Milieujaarplan 2000

Advies Milieu Advies Raad:

"... Gelet op het ontwerp milieujaarplan 2000 waarover de Milieuraad geacht wordt advies uit te brengen en dat op 19 april 2000 ter advies voorgelegd werd;

Gelet op de voorstelling van de krachtlijnen van het milieujaarplan 2000 in de milieuraad van 6 april 2000 en de opmerkingen die door de milieuraad geformuleerd zijn;

Gelet op de aanpassingen die op vraag van de milieuraad van 6 april 2000 zijn gemaakt aan het ontwerp milieujaarplan 2000;

Gelet op het milieubeleidsplan 2000 - 2004, goedgekeurd door de milieuraad op 6 januari 2000, waaraan het milieujaarplan 2000 uitvoering geeft;

Gelet op de hoogdringendheid van het advies dienaangaande teneinde het plan goedgekeurd te zien in de gemeenteraad van 2 mei 2000;

Adviseert het bestuur van de Milieu Advies Raad naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

De Milieu Advies Raad wenst een positief advies te geven aan het ontwerp milieujaarplan 2000.

Gedaan te Mortsel op 19 april 2000 ..."

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Het college van burgemeester en schepenen heeft op zitting van 13 en 16 juni volgend antwoord gegeven:

"... Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van dit advies. ..."

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10