Advies begroting 2006

Advies Milieu Advies Raad:

Omdat de begroting 2006 reeds goedgekeurd werd in de gemeenteraad voordat de milieuraad kans kreeg om op een deugdelijke wijze advies uit te brengen, achtte milieuraad het niet nodig om pro forma werk te steken in dit advies.

Volledige motivatie van dit besluit kan u lezen in de brief naar het stadsbestuur:

“…De milieuraad betreurt het dat zij niet tijdig advies heeft kunnen uitbrengen over de ontwerp begroting 2006, afdeling milieu.

De milieuraad heeft de ontwerp begroting 2006 afdeling milieu besproken in de vergadering van 24 november 2005. Op basis van de onvolledige informatie die op dat ogenblik ter beschikking was, kon geen gefundeerd advies geformuleerd worden.
De openstaande vragen rond deze begroting werden beantwoord op de vergadering van de milieuraad van 8 december 2005.

Gezien de begroting in de gemeenteraad van 6 december 2005 reeds goedgekeurd is, achten de leden van de milieuraad zich niet geroepen om pro forma toch nog een advies hierover uit te brengen. De besluitvorming heeft immers zijn beslag gekend zonder de inbreng van de adviesraad.

De milieuraad wenst u er wel van te overtuigen dat het document in de twee vergaderingen wel kritisch bekeken en besproken is.
De neerslag van deze besprekingen kan u vinden in de verslagen van de vergaderingen van 24/11/2005 en 8/12/2005.

De milieuraad hoopt in 2006 tijdig een advies te kunnen uitbrengen over de begroting 2007. Om te kunnen wegen op de besluitvorming vraagt de milieuraad daarom om in een vroeg stadium geconsulteerd te worden.

Om problemen met adviesvragen te vermijden, verwijzen we nogmaals naar de spelregels die vastgelegd zijn in de lopende milieuconvenant tussen de stad Mortsel en het Vlaams gewest (die overgenomen zijn in de statuten van de milieuraad en goedgekeurd zijn in de gemeenteraad van 30 september 2003)
Adviesvragen van het stadbestuur bevatten de volgende gegevens:

De adviestermijn voor de adviesaanvragen bedraagt minimaal een maand. In onderling overleg kan hiervan afgeweken worden.

Hopend op een goede samenwerking in 2006, groeten wij u …”

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

/

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:11/08/10