Ontwerp Milieujaarplan 2001

algemeen:

voorstel milieujaarplan:

  Milieujaarplan 2001 Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2000 - 2004
korte termijn-acties
prio-
riteit
nr actie nr actie
Afvalpreventie
  1 Compostmeesterwerking uitbouwen:
 • nieuwe compostmeester zoeken en opleiden (uitstel tot plan 2002)
 • verdere opleiding en bijscholing voorzien voor de compostmeesters i.s.m. IGEAN
 • opening van de vernieuwde demonstratieplaats thuiscomposteren (in orde)
 • bestaande werking (maandelijkse aanwezigheid op de demonstratieplaats, aanwezigheid op de jaarmarkt en de informatie-avonden voor nieuwe inwoners en de wijken, aanwezigheid op de jaarmarkt, ter beschikking staan voor de scholen, deelname aan Zoef-dag) verder zetten en uitbreiden met sensibilisatie rond de wormenbak, compostsilo’s en de functie van de kip bij de verwerking van GFT
 • verkoop van compostsilo’s en/of wormenbakken opstarten
AF1a5 thuiscomposteren actief ondersteunen
1
(punt
info
mid-
den-
stand)
2 Sensibilisering rond afvalvoorkoming:
 • tentoonstelling ‘Afvaldieet' (in orde)
 • verdeling van de katoenen draagtassen (in orde)
 • artikels in Mortsel-info en de afvalkrant
 • opstellen van een brochure rond afvalpreventie i.s.m. middenstandsraad, verdeling via handelszaken en recyclagepark
 • Infovergadering met de middenstand rond:
  • milieuvriendelijk verpakken
  • hoe verwijderen van (verpakkings)afval
 • actie in samenwerking met bepaalde groepen van handelaars (vb.bakkers, slagers, ...) en verenigingen
  Deze actie dient voorzien te zijn van de nodige incentives om het effect te maximaliseren (v.b. wedstrijd)
AF1i1 sensiblisatie-acties rond afval voorkomen voor de inwoners uitvoeren
3 3 Evaluatie en bijsturing van de retributiesystemen voor de ophaling en verwerking van afval AF2a3 de prijs van de restafvalzakken verhogen en afstemmen op de prijs van de buurgemeenten
  4 In samenspraak met de scholen een afvalpreventie-actie uitwerken:
 • gratis ter beschikking stellen van containers voor de selectieve inzameling van papier en karton
 • gratis ter beschikking stellen van compostvaten met toelichting door de compostmeesters
 • verdelen van drank in herbruikbare verpakkingen, het gebruik van kringlooppapier en andere afvalpreventie-acties financieel aanmoedigen d.m.v. een subsidie-reglement
 • afbouw van de hoeveelheid en inhoud van de restafvalcontainers
 • mogelijkheid tot bezoek aan het recyclagepark, de kringloopwinkel, e.a. kenbaar maken aan de scholen
AF1a7 afvalpreventie-acties i.s.m. de scholen organiseren
  5 Anti-zwerfvuilcampagne uitvoeren met de nadruk op afval voorkomen; opruimen van de oude spoorwegbermen ev. i.s.m. PWA of aanverwante alternatieven

materiŽle en financiŽle ondersteuning van verenigingen en scholen die zwerfvuil helpen opruimen en de bevolking hierover sensibiliseren (zie actie 7)

   
  6 Verspreiden van de sticker ‘geen ongeadresseerde reclame aub’ en maken van sticker "geen ongeadresseerdereclame, wel informatiebladen"

bekendmaking van de Robinsonlijst verder zetten.

Verspreiden van de sticker ‘geen ongeadresseerde reclame aub’ en bekendmaking van de Robinsonlijst verder zetten, sensibilisatie overeen-komstig actie 1

   
  7 Promoten van afvalvoorkoming op evenementen i.s.m. organisatoren

Aankoop en ter beschikking stellen van herbruikbare bekers en recipiŽnten voor gescheiden inzameling (uitstellen tot onderzoek rond aantallen en mogelijkheid om glazen te bekomen via drankenhandels is uitgevoerd)

opstellen van subsidieregelement voor verenigingen (jeugd-, sport e.a.) en scholen waarin een subsidie kan worden verkregen voor:

 • organisatie van de selectieve inzameling van afval op grote evenementen (jaarmarkt, KOMO-festival e.a.) i.s.m. de organisatoren en de stedelijke diensten
 • organisatie van de drankbedeling op grote evenementen d.m.v. herbruikbare bekers en promotie van afvalpreventie i.s.m. de organisatie en de stedelijke diensten
 • organisatie van een anti-zwerfvuilcampagne (opruimen en sensibilisatie)
AF1a3 bij elke manifestatie of evenement maatregelen treffen om afval te voorkomen en te sorteren
  8 Deelnemen aan gewestelijke preventiecampagnes en -netwerken (STIP, VVSG gemeenten voor afvalpreventie)    
  9 Werking van de kringloopwinkel Opnieuw en Co verder ondersteunen en promoten,

sensibilisatie via Mortsel-info, afvalkrant, brochure afval voorkomen, stedelijke uithangborden, affiches in openbare gebouwen, website stad Mortsel

