Verslag milieuraad 12 november 2020

Plantjeeigenbos.be  -  advies herbebossen plantenbank Savelkoul

Een Mortselse turnvereniging i.s.m. Bosgroep Antwerpen wil graag deelnemen aan de actie https://www.plantjeeigenbos.be/ . Hiervoor hebben ze (een deel van) de oude plantenbank park Savelkoul (bestemming: parkgebied) op het oog.

Het deel naar de Koude Beek toe wenst het stadsbestuur onbebost te laten om naar de toekomst nog ruimte te houden voor waterberging (geschat 500 m2) .

Het stadsbestuur vraagt de milieuraad om een standpunt.

Natuurpunt opteert eerder om op deze plek een bloemenweide met bosrand aan te brengen. Dit met het oog op biodiversiteit.

Meer info: zie advies

Plantjeeigenbos.be - op zoek naar bijkomende mogelijkheden

De campagne “Plant je eigen bos” is een initiatief van de Vlaamse overheid en loopt tot eind maart 2021.
Over de hoogte van de subsidie en de te planten soorten zijn nog vragen.

Omdat de drempel van beschikbaarheid van 100m² terrein dat bebosbaar is erg laag is, stelt de milieuraad voor ook nadere plaatsen in Mortsel te bebossen. Dit kunnen zelfs ook restperceeltjes zijn of niet gebruikte pleintjes.
Suggestie zoals terrein aan lobbesplein, Kasteel Ten Dorpe, of het stuk tussen beide spoorwegen aan de Deurnestraat (dit is eigendom van Agfa en het bedrijf geeft aan dat ze niet openstaan voor een eventuele bebossing).

Aan de oprit van de fiets-o-strade –brug op Hof Savelkoul wordt eind november gestart met de aanplant van bomen. Deze vallen niet onder deze regeling.

Nieuw participatiereglement

Jan Desmyter en Marc Tobback zullen de milieuraad vertegenwoordigen in de nieuwe participatiestructuur.

Marc Tobback vreest als secretaris minder snel en flexibel te kunnen werken. Ook de basissubsidie is erg krap om de bestaande initiatieven te kunnen uitvoeren omdat deze een vaak hogere cashflow met zich mee brengen.
Schepen Steve D’Hulster stelt echter de milieuraad gerust dat de administratieve overhead niet omhoog zal gaan en dat er – door systeem van impulssubsidies – er de facto meer geld beschikbaar zal zijn.
Mocht in 2021 blijken dat de nieuwe participatiestructuur niet goed zou werken, dan zijn er nog bijsturingen mogelijk.

De projectleider (Kelly Van Remoortere) kan mogelijk tijdens één van volgende bijeenkomsten (via Teams) een toelichting geven aan de leden van de milieuraad.

Hemelwaterplan voor de stad Mortsel

De stad Mortsel gaat een hemelwaterplan op maken in samenwerking met Aquafin in opdracht van WaterLink.
Aquafin start met wit blad, einddoel: actieplan met doelstellingen op korte en lange termijn (voor “water” maar ook eraan gekoppeld groene/blauwe adaptatie aan het klimaat).
Wat in het ontwerpplan voorgesteld wordt is vrijblijvend – de gemeenten moeten geen engagementen aangaan.
De startvergadering voor het project is gepland voor januari 2021.

Mogelijke te bekijken pistes zijn ontharding, fortvijver op peil, straatprofielen.
Er wordt aan de milieuraad gevraagd om ideeën in te sturen.

Een eerste suggestie vanuit de milieuraad is het behoud/herwaardering van de bestaande hemelwaterlichamen in Mortsel: uitbaggeren, oeverversteviging, … .

In de marge van de vergadering werd naar aanleiding van de Panorama-reportage over rioleringen gemeld dat Mortsel voor 99% aangesloten is op riolering én waterzuivering.
De middelen van de gemeentelijke bijdrage op de waterfactuur wordt geïnvesteerd in de vernieuwing van riolering en afkoppelingsprojecten voor hemelwater.
Op dit moment staan projecten in de Tommeltlaan en de Edmond Thieffrylaan op stapel.

Wasco - Industrieterrein levert drinkwater

Onder één van de nieuwe appartementsblokken van het Minerve-project zal een waterbuffer voor hemelwater van het naburige industrieterrein komen. De aanleg van de buffer zal wateroverlast in de naburige wijk aanpakken.

Het potentiële volume verzameld regenwater overtreft de huidige vraag voor intern hergebruik bij de bedrijven. Daarom zal het grootste volume regenwater lokaal opgezuiverd worden tot drinkwater voor de nieuwe woningen via een Wasco-project ((Water Service Company) van Waterlink.

Ruimtelijke ordening: overzicht nieuwe projecten, vellen van markante bomen, … :

Openbare onderzoeken op https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/

De openbare onderzoeken  en beslissingen (en ev. beroepen) kunnen bekeken worden op https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek.

RUP's

Mededelingen

Ondertekening burgemeestersconvenant - 3 december 2020

Via https://bit.ly/burgemeestersconvenant2030  kan je het event nogmaals bekijken.

In de marge werd de (voorlopige) evaluatie van de huidige burgemeestersconvenant even aangeraakt.

Behaagactie

Op 28/11/2020 hebben 15 gezinnen hun plantpakketten komen afhalen, goed voor 564 planten oftewel 153 meter bijkomende hagen.

Slechtvalkennest op schouw Agfa

Er wordt naar gestreefd om de restauratiewerken aan de schoorsteen voor eind december af te werken zodat de slechtvalken in januari zonder verstoring aan het nieuwe broedseizoen kunnen beginnen.

Na het verplaatsen van de nestkast naar het nieuwe platform bovenaan, zal de camera terug geactiveerd worden.

Asbestactie - leidingisolatie

De laatste weken komen er gesubsidieerde asbestsaneringsprojecten in de media.

Voor het project “asbest leidingisolatie” dat via de Provincie ingediend is, is er noch akkoord noch datum gekend.

Rondvraag:

Fietspad Deurnestraat ter hoogte van de bushalte voor Multiversum is smal en geeft conflicten met busgebruikers (met een recent ongeval tot gevolg).
Het eerder al voorgestelde fietspad tussen Pansgatelaan en Deurnestraat kan het fietsverkeer helpen spreiden en ter hoogte van Multiversum de kans op conflicten verkleinen.

[Werking 2020]

laatste wijziging: 07/01/21