Verslag milieuraad 10 september 2020

Gevolg stadsbestuur aan adviezen

Burgemeestersconvenant 2030

De gemeenteraad moet beslissen of het engagement van de burgemeestersconvenant tot 2030 verdergezet wordt.

Er wordt gevraagd of het burgemeestersconvenant niet eerder een theoretische oefening is, terwijl een water – en groenplan om concrete acties en doelstellingen gaat.
Er wordt toegegeven dat de monitoring theoretisch is, maar dat de burgemeestersconvenant ook een actieplan bevat met tastbare en concrete acties.

Meer info: zie bijlage 1

Water- en groenplan

Nu reeds heeft de stad Antwerpen een water- en groenplan.
(zie https://www.antwerpen.be/info/52d5052439d8a6ec798b4a4c/een-groenplan-voor-de-stad)
Met het Water- en het Groenplan wil de stad Antwerpen haar straten, pleinen en parken klaar maken voor hete, droge zomers en wateroverlast door hevige regens.

Voor de stad Mortsel is ook de intentie om een hemelwaterplan op te maken (in samenwerking met Aquafin). De opmaak van het plan is nog niet gestart.
In het najaar wordt er overlegd hoe men tewerk gaat (traject/plan van aanpak).

De milieuraad vraagt om geïnformeerd te worden. Er is de vrees dat er inspraakstappen overgeslagen worden zodat het onmogelijk is een bijdrage te leveren.

Deelname aan regionaal landschap Rivierenland

Het Regionaal Landschap Rivierenland is een intercommunale vereniging.

Stad Mortsel was tot nu toe aangesloten bij de streekvereniging Zuidrand. De taken rond natuur en landschap die nu bij de streekvereniging Zuidrand zijn ondergebracht wil de stad (net als andere gemeenten in de zuidrand) overbrengen naar het Regionaal Landschap Rivierenland dat grosso modo de stroombekkens van Nete en Rupel overkoepelt. Het Regionaal Landschap is professioneler georganiseerd (meer mensen en middelen).
Het thema “Cultuur” blijft vallen onder de werking van de streekvereniging.

De milieuraad heeft geen bezwaar tegen de overheveling van de bevoegdheden.
Er wordt gevraagd over de werking om samen te kunnen werken en kwalitatieve input te kunnen leveren.

meer info: zie bijlage 2

Aanpassing van het subsidiereglement kleine landschapselementen

Arno ’S Heeren heeft het ontwerp voor een nieuw subsidiereglement kleine landschapselementen voorgesteld.

Het subsidiereglement is een lijvig en gedetailleerd werkstuk.

In praktijk blijkt dat men tot op heden nauwelijks gebruik maakt van de subsidie (3 dossier nl. Bessemcomité, Natuurpunt en boomgaard Bessemstraat)

De voorgestelde subsidie is zowel gericht op particulieren als verenigingen.

Het bedrag van de procedure is mogelijk te beperkt om impact te hebben (20% met max van €2500).

De milieuraad vraagt zich af of het sop de kolen waard is: 60 bladzijden reglement voor 3 subsidie-aanvragen.
Men vraagt zich af of het wel geschreven is op maat van een verstedelijkte gemeente.
Daarnaast leest het reglement moeilijk wat de toegang tot de subsidie kan belemmeren (er zijn wel eenvoudige aanvraagformulieren voor de verschillende modules). Een applicatienota kan helpen om het reglement eenvoudig verstaanbaar te maken.
Nieuw is dat er een subsidie is voor het verdelgen van invasieve exoten en een equivalente subsidie voor het beheer van braakliggende terreinen

De milieuraad verwacht niet dat het nieuw reglement veel meer nieuwe aanvragen om steun gaat genereren. Mogelijk kan het niet-uitgekeerde bedrag rechtstreeks naar de Mortselse natuurverenigingen vloeien.

In het subsidiereglement staat een lijst met (streekeigen) planten, net als in de bouwcode. De suggestie om één lijst te maken voor beide reglementen is niet eenvoudig realiseerbaar.

Meer info: zie bijlage 3 en 4

Terrasverwarming, openstaande winkeldeuren, etalageverlichting

Frankrijk verbiedt terrasverwarming vanaf eind volgende winter. Naast een verbod op verwarmde terrassen zullen winkels met verwarming of airconditioning verplicht worden om hun deuren gesloten te houden.
Meer info: https://www.knack.be/nieuws/wereld/verwarming-in-de-toekomst-verboden-op-terrassen-van-franse-cafes/article-news-1623695.html.

Maatregelen om etalageverlichting te beperken tijdens de luwe uren is opgenomen in het nieuwe politiereglement van 01/07/2020.
Sensibilisatie volgt nog.

Openstaande winkeldeuren – verwarmen of koelen van de winkelstraat:

Horeca – terrasverwarming

Ruimtelijke ordening: overzicht nieuwe projecten, vellen van markante bomen, … :

Openbare onderzoeken op https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/

De openbare onderzoeken  en beslissingen (en ev. beroepen) kunnen bekeken worden op https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek

Hoeve Liekens

De ingediende vergunningsaanvraag is zonder voorwerp omdat de aanvrager zijn dossier ingetrokken heeft. Hij gaat het dossier herwerken. Bij een nieuw dossier start de inspraakprocedure opnieuw.

De stad heeft de aanvrager geadviseerd om de bevolking mee te betrekken / inspraak te organiseren bij het opstellen van een eventueel nieuw vergunningsdossier

Op de bezwaren die voor het ingetrokken dossier ingediend werden, volgt geen antwoord naar de klager, net zoals voor normale dossiers. De reacties zijn wel te bekijken op het omgevingsloket.

Mededelingen

Behaagactie 2020

De behaagactie heeft tot op dit moment een zeer beperkt succes.

In Mortsel Info werd samen met de behaagactie ook de bomenactie (à €30/stuk) van IGEAN gepubliceerd.

Rondvraag:

Er wordt gevraagd om te trachten de vergadering tijdig af te sluiten door:

[Werking 2020]

laatste wijziging: 31/12/20