Verslag milieuraad 8 oktober 2020

Advies subsidiereglement kleine landschapselementen

zie advies subsidiereglement kleine landschapselementen

Hemelwaterplan voor de stad Mortsel

Dit punt zal behandeld worden van zodra er meer informatie beschikbaar is.

Nieuw participatiereglement

Agendapunt wordt uitgesteld tot de vergadering van november.

Onderhoud van straatbomen

Vanuit de Kapenbergstraat kwam er een opmerking over het opsnoeien van de nieuwe straatbomen: de buurtbewoners zijn van oordeel dat ze te hoog opgesnoeid worden ten koste van het laaneffect. De stad motiveerde dit met de toegankelijkheid van de straat voor zwaar verkeer zoals de vuilniskar. Daarnaast werd aangegeven dat door het hoger opsnoeien men wil vermijden dat de takken te ver over de voortuinen komen. De bedoeling zou zijn (“volgens vademecum”) om de bomen op te snoeien tot 7-8 meter. In het “vademecum” wordt echter enkel melding gemaakt van het vrijmaken van een zone van 4.5m zodat zwaar verkeer niet gehinderd wordt.

De stad deelt mee dat het steeds de bedoeling is om op termijn straatbomen de eerste 4 meter op te snoeien i.v.m. verkeer.

Er wordt opgemerkt dat in de Osylei de Hongaarse eiken ook hoog opgesnoeid worden , hoger dan de lijnbussen die er voorbijrijden.

Naast het opsnoeien wordt ook het afsterven van nieuwe aanplant in vraag gesteld.
Nieuwe aanplant wordt 2 jaar door de aannemer verzorgd. Indien de aanplant niet aanslaat, moet hij ze vervangen.

Er wordt gevraagd om de formuleringen in de onderhoudscontracten voor groenonderhoud goed af te wegen: contracten niet baseren op aantal onderhoudsbeurten maar wel baseren op een resultaatsverbintenis. Dus snoeien als het nodig is, onkruid wegnemen als het groeit, niet als het dor is door de droogte, …

Ruimtelijke ordening: overzicht nieuwe projecten, vellen van markante bomen, … :

Openbare onderzoeken op https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/

De openbare onderzoeken  en beslissingen (en ev. beroepen) kunnen bekeken worden op https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek.

Mededelingen

Nieuw retributiereglement huisvuil:

Het nieuwe reglement “huisvuil” is in de gemeenteraad van september goedgekeurd. Het advies van de milieuraad heeft geen impact gehad.

Er wordt vanuit de milieuraad nogmaals op gewezen dat DIFTAR gelijk staat met de verdubbeling van de huisvuilafvoertarieven. (zie online rekenvoorbeelden).
Er wordt geopperd dat de verwerkingsprijs voor restafval sterk gestegen is (verbrandingsprijs + heffingen)
Het geeft de indruk dat “milieu” als melkkoe gebruikt wordt om bijkomende inkomsten te genereren.

Het Diftar-system gaat vanaf mei 2021 van start (zie ook http://www.mortsel.be/diftar )
In maart 2021 zal men meer types verpakkingen kunnen meegeven met de PMD-ophaling.

Burgemeestersconvenant 2030

In de gemeenteraad van 29/09/2020 werd de burgemeestersconvenant 2030 ondertekend.

Meer info: evaluatie burgemeestersconvenant 2020.

Rondvraag:

Bronbemaling bouwwerven

Een burger heeft opmerkingen over de bronbemaling tijdens werken in de Mayerlei in Mortsel waarbij grondwater naar de riool wordt afgevoerd. Dit is een bizar gegeven in tijden van droogte, verdroging en grote hitte.
Er wordt gevraagd naar maatregelen/alternatieven om deze verspilling tegen te gaan.

Voor het project is er een infiltratiesleuf van 40-50 m│ gebouwd. Wanneer deze volloopt, wordt het overtollige water overgepompt naar de riolering.

De milieuraad vraagt om na te kijken hoe vraag en aanbod van (grond)water op elkaar afgestemd kunnen worden (vb. website met aanbod, buffertank waar men kan water ophalen, … zodat minder grondwater in de riolering terechtkomt. (VMM heeft blijkbaar een draaiboek)

Ontharding van voetpaden

Er wordt ge´nformeerd naar het gevolg dat gegeven werd aan het advies van 04/04/2019 rond onthardingprojecten (en het daarbij betrekken van de jeugd bij het gedeeltelijk ontharden van voetpaden).

In de Van Peborghlei gaat er een onthardingsproject van het voetpad van start.

Er wordt gevraagd of medewerkers van de straat niet zelf onthardingsprojecten kunnen uitvoeren.
Dit zou kunnen voor kleine projecten.

Marnix gaat een aanzet geven voor een project(voorstel) rond ontharding i.s.m. jeugdbewegingen.

Doorsteek Pansgatelaan - Deurnestraat

Een doorsteek tussen de Pansgatelaan en de Deurnestraat vormt een serieuze meerwaarde (korter reisweg) voor de zachte weggebruikers uit de achterliggende wijk.

Omdat RUP Venneborg niet doorgaat, gaat de geplande doorsteek tussen de Pansgatelaan en de Deurnestraat ook op de schop.
Er wordt gevraagd naar een alternatief.

Krijgsbaan – keerlus voor verkeer komende van Borsbeek

Er is geen enkele keerlus op de (nieuw aangelegde) Krijgsbaan als men van Borsbeek komt. Ter hoogte van de Fortstraat wordt daarom de berm kapotgereden bij het keren.

Nacht van de duisternis

Op zaterdag 12 oktober 2020 werd opnieuw een “Nacht van de duisternis” georganiseerd door Preventie Lichthinder vzw & Vereniging Voor Sterrenkunde vzw.

In het kader van de actie zal de stad Mortsel de klemtoonverlichting van de Sint Benedictuskerk en het Gevaertmonument dempen.

Meer info: https://nachtvandeduisternis.be/welkom/ .

[Werking 2020]

laatste wijziging: 07/01/21