Adviesgroep Milieubeleidsplan


Lees nu het "Ontwerp Milieubeleidsplan" !!


Wat is een Milieubeleidsplan?

Een milieubeleidsplan is een 'doe'plan voor de volgende 5 jaar (tot 2004) en bevat dan ook een concreet meerjaren actieplan. Jaarlijks zal dit plan in het milieujaarprogramma onder de loep worden genomen en zal enerzijds een evaluatie worden opgemaakt over wat het bestuur reeds heeft bereikt en zal anderzijds concreet uitgewerkt worden wat er het volgende jaar nog moet worden gerealiseerd.

Het plan zelf geeft aan hoe de stad de bestaande knelpunten rond milieu en natuur zal aanpakken en hoe diverse aanverwante problemen in de toekomst vermeden kunnen worden. Het omvat een langetermijnstrategie, die moet toelaten om - nog meer dan in het verleden - lokale milieuproblemen integraal aan te pakken en nieuwe evoluties (vb. rond duurzame ontwikkeling) op te volgen en in concrete daden om te zetten.

Een milieubeleidsplan is dus niet zomaar een zoveelste plan dat gedoemd is een stille dood te sterven in een muffig archief!

Algemeen

Het 'Decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid van 5 april 1995' verplicht de vijfjaarlijkse opmaak van een Vlaams milieubeleidsplan en voorziet de mogelijkheid ook op provinciaal en gemeentelijk niveau zo'n plan op te maken.

Zowel het Vlaams gewest (1997-2002) als het provinciebestuur (1998-2002) hebben een milieubeleidsplan opgesteld met een looptijd van 5 jaar.

Deze plannen leggen actiepunten vast. Een aantal hiervan zijn bindend voor het stadsbestuur, een aantal andere mogen uitgevoerd worden.

Door de ondertekening van optie 1 van de 'Tweede gemeentelijke milieuconvenant 1997-1999' verbindt Mortsel zich er toe een milieubeleidsplan op te stellen conform de bepalingen in bovengenoemd decreet en convenant. Hiervoor krijgt de stad een subsidie van 200.000 BEF toegewezen.

De stad stelt eveneens een milieubeleidsplan op (ook met looptijd van 5 jaar) dat aansluit op beide vorige plannen. Het plan mag echter niet tegenstrijdig zijn met de plannen van hogere overheden.

Om de opstelling van het milieubeleidsplan mee te begeleiden, werd er op 15/02/1999 een adviesgroep opgericht.

De adviesgroep bestaat uit:

Er zijn jaarlijks een viertal bijeenkomsten gepland die door gaan op maandagavond tussen 17:00u en 19:00u.

Timing

Milieu Advies Raad en de Adviesgroep Milieubeleidsplan

Voor de Milieu Advies Raad werden volgende personen voorgedragen als leden:

Opbouw van het milieubeleidsplan

Globaal kunnen we de opbouw als volgt schetsen:

Overzicht van de werking van de adviesgroep

datum activiteit
15/02/1999
21/06/1999
  • eerste lezing van het voorontwerp van het Mortselse milieubeleidsplan.
    De deelnemers konden hun opmerkingen en aanvullingen bij deze versie van het plan overmaken aan de opstellers.
  • tegen september wordt de definitieve versie van het plan verwacht.
  • aan de goedkeuring van definitieve versie gaat ook nog een openbaar onderzoek vooraf.
08/09/1999 Een laatste lezing van het milieubeleidsplan werd voorgesteld door Kim Rienckens alvorens het ontwerp voorgesteld gaat worden aan het stadsbestuur. Er werden verschillende wijzigingen en aanvullingen op de tekst aangebracht.
  Verdere timing:
27/09/1999: Voorontwerp milieubeleidsplan wordt overgemaakt aan het college van Burgemeester en Schepenen
11/10/1999: Besprekingmilieubeleidsplan in college van Burgemeester en Schepenen
08/11/1999 Voorstelling Ontwerp Milieubeleidsplan aan Gemeenteraad en Milieuraad
08/09/1999 Een laatste lezing van het milieubeleidsplan werd voorgesteld door Kim Rienckens alvorens het ontwerp voorgesteld gaat worden aan het stadsbestuur. Er werden verschillende wijzigingen en aanvullingen op de tekst aangebracht.

Verdere timing:

01/12/1999: Opening openbaar onderzoek milieubeleidsplan (gedurende 2 maanden)
16/12/1999: Infosessie milieubeleidsplan voor de bevolking
31/01/2000: Uiterste datum advies milieubeleidsplan
06/01/2000 Advies Milieuraad over het plan

Het milieubeleidsplan en de inspraakprocedure

Het stadsbestuur wil zijn burgers betrekken bij de opstelling van dit plan. Daarom werd op donderdag 16 december 1999 het Milieubeleidsplan voor de stad Mortsel voorgesteld aan de bevolking.

Ondanks de ruime aankondiging van deze infosessie in de media, zijn er geen belangstellenden komen opdagen.

Aan dit plan is in de loop van het voorbije jaar intensief gewerkt door een werkgroep bestaande uit een delegatie van de milieuraad, diverse stedelijke ambtenaren en de schepen voor leefmilieu, en dit onder deskundige begeleiding van het Provinciaal Instituut voor HygiŽne.

Het resultaat ligt vanaf 1 december ter inzage op het stadhuis. Het kan vanaf deze datum eveneens geraadpleegd worden op deze website. Een kopie kan ook bekomen worden bij de technische dienst.

Tot 31 januari 2000 kan elke inwoner van onze stad schriftelijk - gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen - opmerkingen op het document indienen. Het plan dat ter inzage zal liggen is immers nog maar een ontwerp.

Het definitieve plan zal het resultaat zijn van een toetsing van de ingediende opmerkingen en adviezen aan het ontwerpplan.

[terug]

laatste wijziging: 20/10/04