AF1a6 samenwerken met de kringloopwinkel Opnieuw en Co
  10 Afvalpreventieproject voor de eigen diensten uitwerken in overleg met alle betrokkenen; recto-verso kopiŽren; kringlooppapier gebruiken
 • kringlooppapier gebruiken (eerst bij enkele proefprojecten)
 • gebruik van e-mail en het interne mailsysteem optimaliseren
 • selectieve inzameling en het recto-verso kopiŽren opvolgen

aanpassen van het aankoopbeleid waar nodig

AF3a2-3 sensibilisatie rond afvalvoorkoming binnen de eigen diensten organiseren
AF3a1 het aankoopbeleid van de stedelijke diensten aanpassen met oog voor afvalpreventie
AF1a1 het opstellen van een afvalpreventieplan
AF3a4 infrastructuur voorzien voor het scheiden van afval bij de eigen diensten
1
(punt
RP)
2
(rerst)
11 De nieuwe reglementering inzake bedrijfsafval (uitvoeringsplan bedrijfsafval, terugname- en aanvaardingsplicht) opvolgen.

Organisatie van een informatievergadering rond voorkomen en selectief inzamelen van afval en opstellen van een informatiebrochure hieromtrent

Er dient een nieuwe regeling voor de ophaling van verpakkingsafval (papier en karton, kunststof) te worden uitgewerkt.

Hierbij zijn volgende punten prioritair:

 • afval voorkomen en sorteren moet worden aangemoedigd
 • de reŽle ophaal- en verwerkingskosten moeten worden aangerekend
 • de bestaande inzamelstructuren mogen niet overbelast worden
 • het ingezamelde afval moet zowel qua aard als hoeveelheid vergelijkbaar zijn met het afval van een huishouden.

het recyclagepark tegen betaling van de verwerkingsprijs openstellen voor beperkte hoeveelheden KMO-afval van de lokale handelaars

AF4a2 het aanbieden van bedrijfsafval tijdens de ophaling van huishoudelijk afval strenger controleren
  12 Uitvoeren van een wedstrijd met geldprijs rond afval voorkomen voor bedrijven i.s.m. de milieuadviesraad en de middenstandsraad (cfr.Boechout)    
  12 opvolgen van het afvalbeleid en in het bijzonder de nieuwe grof huisvuilophaling en het recyclagepark AF2a1 constante opvolging van de afvalstromen en bijsturen waar nodig
      AF1i2 minder afval campagne organiseren i.s.m. de handelaars en winkeliers
      AF1a2 jaarlijkse evaluatie en eventueel bijsturing van het afvalbeleid uitvoeren
  12 opvolgen van het afvalbeleid en in het bijzonder de nieuwe grof huisvuilophaling en het recyclagepark AF2a1 constante opvolging van de afvalstromen en bijsturen waar nodig
  11 het voeren van een sensibilisatiecampagne rond de nieuwe GFT+ zak in de loop van het voorjaar. Alle inwoners ontvangen hierbij een nieuwe GFT+ zak. (in orde) AF2a2 de GFT+ ophaling optimaliseren
      AF2a4 de werking van het recyclagepark opvolgen
      AF2a5 een betere scheiding van het grof huisvuil trachten te verkrijgen
Water: integraal waterbeheer
1 15 De herziening van het totaal rioleringsplan (bekken Struisbeek) met het oog op de gescheiden afvoer van hemelwater (totaal afkoppelingsplan) opvolgen.

In samenspraak met Boechout, Hove, Borsbeek, provincie Antwerpen en Aquafin een totaal afkoppelingsplan opstellen voor het bekken van de Koude Beek. Een gezamenlijke aanpak is hierbij noodzakelijk.

Inmiddels dient bij de aanleg en heraanleg van straten overal geopteerd te worden voor gescheiden riolering en waterdoorlatende verharding.

WA3.a.1 een Totaal Afkoppelingsplan laten opstellen
  14 Bij nieuwe BPA’s en verkavelingsvergunningen steeds zal zoveel mogelijk gescheiden opvang van hemelwater voorzien worden.

