Ontwerp Begroting Milieu 2001 - versie oktober 2000

Omschrijving Bedrag 2000
(BF)
Bedrag 2001
(BF)
UITGAVEN (Gewone dienst)
publicatie afvalgids 200.000 0
aankoop huisvuilzakken restafval, PMD, GFT 5.400.000 5.400.000
ophalen huisvuil, GFT ,e.a. 16.000.000 15.000.000
ophalen papier en karton 5.750.000 3.500.000
verwijderen afval werf en recyclagepark 7.500.000 7.500.000
verwijderen GFT + compostvat 4.500.000 4.500.000
kosten ISVAG 23.000.000 20.500.000
 
werking milieuraad 50.000 50.000
sensibilisering milieuraad 20.000 20.000
bijdrage bond beter leefmilieu 33.800 33.800
bijdrage vereniging openbaar groen 52.000 52.000
Bijdrage papierophaling vereniging 250.000 250.000
werking milieudienst 100.000 100.000
sensibilisering milieu 500.000 600.000
reglement KLE 50.000 50.000
reglement duurzaam bouwen 300.000 300.000
uitv. overeenkomst PIH 360.000 100.000
Werking milieudienst IGEAN 130.000 130.000
Totaal gewone dienst 64.195.800 58.085.800
 
UITGAVEN (Buitengewone dienst)
uitvoeren GNOP 700.000 700.000
uitvoeren duurzame ontwikkeling 500.000 1.200.000
Totaal buitengewone dienst 1.200.000 1.900.000
 
INKOMSTEN
restorno's afval 500.000 500.000
Uitvoering milieuconvenant 1.350.000 1.500.000
betaling door Opnieuw & Co 100.000 100.000
verkoop compostvaten 250.000 100.000
Totaal 2.200.000 2.200.000

[Advies]

laatste wijziging: 11/08/10