Ontwerp Begroting Milieu 2001 - versie januari 2001

Omschrijving Raming 2000
(BF)
Bedrag 2000
(BF)
Raming 2001
(BF)
UITGAVEN (Gewone dienst)
publicatie afvalgids 200.000 122.536 0
aankoop huisvuilzakken restafval, PMD, GFT 5.400.000 5.196.475 5.400.000
ophalen huisvuil, GFT ,e.a. 16.000.000 10.826.807 15.000.000
11.500.000
selectieve inzameling papier en glas 5.750.000 3.409.136 3.500.000
verwijderen afval werf en recyclagepark 7.500.000 7.833.678 7.500.000
8.500.000
verwijderen GFT + compostvat 4.500.000 3.482.642 4.500.000
4.000.000
kosten ISVAG 23.000.000 19.800.000 20.500.000
18.500.000
 
werking milieuraad 50.000 50.000 50.000
sensibilisering milieuraad 20.000 19.856 20.000
bijdrage bond beter leefmilieu 33.800 33.800 33.800
bijdrage vereniging openbaar groen 52.000 50.214 52.000
Bijdrage papierophaling vereniging 250.000 22.300 250.000
300.000
werking milieudienst 100.000 100.000 100.000
sensibilisering milieu 500.000 296.569 600.000
reglement KLE 50.000 40.232 50.000
reglement duurzaam bouwen 300.000 30.000 300.000
uitv. overeenkomst PIH 360.000 54.432 100.000
werking milieudienst IGEAN
(prestaties van derden voor de gebouwen)
130.000 125.535 130.000
Totaal gewone dienst 64.195.800 51.494.212 53.135.800
 
UITGAVEN (Buitengewone dienst)
uitvoeren GNOP 700.000 563.338 700.000
uitvoeren duurzame ontwikkeling 500.000 203.816 1.200.000
Totaal buitengewone dienst 1.200.000 767.154 1.900.000
 
Andere UITGAVEN (Buitengewone dienst)
aankoop open ruimten en renovatie/aankoop van woningen   665.080 30.000.000
 

INKOMSTEN

ristorno's afval 500.000 651.404 500.000
uitvoering milieuconvenant 1.350.000 1.588.775 1.500.000
betaling door Opnieuw & Co 100.000 100.000 100.000
verkoop compostvaten 250.000 97.300 100.000
afgifte materialen recyclagepark   43.419 50.000
consessie containers leder/textiel   66.666 0
       
Totaal 2.200.000 2.547.564 2.250.000
 
BELASTINGEN EN RETRIBUTIES
Retributie op huisvuilzakken 13.000.000 ? 13.000.000

doorgehaald = wijziging t.o.v. advies oktober 2000

[Advies]

laatste wijziging: 11/08/10