In bouw- of verkavelingsvergunningen een maximum percentage aan verharde oppervlakte voorzien en waterdoorlatende verharding voor opritten opleggen

WA4.a.5 in bouw- of verkavelingsvergunningen een maximum percentage aan verharde oppervlakte vastleggen
  15 er wordt door alle betrokkenen deelgenomen aan de VMM-studiedag rond de gescheiden opvang van regenwater, waar mogelijk zal ook aan andere studiedagen worden deelgenomen (in orde) WA1.a.1-2 opleiding rond integraal waterbeheer voorzien voor alle betrokken ambtenaren, opvolgen van nieuwe projecten m.b.t. de toepassing van intergraal waterbeheer
      WA2.a.1 nieuwe metingen van de oppervlaktewaterkwaliteit uitvoeren
  17 Blijvende controle op de wetgeving inzake het lozen van afvalwater WA3.a.6 een strikte controle op de lozing van afvalwater uitvoeren
2   de lozing van afvalwater in de oppervlaktewateren stopzetten

probleem van de overstorten oplossen

WA3.a.7 de lozing van afvalwater in de oppervlaktewateren stopzetten.
  16 In dit kader zal ook worden nagegaan op welke manier het opgevangen hemelwater kan geborgen worden o.m. in private vijvers en grachten en in de bestaande grachten en beken. WA4.a.9 mogelijkheden onderzoeken om regenwater te bergen in private vijvers en grachten
    de drainagegracht van spoorweg 25B afkoppelen van de riolering WA4.a.10 de drainagegracht van spoorweg 25B afkoppelen van de riolering
    een onderzoek uitvoeren om piekdebieten in de Koude beekop te vangen en bij langdurige droogte een minimale waterstand te behouden WA6.a.1 een onderzoek uitvoeren om piekdebieten in de waterlopen op te vangen en bij langdurige droogte een minimale waterstand te behouden
      WA6.a.3 demping, rechttrekking of inbuizing van grachten en beken vermijden
  18 verzoek aan de betrokken overheid overmaken WA1.i.1 AMINAL afd.water verzoeken om binnen de bekkencomitť’s ook kleinschalige problemen aan te pakken
WA1.i.2- de provincie Antwerpen te verzoeken om de principes van integraal waterbeheer en natuurgericht oever- en ruimingsbeheer toe te passen
WA5.i.2 OVAM te verzoeken om de nodige mogelijkheden te voorzien om slib te kunnen verwerken of storten.
WA6.i.1-2 de provincie Antwerpen te verzoeken om meer betrokken te worden bij het beheer van de waterlopen
Water: Duurzaam omgaan met water
  15 Opstellen van een inventaris van de stedelijke gebouwen m.b.t. de mogelijkheden voor gescheiden opvang en hergebruik van regenwater

Opstellen van een inventaris van de stedelijke gebouwen m.b.t. de mogelijkheden voor gescheiden opvang en hergebruik van regenwater

Volgende gebouwen zijn geÔnventariseerd en geheel of gedeeltelijk afgekoppeld:

 • 1999: zwembad Den Bessem
 • 1999: stadhuis
 • 2000: JOC Centraal, sporthal Den Drab, technische dienst
 • 2001: zaal ‘t Parkske, G.Gezelleschool Lusthovenlaan

Alle stedelijke gebouwen zijn voorzien van spaardouchekoppen, bij nieuwe of vernieuwde gebouwen worden waterzuinige toiletten geplaatst.

Het waterverbruik wordt opgevolgd.

DW3.a.1-2-3 stelselmatig alle stedelijke gebouwen aanpassen m.b.t. hergebruik of infiltratie van hemelwater, de plaatsing van spaardouchekoppen en toiletten met spaartoets en de bevolking hiervan in kennis stellen
1 16 Sensibilisatie rond duurzaam watergebruik, regenwatergebruik, infiltratie en rationeel watergebruik; het publiceren van een informatief middenkatern in Mortsel-info (in orde) artikels in Mortsel-info

de aanwezigheid van de demonstratie-installatie regenwatergebruik, infiltratie en duurzaam waterverbruik op de technische dienst bekend maken

het begeleiden en informeren van kandidaat-bouwers (code van goed praktijk) en architecten (VMM Waterwegwijzer)

het kenbaar maken van het stedelijk subsidiereglement en de gewestelijke en stedelijke bouwverordening op het afkoppelen van hemelwater

