Verslag milieuraad 14 november 2019

Voorstelling plannen De Perenpit

Er zullen vijf types woningen gerealiseerd worden: (geen sociale huisvesting -  er zijn al wel sociale projecten elders in de wijk)

Daarnaast zijn er nog een aantal voorzieningen:

Energie-duurzaamheid:

Meer info: zie presentatie

Trage wegen

De bestaande tragenwegenkaart werd onlangs voorgesteld aan de nieuwe GeCoRO.

Het stadsbestuur moet nog een oefening maken welke (nieuwe) verbindingen eerst gerealiseerd worden (meerjarenplanning).

Luisterdagen omleidingsweg

Meer info: zie https://wegenenverkeer.be/projecten/nv-onderzoek-naar-nieuwe-omleidingsweg-tussen-mortsel-en-boechout.

Advies ontwerp belastingreglement - niet afkoppelen hemelwater

De Vlaamse overheid voorziet dat bij de aanleg of heraanleg van openbare riolering moet gekozen worden voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel voor afvalwater en regenwater.
De aangelanden moeten bij heraanleg van een straat minstens het hemelwater van de voorzijde van het gebouw afkoppelen van de vuilwaterriolering. Zij worden hierbij begeleid door een afkoppelingsadviseur en krijgen hiervoor een subsidie van 1000 euro, inclusief keuring.

Zij die weigeren om af te koppelen moeten een jaarlijkse belasting van 1000 euro betalen (Deze belasting is in het verleden nog nooit gend moeten worden).

De milieuraad geeft positief advies aan deze belasting.

De milieuraad vraagt zich af of een gelijkaardig systeem (advies, hulp en belasting voor de hardleersen) ook niet toegepast kan worden voor het ontharden van versteende voortuinen, een even belangrijke maartregel in de strijd tegen verdroging en wateroverlast bij stortbuien. Een advies in die zin zal voor volgende vergadering geagendeerd worden.

Meer info: zie advies

Advies ontwerp retributiereglement - afleveren kunststofemmers en kunststofcontainers voor GFT+

De 25l container werd  uit het bestaande reglement geschrapt aangezien deze niet meer bestaat in het assortiment. De tarieven werden behouden aangezien deze overeenkomstig de aankoopprijs zijn.

De milieuraad geeft positief advies aan deze retributie.

Meer info: zie advies

Advies ontwerp retributiereglement - ophalen grof huisvuil bij particulieren

De tarieven dienen wettelijk tussen 10 euro en 120 euro te liggen. De huidige tarieven zijn de minimumprijs. De tarieven werden aangepast aan deze van de omliggende gemeenten.

De milieuraad geeft positief advies aan deze verhoging van de retributie.

Meer info: zie advies

Advies ontwerp belastingreglement - weghalen en verwijderen van afvalstoffen, gestort of achtergelaten op daartoe niet voorziene plaatsen

De tarieven werden sterk verhoogd ter ontrading van het sluikstorten.

De milieuraad geeft positief advies aan deze belastingverhoging

Meer info: zie advies

Advies ontwerp retributiereglement - afleveren van regenwatertonnen

De tarieven werden verhoogd om in overeenstemming te komen met de aankoopprijs

De milieuraad geeft positief advies aan deze verhoging van de retributie.

Meer info: zie advies

Advies ontwerp belastingreglement - ophalen huishoudelijk afval - PMD fractie

De prijs van de PMD zakken is vastgesteld in de overeenkomst tussen IGEAN en Fost Plus en mag dus niet gewijzigd worden t.o.v. de huidige prijzen.

De milieuraad geeft positief advies aan deze belasting.

Advies ontwerp belastingreglement - ophalen huishoudelijk afval - restafval en GFT+

De tarieven worden behouden in afwachting van de eventuele invoering van het Diftar-Systeem zoals nu al in voege is in vb. Hove, Edegem, … .

De milieuraad geeft positief advies aan deze belasting.

De milieuraad vraagt om het gebruik van de compostbak gelijktijdig mee te promoten door bij aankoop van de afvalsticker gelijktijdig een cashback-cheque te geven voor de aankoop van een compostbak.

De invoering van het Diftar-systeem en het daarbij horende kostenplaatje (t.o.v. huidige systeem) zal nog op een later moment in de gemeenteraad en de milieuraad besproken worden.

Meer info: zie advies

Ruimtelijke ordening: overzicht nieuwe projecten, vellen van markante bomen, … :

Openbare onderzoeken op https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/

De openbare onderzoeken  en beslissingen (en ev. beroepen) kunnen bekeken worden op https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek.

Mededelingen stadsbestuur

Stadsherder

De stad heeft contact gehad met personen die met schapen graslanden maaien (zie voorstel milieuraad september 2019). Voor het maaien van de oude spoorwegbermen was dit geen alternatief omdat deze te ruig en te moeilijk af te perken zijn. De heuvels op het sportlandschap zullen in de toekomst niet meer gemaaid moeten worden omdat ze een andere aanplant gaan krijgen.

Rondvraag:

Voet- en fietspad Fortstraat

De aanleg, met een kasseistrook richting fietspad en het doorlopen van de betonstrook richting vijver (eindigend op een versperring) is verwarrend voor de fietsers.

De voorlopig nog lege boomspiegels dragen evenmin bij tot de veiligheid van de zone.

Voetpad Krijgsbaan (zijde Drabstraat, tussen Kleine Cantecroylaan en Drabstraat)

Ter hoogte van de autohandel is het voetpad erg smal (2 tegels), in de bocht wordt het terug breder. Het voetpad wordt echter ook gedeeltelijk ingenomen door geparkeerde auto’s.

Fiets-o-strade Roderveltlaan-Deurnestraat

Heraanleg van het fietspad (in slechte staat) is voorzien voor 2020. Vlaams klimaatregeerakkoord. Er wordt gevraagd om dit voor ste stellen op de milieuraad van Februari 2020, meer bepaald de vertaling van de doelstellingen op gemeentelijk niveau.

[Werking 2019]

laatste wijziging: 27/12/19