassieke Noord-Zuid indeling. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zijn universeel en gelden voor alle landen in de wereld, noord en zuid, oost en west. Dit betekent dat er veel uitdagingen zijn en tegelijk veel kansen om gezamenlijk de schouders onder dit universele verhaal te zetten.

 De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen richten zich op overheden, bedrijven, universiteiten en wetenschappelijke instellingen, verenigingen en organisaties, en op de burgers, waar ook ter wereld. Voor steden, gemeenten en OCMW's, als eerstelijnsoverheid, bieden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen een interessant kader om vanuit het lokale beleid en de lokale praktijk het verband te leggen tussen lokaal en globaal. Zoeken naar oplossingen voor de klimaatveranderingen, zorgen voor een toegankelijke dienstverlening voor iedereen, samen met de burgers inzetten op de korte voedselketen, … het zijn maar voorbeelden van hoe de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen kunnen vertaald worden naar het lokale niveau, ook in Vlaanderen.

 Het college heeft ondertussen de engagementsverklaring ondertekend.
Begin januari 2018 zouden er teksten beschikbaar zijn van VVSG.

 Er is sprake van 17 doelstellingen of SDG’s. Communicatief is het een moeilijk verhaal, dat niet eenvoudig over te brengen is naar de burger. Vanuit de MR wordt gepleit voor concrete zaken die duidelijk maken over wat het gaat. Tegelijkertijd wordt vastgesteld dat dergelijke aanpak ook wat oude wijn in nieuwe vaten is.

 De SDG’s gaan ook ruimer dan het milieu alleen.

Samenwerking IGEAN 2018

 Nieuwe groepsaankoop muurisolatie en groendak, klimaataward bedrijven, woonmeter, 2x klimaatkrant in 2018

Woonproject St Benedictusstraat (op terreinen dienst stadswerken)

Het voorontwerp is in bovenstaande schets opgenomen.

 Een aantrekkelijk aspect is dat er geen auto’s in het straatbeeld zullen voorkomen, omwille van het ondergronds parkeren.

Advies ivm ontbossing en inrichting open landschap

 De ontbossing van een (+/- 12 jaar oud en duur compensatiebos) blijft voor voor mij een doorn in het oog. Compensatie daar waar eerst bos wordt gekapt (omwille van aanleg fiets-o-strade)  op gebied Ter Beke moet zo-wie-zo gebeuren. En kan voor mij onmogelijk aan het dossier van de RWZI gekoppeld worden. In het advies zou ik willen vragen dat Mortsel hiervoor in overleg treedt met Boechout en Borsbeek. Omdat het gaat over een gebied naast de Koude Beek dat gelegen is daar waar de drie gemeenten elkaar raken.

 Eveneens zou ik de vraag willen stellen naar stavaza van de verbindingsweg Nv. Want ook daardoor ligt er een zware druk op de natuur en de groene verbinding tussen  Fort 4 en Fort 3. Ik stel voor dat de MR een duidelijk plan vraagt over hoe de natuur in dit open ruimtegebied wordt verzekerd.

 Ook blijft de vraag of het mogelijk is om het gebied (langs de spoorweg, nu eigendom van ANB), wat in het Rup Sportlandschap voorzien is voor natuurinrichting, effectief in te richten als natuur. Landbouwgrond omzetten naar, en inrichten als, sportterrein is blijkbaar geen enkel probleem, waarom kan dat dan niet met natuurinrichting.

Milieuraad zal ANB vragen om op hun eigendommen te Mortsel ook bebossing te voorzien (bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de Koude Beek)

Broedpotten voor mussen en mezen

 In de vorige vergadering werd gesuggereerd om de nestkastenactie toe te spitsen op mussen en mezen.

 Er wordt gevraagd of de stad Mortsel niet het voorbeeld geven door:

 De mussenpotten moeten vrij hoog (onder de dakrand van een zijgevel) opgehangen worden

 Meer info:  Informatiefolder Broedpotten

Bezorgheid burger(s) om lot rode beuk site “Lepelhof” n.a.v. bouwplannen “De ideale woning”

 Een omwonende (met steun van meerdere buren) vreest dat door de huidige bouwplannen van “De ideale woning” op de huidige site van het parochiecentrum “Lepelhof” in Mortsel Dorp groen en waardevolle bomen (met een stamomtrek van +190cm) gaan sneuvelen of onherstelbaar beschadigd worden.
Hij is van oordeel dat de vergunningsvoorwaarden tegenstrijdig zijn:

 Tijdens de MR wordt bevestigd dat dit dossier effectief ter sprake is gekomen op een voorgaande vergadering. Toen werd er ook bevestigd dat er strenge voorwaarden en boeteclausules zijn opgelegd die de toekomst van de rode beuk zouden moeten waarborgen.

 Tijdens de vergadering bevestigt de schepen nogmaals dat deze strenge voorwaarden blijven gelden. Er wordt gesteld dat de informatie die via diverse kanalen verspreid wordt, niet volledig is en een niet correct beeld geeft. Volgens de schepen werd al het nodige gedaan om de rode beuk afdoende te beschermen.
Uiteraard is de MR bezorgd om de toekomst van de rode beuk.

 Het dossier wordt verder opgevolgd, maar onmiddellijke acties zijn niet nodig of opportuun.

 Mededelingen:

[Werking 2017]

laatste wijziging: 01/01/18