organisatie van een informatie-avond i.s.m. de milieuraad

DW1.i.1-2 sensibilisatie voor de inwoners m.b.t. duurzaam omgaan met water en de voordelen van een watermeter t.o.v. het forfaitair tarief
DW2.a.1-2 het subsidiereglement m.b.t. opvang, hergebruik en infiltrate van hemelwater kenbaar maken aan de bevolking en evalueren en aanpassen waar nodig
DW2.a.3 zoveel mogelijk informatie over opvang, hergebruik en infiltrate van hemelwater ter beschikking stellen van de bevolking
  17 Het hergebruik van regen- en proceswater waar mogelijk in vergunningen opleggen DW1.a.2 in milieuvergunningen het hergebruik van hemel- en/of proceswater opleggen
  22 verzoek aan de betrokken overheid overmaken DW1.i.3 AWW verzoeken om bij haar klanten een watermeter te plaatsen i.p.v. het forfaitair tarief aan te rekenen
DW1.i.4 het Vlaams gewest verzoeken om de drinkwatermaatschappijen te verplichten om een watermeter te plaatsen bij particulieren.
Lucht
  18 Opvolgen dat de doelstellingen van het milieubeleidsplan inzake mobiliteit worden opgenomen in het nog op te stellen mobiliteitsplan LU1.a.1 het mobiliteits- en het milieubeleid op elkaar afstemmen bij de opstelling van het mobiliteitsplan
1
+
2
19 Organisatie van een steekproefgewijze controle op de verplichte afstelling van de branders bij verwarmingsinstallaties op stookolie gekoppeld aan een sensibilisatie-actie rond dit thema LU2.a.1 controle d.m.v. steekproef op de verplichte afstelling van de brander van de verwarming bij particulieren
LU2.i.1-2 sensibilisatie van de inwoners m.b.t. de verplichte afstelling van de branders van de verwarming en een verzoek aan het Vlaams gewest om toe te zien op de degelijke uitvoering van deze controles.
  20 Opvolging en controle van de bestaande vergunningsvoorwaarden voor bedrijven en bijzondere voorwaarden opleggen bij nieuwe vergunningen LU3.a.2 bij nieuwe vergunningen bijzondere voorwaarden opleggen om luchtverontreiniging te voorkomen
  21 Sensibilisatie om korte verplaatsingen te voet of per fiets af te leggen en het gebruik van het openbaar vervoer aan te moedigen (ev.in het kader van het mobiliteitsplan) LU1.i.3 sensibilisatie van de inwoners om korte verplaatsingen te voet of per fiets af te leggen en i.s.m. de scholen een autoloze schooldag te organiseren.
3 22 Sensibilisatie en controle m.b.t. het verbod tot het verbranden van afval door particulieren LU5.i.1 sensibilisatie van de inwoners m.b.t. het verbod op het verbranden van afval
4 23 een bedrijfsvervoerplan opstellen voor de eigen diensten met financiŽle voordelen voor de gebruikers van alternatieve vervoerswijzen LU1.a.4 een bedrijfsvervoerplan opstellen voor de eigen diensten met financiŽle voordelen voor de gebruikers van alternatieve vervoerswijzen
      LU1.a.3 maatregelen nemen om een betere doorstroming van het verkeer te bekomen
      LU3.a.1 overleg met de bedrijven om tot een beperking van de luchtverontreiniging te komen
      LU3.a.3 bij gegronde klachten over luchtverontreiniging minstens een beperkt onderzoek laten uitvoeren
      LU3.a.4 bij het opstellen van het gemeentelijk structuurplan rekening houden met de milieuhygiŽnische draagkracht bij het inplanten van woon- en KMO-zones
      LU3.a.5 de fluoride-concentratie blijven opvolgen
      LU6.a.1 koel- en vriestoestellen op een milieuverantwoorde manier laten verwerken of hergebruiken
      LU3.i.2 de bedrijven wijzen op de plicht om in geval van calamiteiten het stadsbestuur te verwittigen
  28 verzoek aan de betrokken overheid overmaken LU1.i.1-2 De Lijn verzoeken om meer tangentiŽle en doorgaande verbindingen te voorzien en te kiezen voor alternatieve brandstoffen, kleinere voertuigen waar mogelijk en het aanleren van een milieubewuste rijstijl aan de bestuurders
LU1.i.4 het Vlaams gewest en de provincie Antwerpen te verzoeken om i.s.m. het stadsbestuur maatregelen uit te werken om het doorgaand vracht- en autoverkeer te verminderen.
LU3.i.1 AMINAL verzoeken om de uitstoot van fluoriden door de steenbakkerijen op te volgen
LU4.i.1 VMM verzoeken om terug een meetstation voor de bewaking van de luchtkwaliteit in Mortsel te plaatsen
LU6.i.1 de Vlaamse regering en OVAM verzoeken om de aanvaardingsplicht voor wit-en bruingoed in goede banen te leiden
      LU6.i.2 de bedrijven wijzen op de verplichting om ook vaste koelinstallaties op de daartoe wettelijk voorziene wijze te ontmantelen
Bodem en Grondwater
  24 De lopende bodemonderzoeken en saneringen opvolgen en zorgen dat alle potentieel verontreinigde sites op termijn onderzocht raken BO1.a.4 de lopende onderzoeken en saneringen opvolgen
1 25 De stookolietanks binnen de eigen gebouwen aanpassen waar nodig en stelselmatig verwijderen van de enkelwandige ondergrondse tanks BO2.a.2 stelselmatig alle stookolietanks binnen de eigen gebouwen aanpassen of verwijderen
2
+

3
26 Sensibilisatie i.v.m. de verplichte controle van de stookolietank

Sensibilisatie i.v.m. de verplichte controle van de stookolietank,

gekoppeld aan een verdere inventarisatie van de particuliere stookolietanks voor zover dit mogelijk is (geen meldingsplicht).

