Advies RUP fort 4

Advies Milieu Advies Raad:

Inleiding:

Fort 4 is een 31 ha groot groen gebied in het hart van Mortsel.

Het is op het gewestplan aangeduid als parkgebied, met een aantal geklasseerde delen zoals het binnenfort, droge gracht, contrescarpe.

Advies milieuraad van 12 januari 2012:

De milieuraad betreurt aan de hand van de ruimtebalans te moeten vaststellen dat tot nu toe bij de opmaak van rup’s gebruik gemaakt wordt om “natuur”(of parkgebied) om te zetten in hardere bestemmingen zoals woongebied en dagrecreatie. Zeker voor fort 4, waar “natuur” de hoofdfunctie van het gebied is, is het triest dat het stadsbestuur kiest om 5.736 m≤ park verloren te laten gaan.

De milieuraad wenst dat alle plannen voor Fort 4 getoetst worden aan twee belangrijke principes:

De milieuraad sluit zich aan bij de adviezen van 17/03/2011 en 3/10/2011 van het Agentschap Natuur en Bos (ANB):

Volgende opmerkingen werden gemaakt op basis van een bespreking per artikel:

De milieuraad dringt aan om het “kastanjebosje” (tussen zwembad en politiekantoor) en de parking aan de Dosfellei (achter stadhuis) uit het RUP Stadsplein te lichten en op te nemen in het RUP fort 4. Deze zones vormen een landschappelijke eenheid met het fort, en vormen vanuit historisch en ruimtelijk oogpunt geen onderdeel van het stadsplein. Dit laat ook een herbestemming van de parking in functie van fort 4 toe.

De milieuraad vraagt aandacht voor de waterkwaliteit van de fortgracht. Het RUP dient daarom aandacht te hebben voor infrastructuur die noodzakelijk is om het afstromend hemelwater naar de fortgracht te kunnen zuiveren (vb. rietveld). Vervuiling en eutrofiŽring van de fortgracht dient beperkt te worden.

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

.......

Meer info:

[Adviezen]

laatste wijziging:23/01/12