GFT: samenwerking met IGEAN

 

Advies Milieu Advies Raad:

"...Gelet op het voorontwerp gemeenteraadsbesluit handelend over de samenwerking van de Gemeente Mortsel met de c.v. IGEAN voor de verwerking van GFT+ - afval waarover de Milieuraad geacht wordt advies uit te brengen;

Gelet op de beslissing van de milieuraad van 8 januari 1998 dienaangaande;

Adviseert de Milieu Advies Raad naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad toe:

De Milieu Advies Raad wenst positief te adviseren in verband met de overeenkomst tussen de Gemeente Mortsel en c.v. IGEAN aangaande een samenwerking inzake verwerking van GFT+ - afval.

Anticiperend op de aanpassing van het gemeentelijk retributiereglement betreffende de aflevering van vuilniszakken die de nakende ophaling van GFT+ - afval zal begeleiden, wenst de Milieu Advies Raad reeds volgend advies over te maken:

De kostprijs per liter nuttige inhoud van de composteerbare vuilniszak voor het GFT+ - afval dient lager te zijn dan deze van de standaard restafvalzak, groot model. Door deze maatregel kan vermeden worden dat om economische redenen GFT+ -afval toch in de restafvalzak terechtkomt. ..."

 

Gevolg Gemeentebestuur Mortsel:

Gezien het college binnen een termijn van 2 maanden geen gemotiveerde mededeling bezorgd heeft aan de Milieu Advies Raad, concluderen wij dat men met het betrokken advies akkoord gaat. (zie statuten)

Op 22/06/98 nam het college van Burgemeester en Schepenen volgende beslissing:

"...Het gestelde probleem is ons bekend.
De GFT+ - zak wordt nu reeds aan aankoopprijs verkocht. De verkoop van deze zakken onder de aankoopprijs is financieel niet haalbaar voor het bestuur. Bij een eventuele aanpassing van het retributiereglement op de verkoop van huisvuilzakken zal met dit gegeven rekening worden gehouden en zal een meer gepaste prijsverhouding ingevoerd worden. ..."

meer info: zie ook advies problemen GFT+-ophaling en problemen GFT+-ophaling (correctie gegevens advies 16/03/98)

 

[Adviezen]

laatste wijziging: 21/07/98