Nieuwe stookolietanks op de bouwplannen laten aanduiden.

BO2.i.2 sensibilisatie van de eigenaars van een stookolietank m.b.t. de verplichte controle van de stookolietank, organisatie van een info-avond
BO2.a.1 de inventaris van alle particuliere stookolietanks aanvullen
BO2.a.6 bij nieuwe bouwvergunningen moet de ligging van de stookolietank op plan worden aangegeven
  27 Het peilputtennetwerk grondwater opvolgen en

de grondwaterwinningen opzoeken en controleren

illegale grondwaterwinningen opsporen

WA4.a.1 de opvolging van het peilputtennetwerk grondwater verder zetten
WA4.a.2-3 de grondwaterwinningen inventariseren, controleren en illegale grondwaterwinningen opsporen
  28 Een oriŽnterend bodemonderzoek laten uitvoeren op de werf (wettelijk verplicht) en op Klein Zwitserland of langs de Grensscheidingsbeek WA5.a.1 een oriŽnterend bodemonderzoek laten uitvoeren van de bedding van de vroegere Grensscheidingsbeek
BO1.a.2 een oriŽnterend bodemonderzoek laten uitvoeren op alle potentieel verontreinigde sites in eigendom van de stad (o.m.Klein Zwitserland)
  29 Een subsidiereglement (met beperkte looptijd) opstellen m.b.t. het verwijderen van buitengebruikgestelde stookolietanks    
      BO1.a.5 alle eigenaars van potentieel verontreinigde sites hiervan op de hoogte brengen
  32 verzoek aan de betrokken overheid overmaken BO1.i.1 OVAM verzoeken om samen met de bodemattesten ook een beschrijving van de aangetroffen verontreiniging te bezorgen
BO2.i.1 het Vlaams gewest verzoeken om een sluitend inventarisatiesysteem voor particuliere stookolietanks te voorzien (vb.verplichte melding)
BO2.i.3 IMEA/IGAO verzoeken om bij de overschakeling van stookolie op gas/electriciteit hun klanten te begeleiden en te subsidiŽren bij het verwijderen van de stookolietank
BO3.i.1 VLM en AMINAL verzoeken om i.s.m. het stadsbestuur de toepassing van het mestdecreet te controleren
Geluid
1 30 Klachten inzake geluidshinder afkomstig van hinderlijke inrichtingen strikt opvolgen en waar nodig bijzondere vergunningsvoorwaarden en sanering opleggen GL2.a.1-2 klachten inzake geluidshinder steeds opvolgen (ev.meten) en waar mogelijk oplossen
GL2.a.3-4 in milieuvergunningen bijkomende voorwaarden opleggen om geluidsoverlast te voorkomen
  31 Waar de stad bevoegd is en waar nodig geluidsarme wegverharding en geluidsbermen of -schermen voorzien GL1.a.3 waar de stad bevoegd is en waar nodig via geluidsarme wegverharding en het plaatsen van geluisdbermen of -schermen de hinder saneren
      GL1.a.1 in het kader van het mobiliteitsplan het doorgaand verkeer trachten te weren uit de woonwijken
      GL1.a.2 waar mogelijk de woonwijken omgeven door bufferzones
      GL1.a.4 de politiecontrole op geluidshinder afkomstig van motorvoertuigen verhogen
  35 verzoek aan de betrokken overheid overmaken GL1.i.1 het Vlaams gewest verzoeken om de grootste knelpunten m.b.t. geluidshinder afkomstig van gewestwegen te saneren d.m.v aangepaste verharding en geluidsschermen.
GL1.i.2 de NMBS verzoeken om de geluidshinder van het (goederen)vervoer per spoor te beperken
GL1.i.3 het Vlaams gewest te verzoeken om de startbaan van de luchthaven van Deurne niet te verlengen en enkel geluidsarme toestellen toe te laten
Natuurbehoud en natuurontwikkeling
1
(aan-
koop
grond
koude
beek)
32 Uitvoeren van een GNOP-actieprogramma:
 • Fort 4:
  • Afsluiten van erosiegevoelige en onveilige plaatsen en gedeelten met een hoge natuurwaarde
  • Indienen van een subsidiedossier in het kader van optie 6 m.b.t. het opstellen van een natuurinrichtingsplan voor het gehele fort 4
  • Aanleg van een plasberm voorzien bij de aanpassing van de fortgracht (verbinden van de 2 delen)
  • Aanpassen en verbeteren van de wandelpaden waar nodig
 • Vallei Koude Beek:
  • Aanplanten en inrichten van de bufferstrook langs de oevers van de Fortloop om het ontstaan van een beekbegeleidende vegetatie mogelijk te maken
  • Onderzoek naar de mogelijkheid tot de aankoop van bijkomende percelen langs de Koude Beek (deel Bessemstraat)
