Advies voorontwerp RUP fort 4

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding:

Dit advies werd opgemaakt op basis van de presentatie aan de adviesraden op 19.01.2011.

Opmerkingen op het bindend gedeelte van de voorschriften zijn niet mogelijk, omdat dit dossier niet ter beschikking is.

Advies milieuraad van 10 februari 2011:

Deel 1: Algemene Bemerkingen

In de presentatie werd de term “mess officieren” gebruikt voor het officierengebouw tegenover de technische dienst. Dit kan verwarring opleveren met de “mess officieren” in het reduit.

De milieuraad dringt aan om het “kastanjebosje” (tussen zwembad en politiekantoor) en de parking aan de Dosfellei (achter stadhuis) uit het RUP Stadsplein te lichten en op te nemen in het RUP fort 4. Deze zones vormen een landschappelijke eenheid met het fort, en vormen vanuit historisch en ruimtelijk oogpunt geen onderdeel van het stadsplein. Dit laat ook een herbestemming van de parking in functie van fort 4 toe. Deze vraag kan als realistisch en verantwoord worden omschreven, aangezien het voorliggende RUP fort 4 in artikel 11 (zone voor toegang) nu al een stuk parkgebied uit het RUP stadsplein opneemt (namelijk art. 8 uit het RUP stadsplein).

Het plan zou best aangevuld worden met pijlen die de corridors van de routes naar de foerageergebieden aanduiden (zoals kasteel Cantincrode-Gasthuishoeven- fort 3 of de oude spoorwegbermen).

De inplanting van een polyvalent paviljoen in het binnenfort wordt door de milieuraad in vraag gesteld. Een rendabele uitbating van een dergelijke infrastructuur zal immers resulteren in veel evenementen waardoor het parkgebied en de natuur onder druk komt te staan. Onderzocht zou moeten worden of dergelijke grootschalige infrastructuur elders ingeplant kan worden. Volgende suggesties werden gedaan:

 • Het stadhuis herbestemmen zodat het plaats biedt aan zowel een polyvalente zaal als aan de stadsdiensten.
  • Minder ruimtebeslag en een betere benutting van het gebouw of de ingenomen ruimte (stadsdiensten en festiviteiten vinden plaats op andere tijdstippen zodat onderlinge hinder beperkt zal zijn)
  • Ecologisch: compact, mogelijkheid om energieverslindend stadhuis te vervangen door ecologische nieuwbouw
  • Weinig potentieel gehinderden (geen NIMBY)
  • Aansluiting op openbaar vervoer en de ondergrondse parking
  • Centraal gelegen, aansluitend op stadsplein (openlucht evenementenlocatie)
  • Plaatsen van bruggen in fort 4 zijn niet meer noodzakelijk, of in ieder geval minder urgent.
 • Realisatie van het project in samenwerking met verschillende buurgemeenten op een andere, meer aangewezen plaats. Voordelen: betere kostenspreiding en (ruimte)benutting.
 • Herlocatie van het zwembad en een polyvalente zaal op deze plaats. Voordelen: nuttige herbestemming van versleten zwembad en minder verstoring van binnenfort. Nadeel: Ook de locatie van het zwembad hoort bij het fort 4. Herstel van de oorspronkelijke toestand dient vanuit cultuurhistorisch en milieukundig oogpunt niet uitgesloten te worden.
 • Parking achter stadhuis: Voordelen: centrale ligging dicht bij parking en openbaar vervoer, weinig potentieel gehinderden. Nadeel: Parking achter stadhuis hoort bij het fort 4 en wordt best niet bebouwd.

De milieuraad vraagt aandacht voor de waterkwaliteit van de fortgracht. Het RUP dient daarom aandacht te hebben voor infrastructuur die noodzakelijk is om het afstromend hemelwater naar de fortgracht te kunnen zuiveren (vb. rietveld). Vervuiling en eutrofiėring van de fortgracht dient beperkt te worden.

Opmerkingen op het bindend gedeelte van de voorschriften zijn niet mogelijk omdat dit dossier niet ter beschikking is.

Deel 2: Artikelsgewijze Bemerkingen

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

.......

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:06/12/11