  • de resterende stukken grond in de vallei van de Koude Beek (ten zuiden van de spoorweg) aankopen en als natuurgebied beheren.
  • Overleg met de buurgemeenten m.b.t. de uitvoering van het GNOP voor dit gebied.
 • Klein Zwitserland:
  • Uitvoering GNOP verder opvolgen en betoelagen via het beheersplan van de VZW Natuurreservaten.
  • Aankoop van de NMBS-sportvelden achter de begraafplaats Cantincrode
BIO1.a.1-2 elk jaar een GNOP-actieprogramma opnemen in het milieujaarprogramma, opgesteld i.s.m. alle betrokkenen
BIO2.a.5 de resterende stukken grond in de vallei van de Koude Beek (ten zuiden van de spoorweg) aankopen en als natuurgebied beheren.
  33 Deelnemen aan de Behaag ... Natuurlijk actie van ‘De Wielewaal’ BIO6.a.3 deelnemen aan de actie behaag ... natuurlijk
  34 Het gemeentelijk subsidiereglement op de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen verder bekend maken. BIO3.i.1 sensibilisatie rond het subsidiereglement voor KLE uitvoeren
  35 Opruimen en beheer van de spoorwegbermen overeenkomstig de bepalingen van het GNOP en in het kader van de overeenkomst met de adminstratie wegen en verkeer van het Vlaamse gewest. .    
      BIO2.a.1 via de aankoop van gronden de resterende groene gebieden beschermen en verbindingsgebieden en bufferstroken realiseren
      BIO2.a.4 Fort 4 verwerven van zodra dit mogelijk is, natuurontwikkeling opstarten.
    bij groenvoorziening maximaal inheems plantgoed gebruiken en beplanting in 3 lagen voorzien BIO4.a.1 bij groenvoorziening maximaal inheems plantgoed gebruiken en beplanting in 3 lagen voorzien
    bij het groenbeheer onderscheid maken tussen gebieden die worden ingericht als plantsoenen (verfraaiing van de stad) en gebieden met natuurwaarde BIO4.a.2 bij het groenbeheer onderscheid maken tussen gebieden die worden ingericht als plantsoenen (verfraaiing van de stad) en gebieden met natuurwaarde
2   overleg opstarten met de buurgemeenten om te komen tot een gezamenlijk beheer van bepaalde gebieden (vb.vallei Koude Beek) BIO5.a.1 overleg opstarten met de buurgemeenten om te komen tot een gezamenlijk beheer van bepaalde gebieden (vb.vallei Koude Beek)
      BIO5.a.3 migratiemogelijkheden tussen de verschillende groengebieden verbeteren
      BIO5.a.4 toezicht uitoefenen op de toepassing van het natuurdecreet
      BIO6.a.1 in verkavelingsvergunningen en BPA’s de nodige voorwaarden opnemen m.b.t. aard, oppervlakte en ligging van groengebieden
      BIO6.a.2 in milieuvergunningen voorwaarden m.b.t. groenvoorziening invoeren
    verzoek aan de betrokken overheid overmaken BIO4.i.1 de NMBS vragen om een natuurvriendelijk spoorbermbeheer toe te passen
Duurzaam beleid
  36 Opstart van een werkgroep duurzame ontwikkeling binnen de eigen diensten    
  37 Verdere uitbouw van een milieuloket waar inwoners, verenigingen en handelaars terecht kunnen voor praktische informatie, tips en nuttige adressen DO3.a.1 informeren van de bevolking m.b.t. duurzame ontwikkeling (uitbouw milieuloket)
  38 Zo snel mogelijk een duurzaamheidsambtenaar aanwerven zoals voorzien in optie 7 van het milieuconvenant GD1.a.1 een duurzaamheidsambtenaar aanwerven
2 39 De samenwerking met de politie verder zetten en de mogelijkheid tot het volgen van een VLAREM-opleiding voor een of meer agenten nagaan. GD1.a.2 een politieagent(e) de VLAREM-opleiding laten volgen
  40 Groenvoorziening en bestrijdingsmiddelen:
 • Informeren van de bevolking via Mortsel-info en een informatie-avond
 • De bestaande projecten m.b.t. het gebruik van onkruidwerende matten (Bessemstraat, A.Stockmanslei) en het gebruik van enkel glyfosaat (of gelijkaardig product) voor het onkruidvrij houden van wegen en voetpaden opvolgen.
 • Bij de aanleg van nieuwe plantsoenen zoveel mogelijk gebruik maken van bodembedekkers en/of onkruidwerende matten of houtschors.
 • Bij grotere plantsoenen ruimte voorzien voor bloemrijk hooiland of onkruidvegetaties (meer natuur in de stad)
 • Een inventaris opmaken van de gebruikte producten en de onderhouden eenheden en op basis daarvan de reductiedoelstellingen opstellen.

Hierbij zal er vanuit moeten gegaan worden dat er bij het onderhoud van de plantsoenen enkel in uitzonderlijke gevallen onkruidbestrijdingsmiddelen mogen gebruikt worden en voor het onkruidvrij houden van wegen en voetpaden op termijn enkel kortwerkende totaalherbiciden (o.a.glyfosaat) worden toegepast. Op de begraafplaatsen moeten de minst schadelijke totaalherbiciden met langdurige werking worden ingezet.

DB1.a.1-2 onderzoeken welke plaatsen binnen de stad in aanmerking komen voor alternatieve onkruidbestrijdings- of beplantingstechnieken en proefprojecten uitvoeren
DB1.a.3 vorming rond het gebruik van alternatieve bestrijdingsmiddelen voorzien
DB2.i.1-2 sensibilisatie rond het gebruik van minder bestrijdingsmiddelen en biologische landbouw uitvoeren.
1 40 Sensibiliseren, informeren en opleiden van het personeel m.b.t. de principes van duurzame ontwikkeling; Uitbouw van een overlegstructuur DO1.a.1-2 opleiding en informatie rond duurzame ontwikkeling voorzien voor alle betrokken personeelsleden
DO2.a.1 het personeel regelmatig informeren en sensibiliseren rond duurzaam werken
  41 Duurzame grondstoffen:
 • Informatiepakket duurzaam bouwen bezorgen aan de kandidaat-bouwers
 • Informeren van de bevolking via Mortsel-info over duurzaam bouwen en de realisaties van het stadsbestuur terzake
 • In alle bestekken dienen de voorwaarden van het typebestek 250 m.b.t. het gebruik van secundaire grondstoffen en nuttig toepassen van afvalstoffen worden opgenomen
 • In alle bestekken dient de voorkeur te worden gegeven aan FSC-gelabeld hout en verven en lijmen zonder organische solventen.
 • Het gebruik van chemisch verduurzaamd hout voorkomen waar mogelijk.
DO3.a.6 aan bouwers en kandidaat-bouwers de nodige informatie omtrent duurzaam bouwen ter beschikking stellen.
DO2.a.2-3 stelselmatig alle stedelijke gebouwen aanpassen aan de principes van duurzame ontwikkeling (uitwerken voorbeeldfunctie) en de bevolking hiervan informeren
DG1.a.1-2 het gebruik van ecologisch verantwoorde materialen en FSC gelabeld hout opnemen in bestekken
  42 Opvolgen dat de doelstellingen van het milieubeleidsplan inzake duurzame ruimtelijke ordening worden opgenomen in het nog op te stellen ruimtelijk structuurplan Mortsel RU de bepalingen van het hoofdstuk duurzame ruimtelijke ordening op te nemen in het ruimtelijk structuurplan Mortsel
      DO1.a.4 een hoofdstuk duurzaam stedelijk beleid inlassen in het milieujaarprogramma
      DO3.a.2 aan verenigingen, handelaars en burgers waar mogelijk de nodige hulpmiddelen ter beschikking stellen om de principes van duurzame ontwikkeling te implementeren
  42 De werking van de Eco-teams verder bekend maken en ondersteunen (uitgesteld wegens beperkt succes) DO3.a.5 de werking van de eco-teams verder ondersteunen
      DO1.i.1 de hogere overheden verzoeken om praktische informatie, voorbeeldprojecten en opleidingen m.b.t. de principes van duurzame ontwikkeling te voorzien
      GD2.a.1 een overlegstructuur duurzame ontwikkeling binnen de stadsdiensten organiseren
  45 De samenwerking met de politie verder zetten GD2.a.2 bestaand overleg tussen politie en milieuambtenaar verder zetten
      GD3.a.1-2-3 bestaande inventarisatie van milieuvergunningen en de milieu-audit verder verder zetten, actualiseren en informatiseren
      GD4.a.1 opleidingen duurzame ontwikkeling voorzien voor stadspersoneel
  49 verzoek aan de betrokken overheid overmaken GD1.i.1-2 de hogere overheid verzoeken om geen overbodige administratieve werkdruk te voorzien bij het opleggen van nieuwe milieutaken aan het bestuur en de stad maximaal (ook financieel) te ondersteunen bij de uitvoering van dit milieubeleidsplan
GD4.i.1 de hogere overheid verzoeken om praktijkgerichte en betaalbare opleidingen te voorzien
GD5.i.1-2 IMEA/IGAO en AWW verzoeken om meer betrokken te worden in de besluitvorming en sensibilisatie rond REG, alternatieve energie en duurzaam watergebruik
DG2.i.1 de hogere overheid verzoeken om een lijst op te stellen met duurzame producten
    het gebruik van duurzame grondstoffen demonstreren aan de bevolking DG1.a.3 het gebruik van duurzame grondstoffen demonstreren aan de bevolking
    het gebruik van organische solventen binnen de diensten beperken DG1.a.4 het gebruik van organische solventen binnen de diensten beperken
    sensibilisatie rond het gebruik van FSC-hout uitvoeren DG2.a.1 sensibilisatie rond het gebruik van FSC-hout uitvoeren
    sensibilisatie rond het gebruik van duurzame producten uitvoeren DG1.i.1 sensibilisatie rond het gebruik van duurzame producten uitvoeren
Rationeel Energieverbruik
1
(demo-
pro-
jec-
ten
+
2
(sub-
sidie
zonne-
boiler)
43
 • De energieboekhouding van de stedelijke gebouwen beter opvolgen en bijwerken waar nodig
 • Een energie-audit opstellen voor de stedelijke gebouwen. Er is een energie-audit uitgevoerd voor het stedelijk zwembad en het JOC Centraal. Op basis daarvan zijn deze gebouwen aangepast. Er zijn energie-audits besteld voor de stedelijke scholen.
 • Onderzoek en plaatsing van een zonnecollector bij zwembad Den Bessem (opwarmen zwemwater)
 • Demonstratieproject zonne-energie op GTI (zonneboiler en fotovoltaÔsche cellen bij stedelijk technisch onderwijs) uitbouwen en op bepaalde tijdstippen openstellen voor het publiek.
 • Sensibilisatie van de bevolking m.b.t. rationeel energieverbruik en alternatieve energiebronnen en de realisaties van het stadsbestuur terzake (artikels in Mortsel-info).
 • Subsidiereglement opstellen voor de plaatsing van een hoogrendementverwarmingsketel en -branders, de plaatsing van hoogrendementsglas en de plaatsing van een zonneboiler.
REG1.a.1 het energieverbruik binnen de stedelijke gebouwen opvolgen
REG1.a.2 uitvoeren van energie-audits in de stedelijke gebouwen en waar nodig energiebesparende maatregelen toepassen
REG2.a.2 energiezuinige alternatieven demonstreren aan de bevolking
REG2.i.1 de bevolking sensibiliseren m.b.t. REG en het gebruik van alternatieve energiebronnen
REG1.a.4 waar mogelijk binnen de stedelijke gebouwen zonneboilers en zonnepanelen installeren
  44 Opleiding rond REG voor het personeel voorzien REG1.a.6 energieadviseurs opleiden binnen de stedelijke diensten
  45 Kandidaat-bouwers, aannemers en architecten informeren over REG, alternatieve energie en isolatie en de toepassing van de isolatienormen opvolgen REG2.i.3 aannemers en architecten sensibiliseren m.b.t. rationeel energiegebruik, energiezuinig bouwen en isolatienormen
REG2.a.3 toezicht uitoefenen op de toepassing van de isolatienormen
  46 Samen met de middelstandsraad de handelaars verzoeken om hun lichtreclames op energiezuinige wijze (intensiteit en werkingsduur) te gebruiken. LI1.i.1 overleg met handelaars m.b.t het gebruik van lichtreclames (intensiteit en werkingsduur)
3   vergunningen voor het gebruik van hernieuwbare energie met positieve visie behandelen REG2.a.4 vergunningen voor het gebruik van hernieuwbare energie met positieve visie behandelen
  54 verzoek aan de betrokken overheid overmaken REG2.a.1 i.s.m. IMEA/IGAO de sensibilisatie rond REG uitbouwen en verbeteren
REG1.i.1 IMEA/IGAO verzoeken zoveel mogelijk alternatieve energie te produceren of aan te kopen
      LI2.i.2 de buurgemeenten vragen om deel te nemen aan de nacht van de duisternis

[Advies]

laatste wijziging: 11/08/10